El GEPEC presenta recurs de reposició contra l’autorització ambiental de TERQUIM

Penjat el 3 de març de 2003, per ecologistes

En data 5 de febrer de 2003 ha estat notificada al GEPEC
la Resolució de data 23 de desembre de 2002 dictada pel Conseller de Medi
Ambient, Ramon Espadaler i Parcerisas, en virtut de la qual s’acorda concedir
Autorització Ambiental a TERQUIMSA, en l’expedient de referència TA20020043.

Considerant que l’esmentat acord és contrari a Dret i
perjudicial pels interessos de la nostra associació, amb el degut respecte i dit
sigui en estrictes termes de defensa, per mitjà del present escrit, i a l’empara
del que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i d’acord
també amb alló que diu l’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic la l’administració de la Generalitat
s’ interposa recurs potestatiu de reposició contra l’esmentada resolució,
el qual es fonamenta en les següents AL.LEGACIONS:PRIMERA.- Que en el punt quart de la Resolució s’esmenta
que a la proposta de resolució “s’han presentat al·legacions per part de
GEPEC, de les quals s’estimen parcialment les referents als límits d’emissió a
l’aigua i a l’atmosfera”.
Volem dir que això és rotundament fals i que ni
una sola de les nostres al·legacions sobre abocaments líquids i emissions a
l’atmosfera ha estat contemplada favorablement per la Resolució. De fet, el
contingut de la Resolució i de la Proposta de Resolució és pràcticament còpia
exacta una de l’altra.


SEGONA.- L’única demanda que feia el GEPEC sobre emissions
a l’atmosfera era de controlar, mesurar i minimitzar els Compostos Orgànics
Volàtils. Aquesta demanda no s’ha acceptat i per tant no entenem com en la
Resolució es pot dir que se’ns ha estimat parcialment.Insistim en l’al·legació a la Proposta de Resolució: ” La
legislació europea és cada vegada més restrictiva amb l’emissió de COV,
compostos orgànics volàtils, per la seva persistència, toxicitat i
bioacumulació. Així doncs, considerem inacceptable que no figuri cap proposta de
minimització, entre altres coses perquè no hi ha ni tan sols la informació del
cabal anual emès, tal com consta en el punt 1.5.1 de la Resolució on diu, en
referència als COV dels 10 scrubber encarregats de netejar vapors i captar gasos
dels tancs: “No es mesura”. Tampoc hi ha cap constància del total
d’emissions difuses de benzè, acrilonitril, anilina, amoníac i acetocianhidrina,
substàncies totes elles de gran toxicitat, i que són resoltes amb la simple
expressió de “Emissió Puntual”. Justificar com fa la Resolució que
els scrubbers no es consideren focus emissors per la seva baixa freqüència de
funcionament és inacceptable i no creiem que la pintura blanca sigui l’única
mesura correctora possible per evitar emanació de gasos dels tancs. Per tant
demanem que es faci un estudi del cabal anual de COV emesos de forma difusa o
directa per TERQUIMSA i s’exigeixi un pla de minimització, d’acord amb les
prescripcions europees.

Seguint amb les emissions a l’atmosfera, considerem inadequat
un sistema de control que solament preveu analitzar les emissions de SO2 i CO
cada dos anys!!! (Punt 4.1 de la Resolució).


¿Poden estar tranquils els ciutadans de Tarragona amb
TERQUIMSA, si es resol que les emissions de Compostos Orgànics tòxics no es
mesuren i les de SO2 i CO es controlen cada dos anys?

TERCERA.- En al·legacions anteriors vam fer referència a la
manipulació per part de TERQUIMSA de productes d’alta toxicitat. Cal no oblidar
que, segons la Directiva 1999/13 del Consell de la Unió Europea d’11 de març de
1999, en el seu article 5.6, “les substàncies classificades com a
carcinògenes o mutàgenes, amb la frase de risc R45, R46 … hauran de ser
substituïdes, en la mesura del possible… per substàncies o preparats menys
nocius en el termini més breu possible.”
. No hem trobat en la resolució cap
referència a la nostra demanda d’exigir un pla de minimització en
l’emmagatzematge d’aquestes substàncies i sobretot en les seves emissions com
a Compostos Orgànics Volàtils d’alta toxicitat i persistència.


Per altra banda, fóra important que es prengués la direcció de
Química Verda de l’EPA americana, i que s’optés decididament per aquells
productes de menys toxicitat i risc, demanda que no s’hauria de minimitzar si
ens fixem en la potencial càrrega tòxica dels productes que emmagatzema
TERQUIMSA i que exposem en el llistat següent. Un accident que provoqués
l’emissió incontrolada d’aquestes substàncies tindria gravíssimes conseqüències
en la població de Tarragona i rodalies.


NOM PRODUCTE


AVALUACIÓ EUROPEA R


Acetat de vinil


Molt inflamable R11


Acetocianhidrina


Molt tòxic R26, R27, R28. Explosiu + 63º. Mortal: amb calor produeix
cianur.


Acetona


Irritant R36. Molt inflamable R11. Explosiu.


Acrilonitril


Tòxic R23, R24. Cancerigen R45. Molt inflamable R11


Amoníac


Tòxic R23.Cremades greus R34 Molt inflamable R12.
Explosiu


Anilina


Tòxic R23, R24, R25. Amb efectes irreversibles R40. Cancerigen R48.
Explosiu +70º


Benzè


Tòxic R23, R24, R25. Cancerigen R45. Molt inflamable R11.
Explosiu.


Cloroform


Nociu R20, R21, R22. Irritant R38. Efectes irreversibles greus.
Cancerigen R40, R48. No inflamable, crea fums de clor i
fosgè.


Dicloretà


Irritant R36, R37, R38. Cancerigen R45. Molt inflamable
R11


Òxid de Propilè


Nociu R20-21-22. Cancerigen R45. Molt inflamable R12


Percloretilè


Tòxic amb efectes irreversibles R40. No inflamable, fa fums de clor i
fosgè.


Tetraclorur de carboni


Tòxic R23, R24, R25. Cancerigen. D’efectes irreversibles R40. No
inflamable, forma fums de clor i
fosgè.QUARTA.- La Resolució no incorpora cap justificació o
modificació o informació sobre la seguretat dels barris habitats d’acord amb les
distàncies que hi ha respecte de la indústria referida ni cap referència a una
avaluació objectiva sobre els riscos de la població en cas del màxim accident
possible. L’empresa està realitzant la seva activitat a 800 metres del nucli
habitat de Torreforta i a 1300 metres del Serrallo, per la qual cosa contravé de
ple la normativa del Reglament de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas,
que exigeix una distància de 2000 metres entre els nuclis habitats i les
indústries que manipulin productes perillosos, com és el cas. Recents sentències
judicials han posat de manifest que la distància que imposa el Reglament és
totalment exigible ja que la normativa és de rang superior a la Llei 3/1998 de
la Generalitat sobre Intervenció Integral. Tot i ser l’ajuntament de Tarragona
el que atorga llicència urbanística i certificat de compatibilitat, el
Departament de Medi Ambient podria recórrer perfectament contra una decisió
municipal si considerés que vulnera lleis d’ordre superior. Igual que ho podria
fer l’ajuntament contra una decisió de la Generalitat a través d’un contenciós
administratiu. Considerem que en el cas de les distàncies establertes pel RAMNP
entre la Indústria Química i els barris de Tarragona, han primat els interessos
econòmics per sobre del principi de precaució a favor de la salut i de la
seguretat de les persones. No critiquem aquí la il·legalitat de l’activitat
industrial sinó la irregularitat de la llicència administrativa. És una qüestió
aquesta que l’Administració hauria de tenir ben en compte, ja que les
responsabilitats penals en cas d’accident greu amb morts, podrien caure de ple
sobre els funcionaris d’aquelles administracions que, per acció o per omissió,
han facilitat el funcionament d’unes instal·lacions perilloses a menys de dos
mil metres de nuclis habitats. La recent sentència judicial de Banyoles o de
l’abocador de Cruïlles ens hauria de fer reflexionar a tots plegats.Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que preveuen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions púbiques i el procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 14/1999 i l’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic la l’administració de la
Generalitat DEMANEM:


Que se serveixi tenir per presentat aquest escrit i interposat
recurs potestatiu de reposició contra la resolució referida en
l’exposició.

Que es procedeixi a analitzar i respondre les al·legacions
presentades i se’ns notifiqui resolució estimant o desestimant totalment o
parcialment el nostre recurs.

Que, en cas d’estimació de les nostres al·legacions, es dicti
resolució per la qual es declari la nul·litat de la resolució anterior i se’n
dicti una de nova incorporant els arguments del GEPEC.

A la ciutat de Reus, el 3 de març de 2003