L'Ajuntament de Vilobí urbanitza els pèlags de Vilobí contradint les directrius del

Penjat el 12 d'abril de 2007, per ecologistes

L’Ajuntament de Vilobí i l’empresa BPB IBERPLACO S.A han signat un
conveni per a la urbanització del paratge natural dels "Pèlags de
Vilobí". En aquest conveni es proposa la intensificació de la
urbanització del barri de Les Guixeres de Vilobí i un canvi molt
important de sòl rústic a sòl urbà en un espai al costat de la zona
natural del pèlag gran de Vilobí.

Els Pèlags de Vilobí són un
petit paratge natural de la comarca que la nostra entitat ha defensat
sempre i ha demanat la seva protecció i millora donat que es tracta
d’un zona molt peculiar, sense repetició a la comarca, una zona humida
amb presència de molts ocells entre ell
s diverses espècies protegides, aquàtiques, rapinyaires, etc. Els
Pèlags de Vilobí tenen la interessant característica de que en una
mateixa zona s’apleguen quatre ambients diferents: el rocam, el
forestal, l’agrícola i l’aigua. També és una zona que juntament amb el
Llac de Can Codorniu i l’embassament de Foix constitueixen les tres
úniques zones humides de la comarca amb presència d’ocells aquàtics.

El
conveni afecta a tres espais diferents: el barri de les Guixeres, la
zona de les antigues naus de fabricació de guix al costat del pèlag
gran i la zona del pèlag gran i de dos pèlags petits. Des del
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, després de valorar el projecte que ha
sortit a exposició pública i de realitzar una reunió amb l’Ajuntament
per tal de tenir un canvi d’impressions, hem presentat diverses
al·legacions a l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i IBERPLACO.

1. Barri de les Guixeres.

a.. Respecte a la zona a urbanitzar al barri de les Guixeres considerem
que el nombre d’habitatges és excessiu, si tenim en compte la població
actual i el creixement que representa aquesta nova urbanització per al
municipi. Actualment al barri de les Guixeres les construccions
existents tenen un caracter dispers i es vol canviar a urbà, augmentant
la densitat de població amb habitatges de tres plantes.

b.. El
Pla Director Territorial de l’Alt Penedès va denegar la petició de
l’Ajuntament de Vilobí que demanava que el barri de les Guixeres es
classifiquéssin com a caràcter urbà per intensificar l’edificació. El
Pla Director concreta que cal garantir el manteniment del caràcter
rural dispers del barri de les Guixeres, on la major part del barri és
sòl no urbanitzable. Per aquest motiu hem demanat que es segueixin les
directrius del Pla Direc
tor i que es preservi la tranquil·litat dels Pelags de Vilobí, per
garantir la presència i nidificació d’ocells aquàtics i altres ocells
protegits.

2.Zona de les antigues naus de fabricació de guix.

a.. Es produeix un canvi de classificació urbanística molt important en
els terrenys de les naus, al costat mateix del pèlag gran, que passen
d’industrial a sòl urbà. Considerem desmesurada la incorporació de sòl
urbà en aquest espai, on volen implantar projectes d’investigació i
desenvolupament (I+D) i usos de serveis comunitaris. Aquestes
activitats res tenen a veure amb la preservació del medi ambient i la
unitat del paisatge. Hem sol·licitat que per tal de preservar la zona
dels Pelags es redueixi en 2/3 parts la superfície de sòl urbà prevista
i que sigui utilitzada per a recuperar un espai verd o forestal per al
municipi i la comarca, incloent-lo dins el conjunt preservat dels
Pèlags de Vilobí (com a sòl forestal, agrícola, parc o jardí botànic).

a.. Creiem que cal canviar d’ubicació l’espai corresponent al projecte
I+D desplaçant-lo a un extrem de les antigues naus per apartar-les del
pèlag gran. També demanem que el projecte I+D estigui vinculat a la
gestió, difusió i investigació de l’important valor ecològic,
mediambiental i paisatgístic dels Pèlags de Vilobí, ja que són
d’interès comarcal. L’educació ambiental ha de ser la principal
activitat que s’hi ha de realitzar.

3.Els pèlags i el pèlag gran de Vilobí.

a.. Cal ampliar la preservació del pèlag gran proposada i de la resta
de pèlags de Vilobí a tot l’entorn que l’envolta, inclosos els espais
més humanitzats, tal i com ho proposen els diferents estudis i
propostes que ha fet el Consell Co
marcal de l’Alt Penedès (CCAP):

A. El CCAP el febrer de 2004 va
fer una proposta de protecció d’espais naturals anomenada PENIC (Pla
d’Espais Naturals d’Interès Comarcal) que inclou els Pèlags de Vilobí
amb l’objectiu mantenir, preservar i potenciar el seu valor ecològic i
paisatgístic.

B. El CCAP l’abril de 2005 va presentar
al·legacions a la Xarxa Natura 2000, on va incloure els "Connectors de
la Plana, Foix i els Pèlags de Vilobí".

C. El CCAP el juny de
2005 va fer un estudi de detecció dels espais de la comarca de l’Alt
Penedès susceptibles d’inclusió en el Pla Especial d’Interès Natural de
Catalunya, on l’espai número 14, inclou els "Connectors de la Plana,
Foix i Pèlags de Vilobí". L’estudi demana la protecció de l’espai per
al compliment de la directiva europea (92/43/CEE) de preservació
d’espais naturals. Als Pelags de Vilobí hi nidifiquen ocells protegits
per la directiva europea (79/409/CEE) com: Martinet menut, Duc,
Enganyapastors, Blauet. També hi ha la presència d’espècies animals
protegits com: Tortuga de rierol, Ratpenat de ferradura gran, Ratpenat
de ferradura petit, Ratpenat de peus grans, Ratpenat d’orelles dentades
i un llarg etcètera.

D. Finalment la proposta de Pla Director
Territorial que ha de sortir d’aquí pocs dies a resultes del període
d’exposició pública de l’avantprojecte contempla la protecció de
l’espai.

Per tot plegat demanem a l’Ajuntament de
Vilobí que refaci la proposta urbanística seguint els criteris que
marca el Pla Director per tal de preservar el caràcter rural d’aquest
barri i les característiques ecològiques de l’espai i que el Consell
Comarcal de l’Alt Penedès hi prengui partit per tal d’evitar processos
que seran irreversibles i que actuen en direcció contrà
;ria al Pla Director.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya) / Vilafranca del Penedès, a 14 de març de 2007