· Procediment d’infracció: Directiva d’avaluació ambiental estratègica

Penjat el 22 de juliol de 2005, per ecologistes

(Del servei especialitzat d’informació del Patronat Català Pro Europa)
 
·  Procediment d’infracció: Directiva d’avaluació ambiental estratègica

La Comissió ha enviat un dictamen motivat a dotze estats membres, entre els quals es troba Espanya, per no haver incorporat en els seus ordenaments jurídics interns la [Directiva 2001/42/CE d’avaluació ambiental estratègica de la UE] destinada a avaluar els efectes mediambientals d’una àmplia gamma de plans i programes.

La legislació comunitària transposada hagués hagut d’entrar en vigor el 21 de juliol de 2004 com a molt tard.

La Directiva 2001/42/CE d’avaluació ambiental estratègica complementa la Directiva 85/337/CEE d’avaluació d’impacte ambiental de 1985. Mentre que aquesta darrera fa referència a l’avaluació dels efectes mediambientals dels projectes, la primera busca garantir que les decisions de caire més estratègic sobre plans i programes siguin també avaluades abans de ser adoptades. D’acord amb el que estableix aquesta Directiva, els estats membres estan obligats a fer una consulta pública prèvia a qualsevol decisió.

·  Procediment d’infracció: accés dels ciutadans a la informació mediambiental

La Comissió Europea ha adreçat una carta de requeriment (primera etapa del procediment d’infracció segons l’article 226 del Tractat) a l’Estat espanyol per no haver transposat encara al dret nacional la [Directiva 2003/4/CE] destinada a millorar l’accés, per part dels ciutadans europeus, a la informació relativa a temes de política mediambiental. La Directiva hauria hagut de ser transposada el passat 14 de febrer de 2005.

Aquesta nova Directiva adoptada el 2003 i que substitueix una directiva anterior de l’any 1990, garanteix a tots els ciutadans de la Unió Europea el dret a accedir a les informacions en matèria de medi ambient produïdes per les autoritats públiques i està emmarcada dins el Conveni d’Aarhus de 1998. La Comissió considera que és un pas decisiu per augmentar la transparència en l’elaboració de les polítiques mediambientals i per permetre als ciutadans europeus d’exercir el seu dret d’accés a la informació.
  • A banda d’Espanya, la Comissió ha adreçat aquest requeriment a sis estats membres més: Bèlgica, França,