Davant la manifestació convocada el 16 de febrer sota el lema “Per la dignitat de les Terres de l’Ebre”

Penjat el 12 de febrer de 2008, per ecologistes

Les organitzacions ecologistes GEPEC-EdC , DEPANA i  SEO/BirdLife , membre aquesta darrera del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) davant de la convocatòria de manifestació que sota el lema “Per la dignitat de les Terres de l’Ebre”  ha estat convocada per diferents entitats per al proper 16 de Febrer, manifesten:

1- Que els arguments esgrimits pels convocants per a justificar aquesta manifestació no s’ajusten al contingut de la “Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, que ha estat tramitada amb una àmplia participació, organitzacions de caçadors i d’agricultors inclosos, i informada favorablement pel propi Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

2- Que hi ha informació i arguments erronis en aquesta convocatòria, que poden portar a la confusió de la població local: Ni aquesta llei, ni la Xarxa Natura 2000 no persegueixen l’expropiació de terrenys privats. Per tant, el fet d’haver-se declarat espais Natura 2000 no afecta al règim de la propietat de les finques que en formen part.

3- Que no es prohibeix la caça dins els espais Natura 2000, com argumenten els convocants, i que no es prohibeix cap modalitat cinegètica tret de què no estigui inclosa en les pròpies directives europees, com és  la caça amb vesc, prohibida per les directives europees i d’obligat compliment per l’estat espanyol.

4- La llei no prohibeix l’ús de munició del plom als espais Natura 2000, sinó només dins les zones humides catalogades com a tals, on es pot fer ús del nou perdigó ecològic que, a hores d’ara, ja ha patentat la Federació Espanyola de Caça, a qui felicitem per aquesta iniciativa que resol definitivament el problema.

5- Els espais Natura 2000 (LIC o ZEPA) és una figura que vol la continuïtat dels arrossars com a tals (avui dia el 80% estan exclosos d’aquestes figures de protecció) amb el seu règim agrícola i cinegètic. En aquest sentit no sols no prohibeix la caça, sinó que en recomana la  seva continuïtat com a valor econòmic i social afegit que afavoreix la continuïtat dels arrossars, i com a important eina de conservació, sempre que  es realitzi de manera sostenible i d’acord amb la normativa vigent.

6- Els espais Natura 2000 són una figura que reconeix la importància ambiental dels arrossars i de la gestió agrícola que s’hi realitza, i que, gràcies a aquest reconeixement, servirà per a donar continuïtat a les subvencions a aquests terrenys i obtenir-ne de noves sota el concepte de manteniment de la zona humida.

7- Ni la nova Llei de Biodiversitat ni la Xarxa Natura 2000 estableixen noves limitacions a la explotació dels  recursos pesquers en aigües exteriors, deixant-ho tal i com està establert per la Ley 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima del Estado, i per tant sense cap canvi.  Però sí que han estat molt útils per a impedir l’establiment d’un parc eòlic off-shore davant  la barra del Trabucador, que podria suposar un impacte crític pels valors naturals del delta posant en perill el seu desenvolupament, tant des del sector pesquer com del turístic i de lleure.

8- La policia que té competències i està especialitzada i formada en seguretat dels bens és la Guàrdia Civil i actualment els Mossos d’Esquadra del Departament d’Interior, pel que no té sentit plantejar canvis en la legislació que donin aquesta tasca al Cos d’Agents Rurals ni al Departament de Medi Ambient i Habitatge. És més lògic demanar un correcte i ràpid desplegament dels Mossos d’esquadra. 

Per tot l’esmentat  les entitats GEPEC-EdC , DEPANA i  SEO/BirdLife  considerem que aquesta manifestació està convocada davant d’un procés electoral amb l’objectiu d’exercir pressió davant els partits polítics i el Govern per a fer-los cedir en algun dels aspectes reclamats. I convidem al Govern i les forces polítiques  parlamentàries a tenir present la manca de rigor i solvència de les reclamacions del convocants de la manifestació: “Per la dignitat de les Terres de l’Ebre”  i a mantenir polítiques coherents amb la legislació vigent.