GEPEC-EdC s’oposa al desenvolupament urbanístic planejat per l’INCASOL a la zona agroforestal de La Sec

Penjat el 21 de novembre de 2007, per ecologistes

Recentment la premsa local s’ha fet ressò dels plans de l’INCASOL per urbanitzar alguns sectors de sòl no urbanitzable situats entre La Secuita i Perafort. Donada la importància d’aquests terrenys agroforestals per a la preservació integral de la Corona Verda del llevant tarragoní, GEPEC-EdC vol manifestar el següent:

Que resulta una retallada més a la zona nord de la Corona Verda la qual, des del Fòrum per les Terres del Gaià ja fa temps que reclamem que s’integri al futurible Parc Natural de les Terres del Gaià (veure www.quelcom.net/terresdelgaia)

Que conté especials valors socials, ambientals i paisatgístics, marca de qualitat per a tota l’àrea entorn de l’estació de l’AVE, esdevenint un important element de qualitat de vida pels seus usuaris i el turisme, així com els seus veïns residents.

Que l’INCASOL, organisme autònom adscrit al Departament de Política territorial i Obres Públiques, demostra, ensems el de l’anterior govern de la Generalitat, una clara manca de sensibilitat i criteri ambiental en pretendre transformar/urbanitzar aquests terrenys d’elevat valor natural; la persona o persones que pensen en urbanitzar aquest territori, molt probablement ni tan sols l’hauran vist ni trepitjat, planificant fredament des del despatx sobre plànols i fotos aèries.

Que si bé cal congratular-nos de la determinació final de l’actual Ajuntament de Tarragona en preservar i potenciar socio-ambientalment la seva part de Corona Verda, altrament anomenada de forma general Anella Verda, resulta patètic que en l’actualitat no hagi estès suficientment aquesta sensibilitat i es encara pretengui trinxar el seu sector nord. Potser quan sols en quedin les molles del pastís serà quan serem tots ecologistes!!!

Que cal tenir ben present que la preservació de l’àrea forestal ha d’anar imbricada amb els camps agrícoles de l’entorn, sols així podrem conservar íntegrament aquest ingent patrimoni, insistim, no sols natural, sinó també paisatgístic i amb importants repercussions socials.

Que la Corona Verda Nord de Tarragona, el gran espai natural encara persistent entre la Secuita – estació del AVE – Perafort – el Castellot – Pallaresos – Sant Salvador, constitueix un interessant mosaic agro-forestal, amb valors naturals específics:

Ê Funció de connectivitat biològica estratègica entre el Baix Gaià i el Baix Francolí.

Ê Constitueixen espais eminentment forestals –pinedes de pi blanc protegides per la Directiva d’Hàbitats europea amb el codi  9540- amosaïcades amb conreus tradicionals de secà, fet que li confereix valor paisatgístic suplementari.

Ê Presència destacable de les següents espècies protegides:

► àliga marcenca (Circaetus gallicus)

► astor (Accipiter gentilis)

► duc (Bubo bubo)

► mussol banyut (Asio otus)

► torlit (Burhinus oedicnemus)

► cucut reial (Clamator glandarius)

► gralla (Corvus monedula)

► pardal roquer (Petronia petronia)

► siboc (Caprimulgus ruficollis)

► serp de ferradura (Coluber hippocrepis)

► gripau corredor (Bufo calamita)

► eriçó clar (Atelerix algirus)

► banyarriquer (Cerambyx cerdo)

► el lepidòpter Euphydryas aurinia

Tanmateix, ens sorprèn en gran mesura que sigui el propi INCASOL, per sobre dels criteris de planejament municipal i obviant les recomanacions del Pla Territorial Parcial del Camp, qui decideixi el tipus de creixement que ha de tenir el sòl no urbanitzable de La Secuita i Perafort. Ens semblaria molt més lògic que el titular d’aquests terrenys promogués un Pla Especial sotmès a participació ciutadana, d’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei 9/2006 d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, a partir del qual s’establissin les actuacions a desenvolupar, de forma sostenible i integrada amb l’entorn natural a preservar.