Si es fa el Quart Cinturó entre Abrera i Terrassa, el tram del Penedès només és una qüestió de temps

Penjat el 16 de novembre de 2005, per ecologistes

La inclusió del Quart Cinturó en el conveni de carreteres per Catalunya entre el Ministeri de Foment i la Conselleria de Política Territorial trenca el procés de debat i estudi encetat per la Generalitat.

Des de Salvem el Penedès (SeP) i des de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) critiquem la manca de garanties democràtiques que suposa la signatura d’aquest conveni mentre s’està pendent de la tramitació del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya.

Volem manifestar la nostra indignació davant l’anunci que en l’acord entre el Ministeri de Foment i la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques es dóna via verda a la construcció de la B-40, altrament coneguda com a Quart Cinturó o autovia orbital, entre Terrassa i Abrera.

També es vol construir el Quart Cinturó o l’Autovia del Mediterrani o desdoblament de la N-340 o A7 entre Abrera i Vilafranca. D’aquesta manera es consolida el corredor viari interior per la franja del prelitoral català i que vol finalitzar el seu recorregut al Baix Penedès i al Maresme.

Segons la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, el conveni signat inclou:

Autovia A-7 entre Vilafranca del Penedès i Abrera 90.250.000,00 &e uro;
B-40 Abrera-Terrassa 165.000.000,00 €
Millores de comunicació Baix Llobregat i Vallès Occidental 61.725.000,00 €

Demanem la congelació del conveni signat, pendent de la tramitació del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, que ha de facilitar el debat tècnic, ciutadà i polític necessari.

Un debat imprescindible encara pendent

Fa mes de 10 anys que s’està fent oposició a la construcció del Quart Cinturó, no només per l’impacte ambiental que suposaria, sinó per la fragmentació territorial i pel foment de l’especulació urbanística que suposa. Des de SeP i la CCQC hem aportat, a més, una reflexió seriosa sobre la mobilitat que, amb l’aparició, consolidació i implantació del concepte de sostenibilitat, ha forçat les administracions a afrontar l’ordenació de xarxes de transport dins una planificació territorial integrada, tenint el compte el transport públic com a eix principal de treball.

En l’anàlisi tècnica han estat rebatudes totes les argumentacions que han estat utilitzades per a justificar la necessitat del Quart Cinturó. Aquesta anàlisi ha demostrat la no necessitat del tram Terrassa-Abrera-Vilafranca per raons internes de mobilitat. Cal constatar que cap administració ha contestat o rebatut la denúncia que varem fer en el seu dia, de la utilització per part de l’administració actuant de dades errònies i incompletes a l’hora de justificar el Quart Cinturó.

Però no només hem fet oposició. També hem aportat propostes d’articulació de la xarxa viària i ferroviària, a més d’altres estudis tècnics sobre la m odulació de les xarxes i estudis comparatius sobre xarxes de comunicació en l’àmbit europeu, els quals han posat de relleu la necessitat d’adreçar les noves inversions a la millora i creixement de la xarxa ferroviària i de la xarxa viària secundària. Tenim solucions per als problemes de mobilitat més sostenibles, com ara la millora de la xarxa de carreteres, l’eliminació dels peatges i la potenciació d’un model de transport públic basat en el ferrocarril.

Casualment, fa pocs dies a Barcelona es presentà l’informe de sostenibilitat a Espanya, elaborat per el “Observatorio de la Sostenibilidad en España”. Aquest estudi alerta sobre la manca de competitivitat de l’economia espanyola, en la qual el creixement s’ha donat no per l’increment de l’eficiència en la producció sinó per l’increment de la mà d’obra, i entre d’altres, posa en evidència la ineficàcia i ineficiència del sistema de transport, el qual es realitza majoritàriament per carretera.

Incompliment del Pacte del Tinell

En el marc del govern d’esquerres que possibilità el Pacte del Tinell, el Partit Socialista de Catalunya ha fet valdre els seus compromisos amb molta més força que els d’Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Els Verds amb el territori. Tot semblava apuntar que la presència d’ERC i IC-V en el govern, dues forces que han estat integrades en la CCQC des dels seus inicis, haurien pesat molt més, i haguessin ajudat, si més no, a la racionalitat i reorientació de les inversions en xarxes de mobilitat. Lamentem que el seu pes específic en possibilitar un govern d’esquerres i el seu sosteniment no hagin possibilitat reorientar de manera ferma i decidia la planificació de les xar xes de transport. Des del nostre punt de vista, la construcció del Quart Cinturó és una clara vulneració del Pacte del Tinell i la més greu acció contrària al seu clausulat.

Ens calen processos de participació reals per consensuar un Pla d’Infraestructures del Transport a Catalunya

La irresponsabilitat que es deriva del conveni de carreteres, entre el Ministeri de Foment i la Conselleria de Política Territorial, és més greu encara. En aquests moments s’està redactant el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, que ha de comportar un important procés de debat tècnic, ciutadà i polític, complint amb els processos de participació establerts en el sistema democràtic. Amb l’acord, es dilapida tota la discussió que es generava al voltant de la redacció d’aquest Pla. La poca publicitat amb que s’han tramitat els acords signats suposen que la Direcció General de Carreteres ha estat treballant de forma unilateral.

Desafortunades les declaracions del conseller Nadal en la seva visita al Penedès

Des de Salvem el Penedès considerem l’afirmació que va fer el conseller Nadal al President del Consell Comarcal Ramon Xena (que recordem deia que si els polítics i els empresaris volien el 4t cinturó, aquest es faria) com a molt desafortunada i antidemocràtica ja que exclouen d’entrada, el parer i el paper de la ciutadania, de la democràcia participativa i de la transparència. Ciutadans/es que conjuntament amb els empresaris i els polítics, també vivim en aquest territori.

Les darreres declaracions sobre l’eliminació del 4t cinturó pel pas per la nostra comarca són ambigües

Es realment lamentable que no s’exposin amb claredat els possibles traçats del Quart Cinturó que la Generalita t o l’Estat ja disposen i que es maregi la perdiu d’aquesta manera. Es fa evident que la signatura del conveni de carreteres signat entre el Ministeri de Fomento i el Departament de Política Territorial, evidencia que el Quart Cinturó es farà i només estant guanyat temps per desmobilitzar l’oposició al projecte.

Les darreres declaracions efectuades pel Sr. Carrillo, sembla que apuntin a que no hi haurà inversions pel 4t cinturó al Penedès l’any vinent. Però en cap cas això és una eliminació definitiva del projecte, sinó temporal. Si es fa el Quart Cinturó entre Abrera i Terrassa, el tram del Penedès només és una qüestió de temps. Que ho diguin clar.

No volem el Quart Cinturó ni al Penedès, ni a enlloc.
Menys carreteres i més transport públic
Salvem el Penedès
El Penedès, 15 de novembre de 2005