Els ecologistes interposen un contenciós administratiu contra el vigent Pla d’Infraestructures de Trans

Penjat el 8 de març de 2007, per ecologistes

17 Entitats sol·liciten la revisió immediata del pla d’infraestructures de transport de catalunya en coherència amb criteris ambientals i socials i en compromís amb l’escalfament global.


Recurs contenciós administratiu contra el PITC
El juliol de 2006 el Govern de la Generalitat aprovava el Pla d’Infraestructures
del Transport de Catalunya (PITC) després de 8 mesos de tramitació
i discrepàncies profundes amb diverses entitats ecologistes.
El PITC presentat al tràmit d’exposició pública
el 13 de desembre del 2005 era profundament “desarrollista”,
prioritzava el transport i la mobilitat en vehicle privat enfront
del transport públic i la xarxa ferroviària de rodalies,
i havia estat redactat amb un menyspreu absolut pels valors dels
espais naturals i obviant l’eficiència en l’ús del
territori, de l’energia i dels recursos financers de les administracions
públiques. Durant el procés d’informació
pública diverses entitats ecologistes varen presentar al·legacions
amb continguts conceptuals i formals, i oposicions a infraestructures
proposades. Malgrat les demandes de revisió i de compliment
de la normativa ambiental i de mobilitat que vulnera l’actual
Pla, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament, el 25 de
juliol del 2006, un PITC amb una aparent i profunda renovació,
però que mantenia igualment les següents mancances:

– Planifica un escenari d’increment de mobilitat sense fer una anàlisi
de les necessitats de mobilitat del país ni plantejar mesures
per frenar-ne l’actual increment exorbitant.
– No fa una avaluació dels impactes sobre els espais naturals
i sobre la contaminació atmosfèrica i acústica;
ignora els factors que provocaran un augment del consum de combustible
i de l’emissió de gasos (l’augment de la motorització,
l’aparició de cotxes més grans i de major consum,
la urbanització i el tràfic induït per les noves
infraestructures…).
– Respon a la suposada demanda d’increment de mobilitat bàsicament
amb infraestructures de mobilitat amb vehicle privat.
– Només preveu l’increment d’infraestructures sense implementar
mesures de gestió conjunta sobre la mobilitat (repartiment
vehicle privat i transport col·lectiu).
– Prioritza les actuacions i finançament de les infraestructures
de mobilitat en vehicle privat.
– Ignora les repercussions en el model territorial i energètic,
i obvia les greus repercussions ambientals d’un model de mobilitat
obsolet.

A més d’aquestes mancances de contingut, l’aprovació
final presentava dèficits legals, com l’incompliment
de la jerarquia establerta en la Llei 9/2003 de mobilitat o de la
Ley 9/2006 sobre avaluació dels efectes de determinats plans
i programes en el medi (coneguda com d’avaluació ambiental
estratègica). Aquests fets motivaren la presentació
d’un recurs de reposició contra la seva aprovació
el mes d’agost per part de l’ADENC-EdC i la PTP. El recurs
fou inadmès a tràmit pel Govern el mes d’octubre.

Finalment, com a resposta a aquesta inadmissió l’ADENC-EdC
i la PTP, amb la col·laboració de DEPANA, Ecologistes
en Acció i Ecologistes de Catalunya, i el suport de dotze
entitats més, hem interposat un contenciós administratiu
contra l’aprovació del PITC el passat mes de desembre. Els
fonaments jurídics del contenciós administratiu (vegeu
document annex) posen en evidència que l’aprovació
del PITC fou realitzada amb presses i amb un marcat to polític.

La
revisió immediata del PITC

El conjunt d’entitats ambientalistes de Catalunya reclamem al Govern
de la Generalitat i al conjunt de formacions polítiques que
el procés de revisió sigui rigorós i que la
nostra participació esdevingui activa. Tot i que el nou pacte
de govern (document programàtic de l’Entesa Nacional pel
Progrès, pàgines 32 a 35) estableix la revisió
del PITC durant el 2007, el desplegament de la Llei de Mobilitat
i l’aplicació de criteris com ara la disminució
de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la
potenciació del transport públic (bus interurbà,
ferrocarril de rodalies…), dubtem de l’interès
real del Govern d’incorporar les variables ambientals i el
consens amb les entitats ecologistes a aquest procés de reformulació,
ara per ara aturat.


Considerem que el nou PITC ha de:

-Complir els criteris de mobilitat establerts en la Llei 9/2003,
de socialització i sostenibilitat del dret a la mobilitat
(priorització del transport públic), i els objectius
de les Directrius Nacionals de Mobilitat i amb l’obligació
de redactar els diferents Plans Directors de Mobilitat de Catalunya.
-Complir l’avaluació ambiental de plans i programes establerta
en la Ley 9/2006.
-Inserir-se en els criteris i instruments del programa de planificació
territorial que el Govern de la Generalitat està desenvolupant.
-Establir els objectius de repartiment modal en la mobilitat que
prioritzin l’eficiència en el consum energètic i del
sòl i el compromís ambiental amb l’escalfament global.

-Analitzar les necessitats reals de mobilitat de les persones i
de les mercaderies, definir els dèficits sobre les infraestructures
existents abans de programar les necessitats d’inversió,
fer aquesta programació atenent els principis de la Llei
de Mobilitat, les limitacions d’emissions de gasos amb efecte hivernacle
establertes en el Protocol de Kyoto, i la millora de la qualitat
atmosfèrica i de la salut pública.
-Prioritzar la xarxa ferroviària convencional i, on no sigui
possible, el transport de viatgers per autobús, com a solucions
per a les necessitats de mobilitat.
-Establir els mecanismes de correcció sobre la fragmentació
dels espais naturals.
-Calendaritzar el conjunt d’actuacions que hauran de desplegar el
PITC i en ordre de prelació: de gestió de la mobilitat
sobre la xarxa existent, millora de les infraestructures de transport
públic actuals, i construcció de noves infraestructures
(priorització del transport públic).
-Determinar els mecanismes de seguiment de la distribució
de la mobilitat que permetin l’avaluació del desplegament
del PITC
Reclamem un veritable Pacte Nacional per les Infraestructures que
doni resposta a les necessitats d’articular una xarxa de mobilitat
pública i als reptes d’afrontar el compromís global
amb el futur dels ecosistemes.
Reclamem una política de govern que aposti per la rendibilitat
social i ambiental de la inversió pública i que resituï
les demandes dels agents econòmics
Reclamem un nou escenari coherent que incorpori els vectors territorials
i ambientals que defensem.

Associació
Ara o Mai per la defensa del Territori
ANG – EdC, Associació de Naturalistes de Girona
ACVV, Associació Cerdanyola Via Verda
ADENC – EdC, Associació per a la Defensa i l’Estudi
de la Natura
Castellar Sostenible
CEPA – EdC, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
DEFGOL, Grup de defensa del Garraf-Ordal, la Vall Baixa i delta
del Llobregat
DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
Ecologistes en Acció de Catalunya
El Fanal, grup cultural i ecologista del Moianès
EdC, Federació Ecologistes de Catalunya
GEPEC – EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
del Camp
IAEDEN – EdC, Institució Altempordanesa per la Defensa
i l’Estudi de la Natura
Lliçà SOStenible
PTP, Associació per la Promoció del Transport Públic
Salvem l’Empordà – EdC
Salvem les Valls

Fotografia