L’ANG denúncia el col·lapse de la gestió de residus al gironès

Penjat el 14 de setembre de 2006, per ecologistes

Les infraestructures actuals de tractament i disposició del rebuig de la comarca de gironès són insuficients i obsoletes, alhora que s’està incomplint els requeriments normatius establerts per les legislacions europea, espanyola i catalana.

Des de l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) es vol fer una crida d’alerta sobre l’actual situació de la gestió dels residus al Gironès. La comarca es troba en una situació de dèficit d’infraestructures de tractament de residus que pot portar a la implantació de noves instal·lacions finalistes, com són els abocadors i les incineradores, rebutjades per la gran majoria de la ciutadania.

Actualment a l’àmbit del Gironès un 35% dels residus es destinen a abocador i un 34% a incineració fruit de la recollida dels residus en massa o rebuig, en ambdós casos sense cap tipus de tractament previ, i un 7% adicional també va a dipòsit controlat com a rebuig dels tractaments de les recollides selectives (les recollides selectives sumen un 30,5% del total de residus generats, però no poden ser reciclats en la seva totalitat per contenir materials impropis que cal segregar a les plantes de reciclatge). En conseqüència tan sols un 23,5% dels residus del Gironès són reciclats i un 76,5% dels en canvi acaben en abocadors i a la incineradora de Campdorà. En tones aquest balanç representa 63.637 tones de residus a incineració o abocament, i 19.589 tones reciclades, molt lluny del 48% de reciclatge que preveu el Pla d’Acció de Residus Municipals de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2012, horitzó que de fet és una pròrrogra de 6 anys a l’índex que calia assolir enguany segons el PROGREMIC.

La situació de la gestió dels residus al Gironès representa no tan sols una manca de polítiques decidides de prevenció dels residus i foment de la recollida selectiva, que difícilment permetrà assolir els objectius fixats per la Generalitat de Catalunya i les normatives europees. Ens trobem davant d’un greu risc de col·lapse de les instal·lacions.

D’una banda que l’abocador de Solius podria ser clausurat en menys d’un any, fet que obligaria a tots els municipis de la comarca a traslladar els seus residus a dipòsits privats fora de la comarca amb un important encariment del tractament, i per tant de les taxes. De l’altra la incineradora de Campdorà no pot tractar a més d’un 70% de la seva capacitat (28.000t el 2005 sobre 40.000 tones de capacitat nominal) ja que les instal·lacions no estan preparades per inicinerar residus d’alt poder calorífic com els que arriben actualment.

Tanmateix la comarca no disposa d’instal·lacions públiques pròpies per al tractament de la matèria orgànica, els envasos, el paper-cartró i els voluminosos.

En un altre ordre el tractament dels residus del Gironès suposa un incompliment de la Llei de residus, així com la Directiva d’Abocadors. L’enviament de residus a instal·lacions finalistes (incineradora i abocador) suposa vulnerar la normativa, tant i en quant aquesta estabelix que tots els residus hauran de passar per uns tractaments previs de selecció de materials reciclables i d’inertització (neutralització de processos contaminants, com per exemple la generació de lixiviats, o l’alliberament de metà a l’atmosfera derivat de la descomposició dels residus orgànics) per evitar els impactes mediambientals de l’eliminació dels residus.

L’ANG vol alertar la ciutadania que si no es prenen mesures urgents en poc temps ens podem trobar davant projectes d’ampliació de la incineradora de Campdorà o construcció de nous abocadors comarcals.

L’ANG insta així mateix a les administracions a tramitar el Pla Estratègic de Residus de Gironès, presentat per les institucions la primavera passada i del qual no s’ha tingut cap més novetat. És a dir ni s’ha iniciat el seu procediment d’aprovació, ni s’ha exposat i/o facilitat als agents socials i econòmics per a la seva discussió i concertació.

Per més informació:

Enric Cortiñas
Portaveu ANG
972 223 638