El GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia múltiples irregularitats i il·legalitats de les antenes de telefoni

Penjat el 21 de desembre de 2005, per ecologistes

Al C/ Jaume I, 46-48 de Tarragona hi ha instal·lades dues antenes de telefonia mòbil: una de Vodafone des del 1997 i una altra d’Amena des del 1999, amb els expedients de permisos d’obres 2233/97 i 2581/99 respectivament.

Als expedients hem pogut comprovar múltiples irregularitats i il·legalitats:

1.- Vodafone ha presentat la sol·licitud de llicència d’activitat, però no disposa del vist i plau definitiu per part del departament de Medi Ambient. Amena ni tan sols ha presentat la documentació per a l’obtenció de l’esmentada llicència d’activitat, quan el termini per a la seva obtenció va expirar el 2004.

2.- Les antenes porten anys funcionant de forma il·legal, tal com queda reflectit a l’expedient 739/03, sense que es prenguin mesures al respecte.

3.- En data 15.03.2004 s’especifica que si es detecta que malgrat tot, les antenes estan en funcionament, hi haurà la sanció corresponent. No ens consta que aquesta sanció s’hagi produït, per tant, es tractaria d’un incompliment de les pròpies resolucions de l’ajuntament de Tarragona que no es fan complir.

4.- En un informe del departament de Sanitat del 24.11.2004 la concessió de la llicència a Vodafone es valora desfavorablement. Després de la presentació de més dades per part de Vodafone, el departament de Sanitat el 18.08.2005 presenta un informe favorable, el qual es contradiu amb l’informe presentat anteriorment.

5.- Es considera com a lloc sensible la plaça dels Infants, però no es tenen en compte altres parcs i zones d’oci, la guarderia del Serrallo, el col·legi del Serrallo, el col·legi de la Verge del Carme ni el CAP del C/ Jaume I.

En aquest sentit, des del GEPEC considerem que no només són llocs sensibles els col·legis, els centres mèdics i les residències geriàtriques, sinó que també cal considerar com a tals tots els habitatges.

Els infants es passen 8 hores diàries i 5 dies a la setmana al col·legi, mentre que es passen com a mínim 12 hores al dia i 7 dies a la setmana a casa seva. En el cas de la gent gran, la proporció encara és més elevada, ja que hi ha casos que quasi s’hi passen 24 hores diàries i 7 dies a la setmana.

No té cap sentit que els infants o la gent gran estiguin protegits al col·legi o a la residència geriàtrica, però que hagin de suportar les radiacions a casa seva, o­n al capdavall s’hi passen moltes més hores.

6.- Les operadores no només no disposen d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi els danys sobre la salut de les persones, ocasionats per les radiacions de les antenes, sinó que tampoc disposen d’una pòlissa que cobreixi el risc d’incendi ni els possibles danys per la caiguda de les antenes.

7.- No existeix una tanca de separació al voltant de les antenes. Aquestes són accessibles per als veïns de l’immoble o­n estan ubicades. Els veïns es veuen obligats a estendre la roba a pocs metres, sense que es respectin les distàncies de seguretat.

8.- S’han dut a terme obres d’ampliació sense els permisos corresponents i sense que hi hagi constància als expedients. Concretament, enlloc no consta que les antenes s’han ampliat amb elements radiants d’UMTS.

Això és especialment greu, ja que la tecnologia UMTS requereix que els elements radiants funcionin a potències encara més elevades que la tecnologia GSM. Tampoc hi ha cap tipus de control sobre les radiacions que implica el funcionament de l’UMTS.

9.- Al bloc o­n hi ha ubicades les antenes una veïna s’hi va oposar des del mateix moment en què es va plantejar la possibilitat d’instal·lar-les, l’any 97. Aquest fet fa que s’estigui incomplint la llei de la propietat horitzontal, ja que es requereix la unanimitat de la comunitat de veïns perquè la instal·lació sigui legal. Altres veïns que viuen just a sota de l’antena també s’hi oposen rotundament.

10.- A alguns veïns no se’ls ha fet arribar la informació referent a la concessió de la llicència d’activitat perquè hi poguessin presentar al·legacions.

Cal dir que la desinformació i la indefensió amb la que es troben els veïns és total.

Totes aquestes irregularitats i il·legalitats no són un fet aïllat que només afecti aquestes antenes, sinó que malaurada- ment són una pràctica habitual al sector de la telefonia mòbil, tal com hem pogut comprovar en múltiples expedients consultats pel GEPEC.

Els veïns també han lliurat un centener de signatures a l’ajuntament, demanant la seva retirada.

Les antenes també atempten contra la inviolabilitat del domicili, tal com s’estableix a la Constitució i ocasionen els següents danys:

a).- Danys patrimonials, per la devaluació del valor dels habitatges o­n estan instal·lades i també dels edificis veïns. Els edificis veïns ni tan sols tenen dret a rebre la compensació econòmica que obté la comunitat o­n està instal·lada l’antena.

b).- Danys físics, pels efectes que provoquen les radiacions no ionitzants que emeten les antenes: símptomes clars d´estrès, irritabilitat i nerviosisme amb alteració de les o­nes cerebrals i d´altres bioritmes, mal de cap, pèrdua de reflexos, retard en la presa de decisions, pèrdua de memòria, ment en blanc, depressió, insomni i trastorns del son, soroll i brunzit a les orelles, mareig i vertigen, palpitacions i alteracions del ritme cardíac, sense parlar de malalties més greus com càncer, leucèmia i alzeimer.

Malgrat que oficialment es segueixen negant tots aquests problemes de salut, cada vegada hi ha més metges i científics que alcen la veu per posar de manifest la gravetat del problema (declaració de Friburg, manifest de Llagostera, declaració d’Alcalà, declaració de Saragossa, estudi Naila, declaració de Bamberg, etc.).

c).- Danys morals i psíquics, fins i tot suposant que les radiacions no ionitzants no tinguin els efectes negatius sobre la salut abans esmentats, que és molt de suposar, el fet d’haver de conviure amb aquestes instal·lacions més que sospitoses ja representa un problema per si mateix que els veïns no tenen perquè suportar.

En cap moment no es té en compte el principi de precaució, en el sentit que no s’exposi la població a unes radiacions de les quals no es coneixen els efectes a curt termini i menys encara a llarg termini.

Tanmateix, hi ha sospites més que fonamentades i evidències científiques sobre la seva nocivitat i això molt per sota dels límits de radiació legalment permesos.

No en va aquests límits van ser fixats, escalfant una massa morta, composta per per un 57 % de sacarosa, un 1,72 % de clorur sòdic (sal comuna) i un 41,28 d’aigua desionitzada, de tal manera que irradiant-la, la seva temperatura no pugés més d’un grau centígrad.

Potser l’evidència científica més clara sigui que la radiació d’alta freqüència en el rang de freqüència de la telefonia mòbil altera la barrera hemato-encefàlica, permetent l’entrada de virus, toxines i prions al cervell.

Aquest fet va ser descobert per científics russos el 1972 i posteriorment ha estat confirmat per les investigacions fetes per K.J. Oscar i T.D. Hawkins (1977), L.G. Salford (1994) i W.R. Adey (1996).

Qualsevol aliment o medicament sobre el que existissin les mateixes sospites seria immediatament retirat del mercat, en aplicació del principi de precaució.

Si de cas, haurien de ser les operadores les que han de demostrar la innocuïtat de les seves instal·lacions i no han de ser els veïns els que demostrin que els estan perjudicant.

El més sorprenent és que sovint se’ns digui que es realitzaran estudis epidemiològics, quan apareixen problemes de salut al voltant d’antenes de telefonia mòbil, però a l’hora de la veritat no es duen a terme o no s’arriben a publicar els resultats.

On són els estudis que demostren que al voltant de les antenes de telefonia mòbil tothom està sa com un roure?

El GEPEC ha tingut accés a alguns historials mèdics de veïns de la zona:

1.- D’un home amb uns dolors d’origen inexplicable i problemes cutanis, però que encaixarien en la simptomatologia de la síndrome de les microones.

2.- D’una dona amb càncer de pit, que després de ser intervinguda quirúrgicament el 2001, va haver de tornar a ser tractada el 2003 i el 2005. Resulta que aquesta dona va morir fa pocs dies!!!!

Si el departament de Sanitat de la Generalitat segueix inhibint-se de les seves responsabilitats i segueix mirant cap a una altra banda, quan hi ha problemes de salut relacionats amb les radiacions d’alta freqüència, potser ens veurem obligats a demanar la dimissió del Director del Serveis Territorials de Sanitat i per extensió de la consellera de Sanitat, Marina Geli. De la mateixa manera que a nivell internacional s’està demanant la dimissió del coordinador de la Unitat del Camps Electromagnètics de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Repacholi, el qual ha estat cobrant diners directament de la indústria de la telefonia mòbil i durant anys ha estat minimitzant i traient importància a les investigacions científiques que alerten sobre els efectes negatius de la contaminació electromagnètica.

Tenint en compte tots aquests fets, creiem més que justificat que tant l’antena de Vodafone com la d’Amena siguin desconnectades i precintades de forma immediata i que posteriorment siguin desmantellades.

També en aplicació del principi de precaució recomanem a la gent que utilitzi el mòbil el menys possible i que per Nadal o per Reis no se’n regali cap.

En aquest sentit ens afegim a la recomanació que fan organismes oficials de França, Rússia i altres països que desaconsellen enèrgicament que els mòbils siguin utilitzats per menors de 16 anys.

Contacte o més informació:

Hermann-Josef Müllers

Apartat de Correus 120

43080 Tarragona – El Tarragonès

Tel. 977 – 34 08 58

Adjuntem una foto cedida pels veïns, o­n es veu la manipulació de les antenes el 6.12.2005.