Comentari al Decret de Revisió  de Zones Vulnerables

Penjat el 4 de desembre de 2002, per ecologistesComentari al Decret de Revisió  de Zones Vulnerables

El Grup de Defensa del Ter—Ecologistes de Catalunya,  com a membre
participant del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua de l’ACA,
proposa les següents observacions al Decret de Revisió de les
Zones Vulnerables:

– Caldria incorporar els consums d’adobs minerals  al balanç
global d’aplicació a la terra. Continuar ignorant el seu volum,
invalida qualsevol aproximació a la realitat.

– El present Decret és sobre nitrats procedents de fonts agràries,
però caldria introduïr-hi el nitrogen procedent d’indústries
càrnies, escorxadors, etc., sigui en forma compostada, o sigui de
fangs procedents de les depuradores.

 

– Calen plans de gestió de residus per a les instal.lacions
ramaderes industrials: escorxadors, indústries càrnies, etc.

És imprescindible introduïr les dejeccions diàries
de la cabana circulant, donat que el seu nombre és realment important.

– Donat que el Sistema Integrat de Gestió (SIG) és l’eina
resum del destí i gestió dels excedents de les explotacions
ramaderes de cada comarca, es fa imprescindible facilitar-ne el seu accés
a la ciutadania. El SIG per tant ha de ser un mapa registre dinàmic
de fàcil consulta. En forma resumida, s’ha  de poder consultar
per internet.

– Cal que cada explotació relacioni la procedència 
de recursos hídrics utlitzats i els volums. Aquesta informació
és indispensable, a l’efecte de verificar per una part el balanç
hídric de cada conca, i per l’altra, de cara a regularitzar els
pous o captacions utilitzats.

Grup de Defensa del Ter—Ecologistes de Catalunya

A 15 de novembre de 2002