Pudors, Nitrats, incendi i el Carmel

Penjat el 4 de març de 2005, per ecologistes

La situació al Carmel com ja s’ha dit, té a veure amb els estudis geològics previs a la execució de l’obra del túnel; si els estudis no estan ben fets o són insuficients, pot passar el que ha passat.

A Vacamorta també patim per manca de estudis geològics ben fets, no solament és la PAAC qui ho diu, sinó que és el mateix Govern qui s’afanya a dir que a partir de l’estudi geològic que es farà es demostrarà que la contaminació per nitrats no ve de l’abocador. Que bonic que es facin estudis, però resulta que l’estudi hidrogeològic de la zona per saber si els aqüífers estan connectats entre si –que seria un fet d’allò més normal- calia fer-lo abans d’instal·lar l’abocador i no després quan ja està tot contaminat. A més de que si ja saben el que demostraran no cal que els facin els estudis, no?

Ara a més, fa una setmana que a l’abocador hi va haver un incendi: diran que és perquè fa tramontana, de la mateixa manera que quan fa una forta pudor que es sent des de tota La Bisbal, és perquè hi ha inversió tèrmica. Però el fet és que la tramontana, la inversió tèrmica, l’existència de aqüífers, són part de la naturalesa i que és per tot això que la intervenció dels homes ha de tenir en compte aquests fenòmens. Per tant, els abocadors s’han de fer lluny de la població i amb estudis previs més que suficients que assegurin que s’instal·len en un lloc que sigui segur donat que es tracta de una activitat molesta, insegura, nociva i perillosa com expressava la llei.

Es dóna la circumstància, a més, que segons l’autorització ambiental de l’abocador, en relació a la prevenció d’incendis calia aplicar les normes contingudes en el decret 64/1995, on s’expressa que: “Tots els abocadors han de tenir una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral i a continuació una zona de protecció de 25 metres”. On són aquests 35 metres de protecció? També demostraran amb estudis que hi són? Com faran aquest miracle?

Aquest abocador segons l’anterior Govern de C i U és exemplar. Quan ICV estava a l’oposició deia que el tancaria; ara que està al govern s’afanya a dir que la contaminació per nitrats no ve de l’abocador i que ho demostrarà amb un estudi hidrogeològic del qual no se’n poden saber els resultats mentre no estigui acabat, per tant ara per ara no es pot demostrar rés. El que si es pot demostrar és que la intenció és que sigui com sigui, amb ilegalitat, nitrats, pudors, incendis i les terreres destroçades, l’abocador ha de tirar endavant.

El govern demana per al Carmel que els tècnics que facin els estudis siguin independents del govern. Si els tècnics que tenen no són bons per fer els estudis per al Carmel, perquè han de ser bons per fer els estudis de l’abocador de Vacamorta?

Tant al Carmel com a Vacamorta, queda clar que les instal·lacions s’han fet sense estudis previs suficients. Una de les diferències, però, és que els que ara estan al Govern, abans de ser-hi deien que l’abocador el tancarien i no ho fan; ans el contrari, no només toleren la seva existència sinó que són capaços de defensar-la malgrat la evidència dels fets.

Zeta Figa Sastregener

Secretària

PLATAFORMA ALTERNATIVA A L’ABOCADOR DE CRUÍLLES, PAAC

Plça Major, 2 2a La Bisbal Girona