La CCQC demana un debat ampli i racional al voltant del Pla teritorial Parcial de la Regió Metropolitat

Penjat el 29 d'abril de 2008, per ecologistes

Aquests processos de debat poden aportar solucions que permetin deixar enrere projectes ja inadequats com el Quart Cinturó

La Campanya Contra el Quart Cinturó acull amb cautela, però amb certes
expectatives, el tràmit de consulta pública de l’avantplà del Pla
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTPRMB)
anunciat ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb l’anunci el 29 de gener passat de l’inici del procés d’un ampli acord en el Pacte Nacional d’Infraestructures, aquests dos escenaris hauran de caracteritzar-se per un debat ampli, en què es puguin posar sobre la taula tots els diferents elements per afrontar una discussió racional amb la participació de tots els actors implicats.

La CCQC confia esdevenir un dels interlocutors per a aquest debat, que haurà de fonamentar-se en la diagnosi i en la necessitat d’establir un nou model de mobilitat i d’infraestructures, un model que es comença a dibuixar i conceptualitzar en el PTPRMB. De fet, la definició d’objectius que planteja el PTPRMB implica un canvi de mentalitat i l’aposta per ampliar considerablement la xarxa ferroviària, mesura que ajudaria a racionalitzar la mobilitat en el conjunt del territori i a reequilibrar la distribució modal, ara mateix absolutament esbiaixada cap a l’ús del vehicle privat, amb les greus conseqüències territorials que comporta. Tanmateix, el canvi de model que s’intueix no es materialitza en els continguts, perquè es mantenen infraestructures tan qüestionades i caduques com el Quart Cinturó.
Els problemes de mobilitat al nostre territori no seran mai resolts amb més autovies que travessen el territori sense tenir una atenció com a mínim al mateix nivell en la xarxa secundària de carreteres. Els reptes que ens pertoca assumir en la corresponsabilitat que tenim pel canvi climàtic obliguen a afrontar l’ordenació territorial i la mobilitat amb el màxim d’eficiència i destinant el màxim d’esforços al transport col·lectiu. La planificació de la xarxa ferroviària i de la xarxa viària s’ha de realitzar encara de forma més coordinada tenint en compte les limitacions evidents del model basat en el vehicle privat. El procés de discussió per definir un nou model territorial ja està obert i cal que sigui àmpliament participatiu i transparent. En aquest moment es donen les condicions per fer efectiu aquest procés i per avançar-hi, però cal apostar decididament per estratègies que promoguin el canvi de model i que no estiguin condicionades per antics projectes o compromisos. La Campanya Contra el Quart Cinturó aposta per la validesa d’aquests processos i convida la societat civil a prendre-hi part.

CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ

Més informació: Toni Altaió (ADENC)
937171887    655179694
taltaio@adenc.cat

Toni Altaió
Campanya Contra el Quart Cinturó
937 171 887�