Mala gestió dels recursos hídrics propis del municipi de Montblanc (Conca de Barberà)

Penjat el 15 d'octubre de 2005, per ecologistes

Motivats per la connexió del municipi de Montblanc a la xarxa del CAT a partir del mes de març de 2001, endegàrem un seguiment i recopilació de dades, portat a terme en el decurs d’un seguit d’anys una observació sistemàtica de les infraestructures existents de captació i conducció d’aigua potable a la zona de muntanya de la Vila Ducal de Montblanc.

 
Les nostres conclusions són del tot decebedores i posen de manifest, un veritable malbaratament de recursos naturals i públics, mostrant les greus conseqüències que ha comportat l’accés a uns recursos hídrics aliens, de qualitat inferior i a cops dubtosa (recordem els episodis de contaminació per Triti i Mercuri o més recentment les implicacions i conseqüències que poden comportar als consumidors els dipòsits de l’abocament d’ERQUIMIA).

Donat que aquestes actuacions s’han anat incrementant dia rere dia i sobrepassen amb escreix un tipus de comportament basat amb els principis de la Nova Cultura de l’Aigua, per no qualificar-los d’irracionals, com a GEPEC – ECOLOGISTES DE CATALUNYA ens veiem obligats a manifestar i denunciar:


A.-
La mala gestió dels recursos hídrics propis del municipi de Montblanc és indubtable i s’ha perpetuat sistemàticament anant incrementant-se en el decurs dels darrers anys des del 2001 fins el 2005.


B.-
Les reformes i diferents obres civils portades a terme en el transcurs dels anys esmentats per corregir aquestes mancances amb actuacions, que en la seva realització ja comportaren una manca de sensibilitat ambiental agredint a l’entorn natural amb l’obertura de pistes, excavacions per soterrar canonades, petites preses en els rierols, abandó de materials residuals,…, només han representat una despesa econòmica pel municipi, sense que hagin donat cap resultat; és més malgrat els recursos malgastats a la xarxa de muntanya, la seva aportació ha minvat totalment.


C.-
Que a d’indret anomenat barranc de la Pasquala després de diverses actuacions en l’obertura i engrandiment d’antigues i noves pistes, substitució de les antigues canonades per elements nous, portem anys observant com tota l’aigua captada a les fonts i mines es llançada cap el barranc, existint arquetes perforades i taponaments de canonades de manera intencionada, fins el límit de poder observar un registre de recent construcció, o­n arriba una de les noves canonada de diàmetre 80 mm que ha estat obstruïda mitjançant una brida impedint que el cabdal prossegueixi canonada avall i fent absurda la funció per la qual es capta l’aigua inicialment i es transporta fins dos cents metres més avall, per després tornar-la a llançar al mig del barranc.

D.- Que quelcom similar passa a la zona de captació de la Vall de Montblanc i del Mas d’en Llor, o­n l’abandó de les fonts, les canonades obturades, els registres taponats, no requereixen de cap experiència tècnica per dictaminar que tot plegat es tracta d’un disbarat que porta masses anys perpetuant-se.

E.- Que bàsicament els reduïts cabdals d’aigua potable, de  captació local, que són introduïts a la xarxa, provenen de perforacions al subsòl “pous” amb implicacions desfavorables sobre els aqüífers i les reserves, els quals a més comporten el sobrecost de les despeses energètiques i els impactes ambientals associats al consum de l’energia, mentre que els recursos i aportacions que de forma natural arribarien per gravetat a Montblanc, han estat abandonats. La resta de l’aigua d’abastament és procedent del riu Ebre, essent un aigua que requereix d’uns elevats costos per la potabilització i transport, alhora que és treu un recurs d’alt valor estratègic del riu.

F.- Que el municipi de Montblanc disposa de recursos de gran qualitat (gens contaminants amb excel•lents propietats organolèptiques), que una gestió correcta i acurada de la xarxa de captació i conducció a les diferents zones de captació del terme permetrien nodrir plenament el consum familiar del municipi de Montblanc.

G.- Que totes aquestes irregularitats s’estan produint enmig d’una situació de sequera i quan tots els temes relacionats amb l’aigua són de màxima actualitat; i mentre diversos ajuntaments de la comarca han manifestat situació d’emergència, per més que darrera la mateixa pugui amagar-s’hi una mala gestió, o la decidida voluntat de connectar-se al CAT; mentre a nivell de Catalunya ja hi ha veus que reclamen la realització de noves i grans infraestructures hidràuliques (transvasaments del Roïna) mentre amaguen el mal us i la contaminació dels recursos propis.

H.- Aquelles actuacions que la seva única justificació era facilitar la conducció i manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua, al no complir la seva finalitat, a més del desgavell ambiental que han representat en un espai natural de primer ordre per Catalunya, el qual conserva valors científics, paisatgístics i socioculturals innegables; perjudiquen notablement la imatge del nostre municipi i fan disminuir la possibilitats d’aconseguir cap contrapartida en el proper desplegament del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades que la Conselleria de Medi Ambient es proposa desplegar.

 Essent pels motius abans exposats que demanem:

1.- Que l’ajuntament de Montblanc actuï sobre l’empresa concessionària del subministrament d’aigua potable al municipi de Montblanc a fi efecte d’explicar a la població, quines han estat les actuacions i quines són les despeses que s’han realitzat per mantenir i millorar la xarxa d’abastament (separant la del transvasament, del poble, de la de muntanya) durant els anys que té la concessió.

2.- Que el consistori assumeixi el seu programa mu

nicipal i accepti les seves responsabilitats en tot l’afer esmentat, emprenent les accions adients per pal·liar les irregularitats enumerades, a fi d’evitar que com a GEPEC- ECOLOGISTES DE CATALUNYA tinguem d’emprendre accions legals davant la fiscalia per exigir les responsabilitats que se’n derivin de les actuacions passades, presents i futures.

Per a més informació trucar a:

Blasi Caballé. Telèf.- 639 – 41.76.21. Dies laborables trucar a partir de les 17,00h