GEPEC-EdC presenta una denúncia a Fiscalia contra Repsol pel vessament de fenols al riu Francolí

Penjat el 18 de març de 2008, per ecologistes

GEPEC-EdC presenta avui a Fiscalia una denúncia contra Repsol pels abocaments de residus fenòlics al riu Francolí del passat mes de Febrer. Considerem que es tracta d’un cas flagrant de delicte ecològic, degut a les negligències de l’empresa en matèria ambiental, que ha havien estat advertides per GEPEC-EdC durant els tràmits d’autorització ambiental de les filials de l’empresa, Repsol Química i Repsol Petróleo.

L’episodi contaminant de principis de Febrer és un més de la llarga llista d’atemptats ecològics dels quals l’empresa Repsol n’és autora i responsable. En aquest cas l’afectació per residus fenòlics va tenir lloc al riu Francolí, des del torrent de Manyé fins a la desembocadura, produint una elevada mortaldat de peixos (una tona de carpes i anguiles) i la contaminació dels aqüífers subsidiaris del riu (entre ells la mina dels Regants, de la qual s’abasteix EMATSA, que va haver de tancar-la per evitar un perill imminent per a la salut de la població de Tarragona).
 

Els fets, lluny de ser “casuals”, es deuen, segons les fonts consultades, a una mala praxis en l’operació de trasvàs de residus fenòlics des d’un tanc de gran capacitat a la planta de tractament d’efluents de Repsol Química, juntament amb la manca d’estanqueïtat de les xarxes de pluvials d’aquesta planta. La conseqüència és una gran part d’aquests residus van anar a parar directament al riu Francolí produint un desastre ecològic de gran magnitud.

GEPEC-EdC considera que l’empresa Repsol ha incomplet la normativa ambiental i de prevenció i evitació de riscos mediambientals, quedant demostrades les nombroses deficiències que GEPEC-EdC ja havia advertit en les al·legacions presentades durant el tràmit d’autorització ambiental (Llei 3/98 i els seus Reglaments). La afectació al medi fluvial i als seus organismes és directament imputable a l’empresa, i li corresponen responsabilitats que van molt més enllà d’una sanció administrativa, d’acord amb allò que es disposa en la normativa ambiental i en el codi penal.

Concretament, li és d’aplicació la tipificació d’infraccions greus en base a la Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el Text Refós de la Llei d’Aigües, la Llei de Responsabilitat Mediambiental i els articles 325 i 326 del codi Penal. GEPEC-EdC ha demanat la imputació com a responsables dels fets a la pròpia direcció de Repsol i als seus màxims responsables en matèria de medi ambient, manteniment i seguretat industrial.