Valoració del Pla director del sistema costaner

Penjat el 27 de maig de 2005, per ecologistes

Davant l’aprovació definitiva del primer Pla Director del Sistema Costaner que regula el sòl no urbanitzable i el sòl urbanitzable no delimitat, Ecologistes de Catalunya vol fer unes consideracions al respecte.

En primer lloc, valorem positivament aquest Pla Director com a mesura preventiva per negar qualsevol expectativa urbanística en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. Tot i que, malauradament, cal tenir en compte que la situació actual ja és molt crítica i que caldrien mesures políticament molt valentes per garantir realment una aturada en el procés urbanitzador del litoral. Cal reconèixer que el sòl no urbanitzable en el litoral català és molt mínim. Les grans franges territorials lliures estan ja protegides sota diferents figures de protecció ambiental, com a parcs naturals o espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) També cal tenir en consideració que el sòl urbanitzable no delimitat també és escàs i molts municipis ni en contenen. Per tant, aquest Pla Director arriba molt tard i amb molt poques possibilitats reals de poder garantir un desenvolupament urbanístic sostenible al litoral.

El segon pla director del litoral –encara per aprovar-, anomenat Pla Director Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat, és un pla més valent, doncs pot afectar a bosses d’urbanitzable, en alguns sectors, de més consideració. Però el fet de considerar estrictament la franja de 500 metres, fa que les possibilitats reals siguin molt més restrictives. Aquesta consideració provoca una possible afectació als pocs municipis petits del litoral, però els pobles més urbanitzats i que són las majoria i els que habitualment tenen uns creixements més desmesurats, ja tenen tota aquesta franja urbanitzada i per tant no queden afectats. Caldria considerar una franja territorial molt més àmplia que agafés, com a mínim, tot el terme municipal dels pobles litorals.

També cal considerar que ambdós plans directors urbanístics regulen uns aspectes molt concrets sobre la problemàtica del litoral, però cal complementar-la des d’una visió molt més àmplia. Una de les actuacions previstes des del Departament de Medi Ambient, segons la compareixença del Conseller Milà davant la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya el 16 de febrer de 2004, és la redacció d’una llei de protecció integral del litoral de manera conjunta amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. És imprescindible la regulació del litoral com una franja territorial que hi convergeixen molts paràmetres diferents, si es vol assolir realment un desenvolupament sostenible del litoral terrestre i marí.

Ecologistes de Catalunya
Comissió de Planificació Territorial
Per a més informació: Marta Ball-llosera 657.826.953