Demanen la retirada del Quart Cinturó dels pressupostos estatals

Penjat el 14 d'octubre de 2005, per ecologistes

La Campanya Contra el Quart Cinturó demana a les forces del tripartit la retirada del Quart Cinturó dels pressupost de l’Estat

L’Estat preveu una partida per
a l’execució d’un tram mentre la Generalitat encarrega un estudi per
avaluar alternatives al projecte

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que agrupa més de 270
entitats contràries al projecte, lamenta que el projecte de
pressupostos de l’Estat inclogui de nou una partida per a l’execució
del Quart Cinturó (26 milions d¹euros) i dotació per a estudiar la
perllongació cap a Vilafranca i el tancament fins a Granollers. Tal com
ja va passar en els pressupostos de l’any 2005, la CCQC espera que les
negociacions que s’estan duent a terme permetin corregir aquesta
decisió i conduir les inversions cap a projectes coherents amb les
problemàtiques de mobilitat que afecten la Regió Metropolitana de
Barcelona

Respecte al procés de redacció de planejament que està duent a terme el govern de la Generalitat

La previsió de la partida econòmica per a iniciar les obres del Quart
Cinturó, va en contra de les actuacions engegades pel govern de la
Generalitat. En aquests moments està en curs de redacció el Pla de
Carreteres de Catalunya així com el Pla Territorial Parcial de la Regió
Metropolitana de Barcelona. Ambdós plans hauran de prendre decisions
cabdals respecte el Quart Cinturó i esdevindran el marc de debat
reclamat insistentment des de la CCQC. En el marc de la redacció
d’aquests plans, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques va encarregar fa pocs mesos un estudi amb l’objectiu de poder
conèixer amb detall els problemes de la xarxa viària en l’àmbit del
Vallès i el Baix Llobregat Nord i proposar un conjunt d’actuacions per
a la seva millora.

Incompliment del Pacte del Tinell

L’estudi encarregat per la Generalitat pot interpretar-se com una forma
de concretar diversos aspectes del Pacte del Tinell. En aquest sentit
volem recordar que el text literal del Pacte del Tinell diu:

³En relació a les comunicacions entre les comarques de la segona corona metropolitana, caldrà:
a) Assegurar la comunicació entre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental amb el mínim impacte ambiental possible.²

En cap cas es pot interpretar aquest text com una justificació per a
construir un tram del Quart Cinturó. Al contrari, la precaució del text
venia precisament determinada pel fet que el Quart Cinturó és un tema
difícil, polèmic i complex. Des de qualsevol punt de vista,
l’acceptació d’una partida econòmica als pressupostos de l’Estat per a
l’execució del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó, sense tenir
encara el resultat de l’estudi en curs, suposa una contradicció amb
allò que es va acordar davant la ciutadania mitjançant el Pacte del
Tinell. Aquest incompliment és més manifest si analitzem la dotació
pressupostària per a estudiar l¹enllaç fins a Granollers. En aquest
aspecte el Pacte del Tinell és molt més clar. És evident que hi ha
interès en resoldre a Madrid, on la correlació de forces polítiques és
diferent, aspectes que són de difícil acord a Catalunya.

Urgència d’altres inversions en transport col·lectiu i xarxa viària

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha posat sobre la taula des de fa
ja força anys un conjunt d’actuacions en matèria ferroviària que
contribuirien de forma notable a aconseguir un model de mobilitat més
eficient i sostenible. En aquest sentit, tenint en compte tan sols allò
que ja està previst al Pla Director d¹Infraestructures 2001-2010 per a
la Regió Metropolitana, el retard en les inversions en transport
col·lectiu que l¹estat ha d¹efectuar en l¹àmbit de la Regió
Metropolitana fa necessari concentrar els esforços inversors en eixugar
l¹important dèficit acumulat, sobretot en l¹àmbit de la segona corona
metropolitana.

Algunes d’aquestes actuacions, que ja foren previstes en els
pressupostos d’aquest any 2005, han quedat però sense executar, posant
en evidència la manca de voluntat de l’administració estatal de
millorar lesinfraestructures ferroviàries, així com la manca de pressió
per part del govern català.

Des de la CCQC també creiem necessàries algunes actuacions sobre la
xarxa viària. No obstant, en cap cas creiem que aquestes inversions
hagin de servir per a realitzar una nova via per al trànsit de pas, que
en aquests moments no és l’origen de la congestió de la xarxa viària,
sinó a millorar els colls d’ampolla per als desplaçaments metropolitans.

Sota l’argument simplista del dèficit d’infraestructures a Catalunya no
és possible acceptar qualsevol infraestructura pel simple fet que ³la
paga Madrid². Per una major eficiència i funcionalitat del sistema de
transport a Catalunya, i concretament a la Regió Metropolitana de
Barcelona, és necessària una diversificació de les inversions
disponibles, fent èmfasi sobretot en la xarxa ferroviària.

Aquest dissabte la CCQC reprèn l’activitat amb una assemblea a Sabadell
en la que es valorarà la situació actual i es programaran les següents
actuacions de la Campanya per tal d’aturar aquest projecte.

Campanya Contra el Quart Cinturó

El Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, 30 de setembre de 2005

Més informació:
Toni Altaió (93 717 18 87) ­ taltaió@adenc.org
Maties Serracant (617 50 49 74)