El Consorci del Camp no respón la sol.licitud d’ingrès del GEPEC

Penjat el 3 de febrer de 2003, per ecologistes

Atès que no hem rebut
cap resolució en referència a la petició d’ingrés al Consorci del Camp de
Tarragona que vam adreçar al President de la Diputació en data 22-11-02 i
a través de la premsa veiem que el Consorvi va desenvolupant i consolidant les
seves actuacions, l’hem reiterem novament atès que la nostra
entitat, privada sense ànim de lucre, no va ser convidada al seu temps a formar
part del Consorci del Camp de Tarragona (com altres) i per tant no vam poder
signar l’acord constitucional de 18 de maig de 2001.


Per definició, els
estatuts del Consorci, en el seu article 1 diuen que: “El Consorci del Camp
de Tarragona i la seva àrea d’influència és una entitat pública de caràcter
associatiu que es constitueix a fi i efecte de col·laborar i cooperar en el
disseny, planificació i control d’un model de desenvolupament del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència, útil i sostenible i adaptable a les
necessitats dels seus ciutadans
“. Considerem que la nostra associació, que
te com a finalitat primordial la defensa i estudi del valuós Patrimoni Natural
de Catalunya, n’hauria de ser membre per tal de poder aportar les nostres
opinions constructives des del punt de vista d’una entitat que treballa
quotidianament tots els temes que fan referència al medi ambient, al medi
natural i a la eco-sostenibilitat.


Atès que el GEPEC forma
part de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya que integra un alt grau
de representació territorial de les entitats ecologistes catalanes.
Atès que considerem que la nostra entitat reuneix totes les condicions
establertes en els estatuts del Consorci del Camp de Tarragona, en la
representació acreditada hem formulat la següent petició:


Sol·licitem, per segona
vegada, que el GEPEC-Ecologistes de Catalunya formi part del Consorci del Camp
de Tarragona, assumint tots el deures i obligacions que dimanen de l’ordenament
dels estatuts aprovats del Consorci del Camp de Tarragona, tenint en compte que
la nostra entitat, per la seva naturalesa, no disposa de recursos econòmics
necessaris i suficients per assumir econòmicament les obligacions establertes en
l’article 9.b) dels esmentats estatuts.


És per això que hem demanat al Sr. Josep Mariné que tenint per presentat aquest escrit
l’admetri a tràmit i resolgui les sol·licituds plantejades en el termini
legalment establert, indicant en cas de no fer-ho el motiu raonat, i si l’acte
esgota la via administrativa a fi de sol·licitar la corresponent tutela judicial
al corresponent Tribunal del Contenciós Administratiu.


Reus, 03 de febrer de
2003