El projecte de la presó de Mas Enric (Tarragonès) suposa un impacte ambiental molt crític

Penjat el 22 de desembre de 2005, per ecologistes

Això, així, no es fa! No és equilibrat ni just ambientalment. Una presó a Mas Enric, tal i com s’ha plantejat públicament (veure la premsa local 21/12/05), amb la proporció de sòl ocupat, transformat, urbanitzat, construït… que s’hi endevina, al bell mig de la gran unitat forestal del llevant tarragoní, suposa, clarament, un impacte ambiental massa crític.

 
L’espai agro-forestal que va des del Pont del Diable fins al Mèdol i la Móra-Tamarit, passant pel Mas d’en Pastor–Rodolat del Moro, la Budellera, Mas Enric i el Gurugú, el Mas Rafel, Mas d’en Sorder, Mas d’en Jover, Mas Rabassa, la platja Llarga… constitueix un continum especialment transcendent pels papers estratègics que biogeogràficament desenvolupa: constitueix una corona verda tampó esmorteïdora de la pressió antròpica, filtrant d’impactes, absorbent de les necessitats d’esbarjo de la població, i és el principal connector biològic-faunístic entre les zones del Baix Gaià i el Baix Francolí; i aquest és evidentment el futur desitjable per a tot l’àmbit agroforestal de llevant de Tarragona, el d’una anella perimetral amb el mateix paper socioambiental que el que Collserola representa per a Barcelona.

Caldrà, doncs, garantir igualment la conservació d’aquest espai natural, ensems la seva connectivitat biològica, i tanmateix, en un futur immediat, gestionar-la activament i intensivament, de manera similar a Collserola, amb els precisos equipaments socio-ambientals i els recursos humans, materials i econòmics paral·lels, i, promocionar-hi l’educació ambiental i ordenar-hi el lleure respectuós.

Des d’el GEPEC volem preservar i recuperar adequadament l’entorn Mas Enric: un espai natural o­n tant la flora i la fauna salvatge encara hi són ben visibles, i un patrimoni altament apreciat i utilitzat per les persones que hi viuen, no sols en el seu entorn proper, sinó també per la munió de persones de Tarragona i comarca que en gaudeixen respectuosament.

Malgrat tot, en funció d’un possible disseny final de les instal·lacions penitenciàries (ocupació percentual de l’espai, edificabilitat, materials emprats, colors i textures, formes, aplicació de sistemes d’estalvi d’energia i aigua i d’integració al paisatge –com per exemple models semisoterrats amb teulades vegetades…-, etc.), i del necessari manteniment perimetral d’espais lliures que permetin una continuïtat i connectivitat biològica suficient a l’àrea, aquesta instal·lació en qüestió podria resultar ben bé compatible amb l’entorn.

Malauradament però, sembla ser que a les comarques de Tarragona encara ens seguiran mancant models d’aquesta arquitectura sostenible integrada al paisatge!

Insistim, aquesta “corona verda”, cinturó esmorteïdor, tampó filtrant d’impactes i absorbent de necessitats, i connector ecològic, globalment constitueix un extens espai natural mereixedor no sols de protegir, sinó també d’actuar-hi positivament, gestionant-lo activament i promocionar-lo des del punt de vista ambiental, paisatgístic, arqueològic i social.

Estem potser davant la darrera ocasió per entendre la part de llevant de Tarragona des d’una òptica suficientment àmplia, biogeogràfica i humana, i de dissenyar-hi llavors un futur sostenible territorialment. Una presó en els termes exposats recentment ho impossibilitaria, certament.

Contacte per a més informació:

TONI BARA: telèf.-  977-62.06.18 i/o 626-60.14.25