Respecte a l’exposició pública del projecte del Centre Recreatiu i Turístic – UNIVERSAL ESTUDIOS

Penjat el 1 d'octubre de 2005, per ecologistes

entorn l’Espai d’Interès Natural de la Sèquia Major, en l’àmbit del “Golf Nord”,

manifestem públicament:

 
Que lògicament  el GEPEC-EdC no podem estar d’acord amb models de creixement urbanístic insostenibles, obsolets ja avui en dia i sortosament mal vistos, que impliquen una petjada humana excessiva: consum desproporcionat de sòl i aigua, o altres recursos escassos, com és el cas de les cases unifamiliars planificades i els camps de golf. L’aigua disponible cal aprofitar-la per a d’altres usos més prioritaris.

Que en ple s.XXI, en aquesta era de sequera i alteració del clima, insistir en camps de golf en àrees de clima mediterrani, és mostra ja de prepotència, maleducació i falta de sensibilitat vers la natura i la societat en general.

Que la llei 12/1985 de 13 juny d’Espais Naturals, clarament postula en el seu article 11.1.: “S’entenen per zones humides, als efectes d’aquesta Llei, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents o temporals, d’aaaigües estancades o corrents, dolces, salobroses, salines… Totes les zones humides han d’ésser preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació…”, amb dictàmen ratificat per vàries sentències judicials.

Que irresponsablement les edificacions i el camp de golf referit, envaeix una part considerable de la zona humida dels Prats de la Pineda i de la zona de recarga del seu aqüífer, tal i com es mostra en els plànols annexats, i tal i com reconeix el propi Estudi d’Impacte Ambiental elaborat, i inclòs en el projecte de Pla Parcial 2 (i o­n s’hi localitzen espècies altament protegides); segons estudis pericials recents s’han constatat 120 Ha de zona humida, però actualment, per interessos privats evidents, sols en resten protegides 17 Ha. com a PEIN.

Que dos àrees de surgència d’aigua localitzades fora de l’àmbit protegit de la Sèquia Major irresponsablement seran ocupades pel complex golf-residencial, amb indubtable afectació a la dinàmica hidrològica general de l’espai, i amb les conseqüències imprevisibles que això comporta.

Que com a ERROR REMARCABLE, incongruentment, respecte les llacunes de laminació del Golf Nord previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental com a “Messura de protecció de la hidrologia subterrània”de forma perimetral a l’EIN de la Sèquia Major, no s’en determina pas la seva ubicació en la cartografia, tal i com sí s’en reserva ja el sòl en el cas dels Golfs Centre i Sud.

Que el desenvolupament d’aquest Pla Parcial 2 hipoteca la consecució del Parc Eco-històric dels Prats de la Pineda i Cal·lípolis (veure documents annexats), proposat per a garantir no sols la pervivència dels hàbitats i les espècies de flora i fauna autòctones de la zona, sinò també la qualitat de vida dels habitants del nucli de la Pineda.