EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DECLARA NUL DE PLE DRET EL PLA PARCIAL MUNTANYANS II DE T

Penjat el 6 de juliol de 2011, per ecologistes

La Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat
mitjançant Sentència declarar nul de ple dret el Pla Parcial Munyanyans II.
El citat pla parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona el 8 de juny de 2006 i contra el mateix es va interposar recurs
contenciós administratiu per part de la Plataforma Salvem els Muntanyans. La
immobiliària Vegas de Guadaira S.L. i La Generalitat de Catalunya es van
personar en el procediment per oposar-se a les pretensions de la Plataforma.

La Sentència, de data 19 de maig de 2011, assenyala que procedeix la
declaració de nul·litat de ple dret del Pla Parcial per vulnerar la
prohibició legal d’urbanitzar i edificar en zones inundables.

La Sentència justifica tal decisió remetent-se a la “manifiesta claridad” de
la prova pericial practicada: informes de geòlegs i hidrogeòlegs, així com
l’informe emès per la mateixa Agència Catalana de l’Aigua de 18 de març de
2004. Informe on s’establia la prohibició d’estacionament de vehicles en
determinats carrers de la urbanització projectada, la construcció de murs
perimetrals de contenció de l’aigua, carrers que funcionaven com a canals a
cel obert, etc.

Tal cúmul de despropòsits ha suposat l’anulació de ple dret del Pla Parcial
Muntanyans II.

Davant d’aquesta situació excepcional la Plataforma Salvem els Muntanyans
volem fer les següents manifestacions:

1.     Manifestem la nostra satisfacció i la nostra alegria per la
Sentència. Una Sentència que atura el Pla Parcial Muntanyans II que suposava
la destrucció de l’Espai d’Interès Natural d’Els Muntanyans amb la projecció
de construir més de 500 habitatges i que, en tant que es tracta d’una zona
d’alt risc d’inundació, posava en perill la vida de les persones que
poguessin viure en aquests terrenys.

2.     Manifestem el nostre convenciment més absolut que aquesta és una
victòria de totes aquelles persones que han donat suport als postulats de la
Plataforma Salvem els Muntanyans. El posicionament que hem mantingut des del
primer dia, l’oposició més absoluta a cap tipus d’edificació en aquest
espai, ha estat clau per tal d’arribar a la Sentència dictada pel TSJC. El
nostré més sincer i entusiasta agraïment a tots aquells homes i dones que
han posat el seu gra de sorra per ajudar a la Plataforma Salvem els
Muntanyans. L’ esforç no ha estat en va.

3.     Rebutjem qualsevol intent de la classe política d’apropiar-se
d’aquesta victòria judicial i de posar-se medalles que no els hi pertoquen.
La totalitat de la classe política no ha estat a l’alçada d’allò que exigien
els ciutadans de Torredembarra. Per mala fe, negligència o mediocritat, no
han sabut -o no han volgut- fer els esforços necessaris per defensar els
interessos del nostre poble.

4.     Constatem, novament, la manca de transparència que va portar a
l’aprovació del Pla Parcial Muntanyans II. Malgrat les nombroses
deficiències existents i malgrat els informes que acreditaven l’alt risc
d’inundació de la zona, l’Administració va preferir ignorar-los i donar
preferència a l’aprovació del Pla.

5.     Finalment, davant del nou escenari que dibuixa la Sentència, la qual
esborra del mapa qualsevol intent d’edificació en aquest espai, demanem a
les Administracions implicades que duguin a terme les actuacions necessàries
per tal de recuperar aquests terrenys i s’incorporin definitivament a
l’Espai d’Interès Natural d’Els Muntanyans.

Plataforma Salvem els Muntanyans. Torredembarra, 4 de juliol de 2011