Repsol torna a celebrar enguany la “festa de l’escuma” al riu Francolí

Penjat el 8 de febrer de 2008, per ecologistes

En l’edició d’enguany de la “festa de l’escuma de Repsol” s’introdueix una novetat important: els residus fenòlics. Aquestes substàncies són molt tòxiques en el medi aquàtic i poden romandre durant setmanes a l’aigua.

Les dades d’ecotoxicitat dels fenols en aigua demostren que la mortandat de carpes, barbs i anguiles produïda al riu Francolí pel vessament de Repsol indiquen que s’han superat amb escreix els valors de 46 mg/l de fenols

Davant de la gravetat dels fets i de les repercussions ambientals greus i directament imputables a Repsol:

–         Demanem que el Departament de Medi Ambient i Habitatge porti a Fiscalia a Repsol i demani la sancions administratives o penals màximes que preveu la Ley 26/2007 de Responsabilidad Mediambiental. Exigim, a més, una restitució completa dels danys ambientals ocasionats.

–         Demanem que l’Agència Catalana de l’Aigua faci un posicionament públic sobre els fets i les seves conseqüències, a través del Cap de la Unitat de l’ACA a Tarragona, Sr. Antonio Ramírez, i el Coordinador Territorial de l’ACA, Sr. Francesc Benet

–         Demanem al director dels Serveis Territorial del Departament de Medi Ambient, Sr. Josep Lluís Pau, i al delegat del govern a Tarragona, Sr. Sabaté, que creïn una comissió d’investigació i seguiment per avaluar les repercussions ambientals i sanitàries del vessament (que no es limiti a netejar l’escuma superficial del riu)

–         Demanem al cap de la Unitat d’Inspecció de l’ACA a Tarragona que augmenti els controls i inspeccions a Repsol per tal de comprovar l’estat de les seves instal·lacions i els protocols operatius (mala praxis) de l’empresa (tal com hem demanat recentment en les al·legacions a l’autorització ambiental de Repsol)

–         Demanem a la URV, i concretament al seu rector, Sr. Frances Xavier Grau, que anul·li la signatura del Conveni de col·laboració amb Repsol per a la creació de la Càtedra URV/REPSOL d’Excel·lència en Comunicació, que està prevista el proper 12 de Febrer amb la presència del Conseller de Cultura, Sr. Tresserras

–         Demanem a l’AEQT que depurin responsabilitats a nivell intern, i que es plantegin la conveniència de mantenir a Repsol dins del lobby

–         Demanem a la Càtedra de Toxicologia de la URV, i més concretament al Sr. Domingo, que faci un estudi toxicològic seriós i rigorós sobre els nivells de contaminants als organismes aquàtics del tram baix del Francolí i costa associada, i un altre estudi toxicològic sobre els nivells de contaminants les lleres, llots i masses d’aigua subterrània del tram baix d’aquest riu (incloent també la desembocadura i aigües costaneres de la Badia de Tarragona – Vila-seca)

–         Demanem als Ajuntaments de Tarragona, el Morell, la Pobla de Mafumet i Constantí, que deixin de patrocinar les seves festes populars amb els diners de Repsol

–         Demanem als Serveis Territorials de Salut a Tarragona que facin un estudi seriós i rigorós dels pous i mines de l’aqüífer Baix Francolí per avaluar els efectes produïts sobre les captacions d’aigua dins de l’àrea contaminada

–         Demanem al director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Manel Hernández, que respongui a la pregunta que vàrem fer des de GEPEC a la darrera reunió mantinguda amb l’ACA sobre les competències, responsabilitats i tramitació de l’expedient obert en el darrer vessament de cru a la monoboia de Repsol l’any passat

–         Demanem també al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua transparència informativa (Llei 27/2006) pel que fa als expedients sancionadors que s’obrin per accidents industrials de Repsol i de la resta d’empreses integrants de l’AEQT

–         Demanem a EMATSA que, degut a la demora de Repsol en comunicar l’accident a les autoritats, faci públics els anàlisis dels pous que han estat contaminats i dels quals s’abasteix en part, des del moment del vessament fins a la desaparició completa dels fenols a la xarxa pública d’abastament.

GEPEC-EdC hem denunciat durant dècades el perills que suposen les conduccions de Repsol (i DOW) a la llera del Francolí, i hem al·legat en nombroses ocasions que hi ha multitud d’elements (canonades, vàlvules, arquetes) en molt mal estat de conservació i en un estat d’abandó i obsolescència sever. Tanmateix, l’administració (i concretament la Direcció General de Qualitat Ambiental) ha ignorat sistemàticament les nostres demandes.

En resum, demanem que la responsabilitat ambiental de Repsol en aquest enèssim vessament no quedi diluïda al mateix ritme que es dilueixen els contaminants al riu, als seus aqüífers i a la costa, com ha passat tantes i tantes vegades.