La radioactivitat d’Ascó podria arribar a la xarxa potable del CAT

Penjat el 25 d'abril de 2008, per ecologistes

Volem posar sobre la taula alguns arguments tècnics que contradiuen les recents declaracions del president del CAT, Daniel Pi, sobre la possibilitat de que la fuita radioactiva d’Ascó afecti a la xarxa de subministrament d’aigua potable del CAT. Volem aclarir al Sr. Pi algunes qüestions bàsiques sobre la transmissió de radioactivitat a l’aigua.

·        Intrusió de partícules microscòpiques a través dels filtres de l’ETAP de l’Ampolla
 

Tot filtrat de partícules té un llindar mínim, corresponent al tamany de porus del filtre. Però justament per sota d’aquest tamany de porus segueixen passant partícules (per exemple les inferiors a una micra, incloses les radioactives). Resulta obvi que el Cobalt 60 generat per la central nuclear té un tamany prou petit (de l’ordre de milionèsimes de mil·límetres) com per ser dispersat per l’aire i transportat pel corrent del riu.

·        Dissolució de ions de Cobalt 60 a l’aigua del riu Ebre

El Cobalt 59 estable (al igual que el seu isòtop radioactiu Cobalt-60) no existeix només en forma metàl·lica sòlida, sinó que es pot trobar dissolt a l’aigua en forma de ió. De fet, el Cobalt 59 estable és un element que es troba de forma natural en sòls i rius en petites concentracions (i també als éssers vius, on forma part de la Vitamina B12). És raonable pensar doncs que el Cobalt-60 també pot viatjar com el Cobalt estable, dissolt per sòls i rius, i arribar directament a la cadena alimentària humana.

·        Generació de radicals lliures a l’aigua del riu Ebre per radiòlisi

L’aigua reacciona davant de l’isòtop radioactiu Cobalt-60, ja que aquest emet radiacions gamma que provoquen un fenomen anomenat "radiòlisi de l’aigua". La radiòlisi provocada per les radiacions gamma descomposa l’aigua i genera radicals lliures (radical oxigen, superòxid, peròxid, …), els quals són molt reactius i poden seguir donant radicals fins que "topen" amb una altra molècula que fa de diana (i que queda alterada). El fenomen és complex, però la conclusió és que els radicals lliures generats pel Cobalt-60 poden viatjar amb l’aigua (inclosa la potable).

Trobem coherent i raonable el missatge tranquil·litzador del Sr. Pi en base a les anàlisis radiològiques efectuades a la xarxa del CAT, però no podem acceptar de cap de les maneres que desinformi a l’opinió pública amb la justificació tècnicament incorrecta que la radioactivitat no pot arribar a la xarxa del CAT pel simple fet que les partícules de Cobalt radioactiu siguin sòlides.

Els nostres arguments tècnics sobre transmissió de radioactivitat a l’aigua són igualment extrapolables als llots del pantà de Flix, per la qual cosa demanem al president del CAT i a la resta de responsables polítics del territori (inclosa la CHE, l’ACA, el Conseller del DMAH i els delegats del Govern) que s’abstinguin de fer declaracions poc fonamentades o, com ha sigut el cas, errònies, quan tingui lloc el procés de descontaminació del pantà de Flix i saltin novament les alarmes radioactives.