El GETE-Ecologistes en Acció a favor de les centrals eòliques del Coll de l’Alba

Penjat el 30 de gener de 2003, per ecologistes

gener va emetre el Grup Ecologista de les Terres de l’Ebre (GETE) i Ecologistes
en Acció de Catalunya, posicionant-se a favor de la instal·lació de les centrals
eòliques al Coll de l’Alba, el GEPEC vol fer un seguit de comentaris.

Davant el comunicat que el passat dia 22 de
En el comunicat el GETE afirma que els
indrets escollits per ubicar-hi aquestes centrals eòliques tenen poca importància ecològica i que
aquestes centrals són compatibles amb la preservació de la biodiversitat de la
zona.

Aquesta manifestació, lluny de
respondre a la realitat, denota un elevat desconeixement per part del GETE de la
importància ecològica de l’espai del Coll d’Alba. Justament un dels motius que
motiven l’oposició per part del GEPEC i de la Plataforma del Baix Ebre a la
construcció d’aquestes centrals eòliques és l’existència en aquest espai
d’espècies d’ocells incloses a l’annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a
la conservació de les aus silvestres d’ocells, a l’annex II del Conveni de Berna
relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa i a
l’apèndix II del Conveni sobre la
conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres, fet a Bonn,
el 23 de juny de 1979.

Són justament aquestes espècies les que
actualment es troben en major regressió a tot Europa i sobre les que l’Estat
Espanyol i Catalunya té l’obligació de protegir-ne els seus hàbitats i
d’actuar activament per evitar-ne afectacions i situacions que posin en perill
la seva supervivència. La construcció de la central eòlica que es pretén
instal.lar al Coll d’Alba comportaria una d’aquestes situacions, ja que la
ubicació de la central eòlica coincideix en l’espai amb el lloc on aquests
ocells nidifiquen.

Cal tenir en compte que la presència
d’aquestes espècies ha estat l’argument utilitzat per altres entitats
pertanyents a la mateixa federació d’Ecologistes en Acció per demanar la no
autorització de certes centrals eòliques
en espais d’alta vàlua ecològica en altres zones de l’Estat.

La posició del GETE i d’Ecologistes en Acció
de Catalunya demanant que la Generalitat obvïi la normativa de protecció de la
fauna existent i que autoritzi aquesta central eòlica suposa un precedent
perillós i molt greu ja que comporta, en definitiva, la petició explicita, per
part d’una entitat autoanomenada ecologista, sol·licitant l’incompliment
conscient de l’actual legislació de protecció dels ocells. Aquests fets són
reprotxable i denunciable en cas que sigui l’administració la culpable
d’incomplir la normativa, però encara són més denunciables i greus quan la culpable
n’és una entitat que s’autoanomena ecologista. És amb situacions com aquestes
quan cal preguntar-se si una entitat amb aquests posicionaments és realment una
entitat ecologista i preguntar-se quin són els seus verdaders interessos i
objectius.

En el comunicat el GETE-Ecologistes en Acció
considera que “aquests projectes podrien gaudir d’un ampli consens dins el
moviment ecologista i conservacionista”. De fet el GETE es prou coneixedor de
que aquests consens ja ha estat assolit. En aquests sentit el posicionament del
GEPEC, d’oposició a aquestes centrals eòliques pels seus impactes ambientals, és
compartit per totes les entitats ecologistes pertanyents a l’Assemblea
d’Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC) la qual aglutina a la gran majoria
d’entitats ecologistes catalanes. Aquest mateix posicionament és defensat per la
totalitat de Plataformes territorials constituïdes a les comarques de Tarragona
per aconseguir una implantació racional de l’energia eòlica respectuosa amb la
preservació dels espais de major vàlua ecològica, paisatgística i cultural.
Tampoc podem obviar el ple municipal de l’ajuntament de Tortosa en que de forma
majoritària es va aprovar rebutjar la instal·lació d’aquestes centrals.

El posicionament del GETE-Ecologistes en
Acció a Catalunya està demostrant que aquesta entitat, lluny d’intentar resoldre
i apostar per una solució socialment acceptada i ambientalment correcte al
desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya, l’únic que intenta és
desorientar i confondre a l’opinió pública intentant crear crispació i
picabaralles dins el propi moviment ecologista. Aquesta entitat lluny d’entrar
en discussions positives sobre els emplaçaments alternatius i sobre quin model
d’implantació eòlica és el que menor impacte ambiental comportaria als nostres
paisatges es dedica, solament, a emetre comunicats defensant posicionaments gens
meditats ni valorats que s’enfronten als defensats per la majoria d’entitats
ecologistes del país.

Per últim convidem a l’entitat GETE a que, a
banda d’escoltar-se als seus amics de l’APPA (Associació de promotors eòlics),
per cert molts d’ells vinculats a les anomenades energies perilloses i
convencionals, s’informin i es formin una mica sobre aspectes legislatius, de
conservació del paisatge i de les espècies en perill d’extinció. S’informin
sobre els emplaçaments alternatius que des del GEPEC i les Plataformes
territorials estem oferint. S’informin sobre els posicionaments que el moviment
ecologista català ja ha consensuat sobre els diferents projectes eòlics que es
volen implantar al nostre país.

No podem acabar aquesta nota de premsa sense
reiterar el posicionament del GEPEC totalment favorable a una implantació
racional i efectiva de l’energia eòlica al nostre país. Aquesta implantació s’ha
de concebre, des de bon començament, tenint en compte criteris de conservació de
la biodiversitat, del paisatge, dels valors culturals i històrics i evidentment
dels rendiments eòlics. Aquests conceptes han d’estar per sobre dels merament
criteris econòmics, que són els únics que avui en dia segueixen analitzant i
valorant (junt amb els rendiments eòlics) les promotores eòliques.

Reus a 24 de gener de
2003