El Defensor del Poble admet a tràmit la queixa de la COPALTAV-comarques gironine

Penjat el 10 de març de 2003, per ecologistes

El Defensor del Poble ha notificat a la COPALTAV-comarques gironines que ha admès a tràmit, per considerar que reuneix els requisits establerts a la Llei Orgànica corresponent, la queixa feta contra el Ministerio de Fomento per les següents irregularitats en la tramitació del TAV (Barcelona-frontera francesa):

– No contestar les al·legacions realitzades al desembre del 1998 en el tràmit d’informació pública.

– No contestar el requeriment que li vam fer el 8 de febrer del 2002.
– No contestar el requeriment que li vam fer el 10 de juliol del 2002.
– Aprovació d’un projecte i sotmès a informació pública sense haver elaborat la documentació tècnica i administrativa que s’hauria d’haver inclòs al projecte.

L’11 d’octubre del passat 2002 vam realitzar una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Girona, on us anunciàvem que denunciàvem el “Miniterio de Fomento” al Defensor del Poble.

Doncs avui 7 de març de 2003 hem rebut la notificació que:

L’Adjunt Segon del Defensor del Poble -el Sr. Manuel Aguilar Belda- després d’estudiar la nostra queixa, l’ha admès a tràmit , i procedeix a incoar l’expedient de queixa Q0216488.

Ens notifica també -literalment- el següent:
“(…) se inician las actuaciones oportunas con los organismos administrativos competentes. Tan pronto se reciba el informe que dichos organismos han de remitir, se pondrá en su conocimiento el contenido del mismo y las actuaciones que en el caso concreto procedan.”

Així doncs, el Ministeri de Foment, i en concret la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i la Direcció General de Ferrocarrils, comença a ésser investigada per raó de la nostra denúncia.

Recordem que en el Defensor del Poble se li exposa el fet que el Ministeri ha comès 4 irregularitats:

no contestar les al·legacions realitzades al desembre del 1998 en el tràmit d’informació pública.
no contestar el requeriment que li vam fer el 8 de febrer del 2002.
no contestar el requeriment que li vam fer el 10 de juliol del 2002.
aprovació d’un projecte i sotmès a informació pública sense haver elaborat la documentació tècnica i administrativa que s’hauria d’haver inclòs al projecte.

El projecte del TGV està obligat a adjuntar-s’hi un estudi de rendibilitat econòmica i social (article 229 del reglament de la Llei de l’Ordenació del Transport (Real Decret 1211/90).

En els requeriments que vam fer el 8 de febrer i el 10 de juliol del 2002 davant del “Ministerio de Fomento” i de la Secretaria d’Estat d’Infrastructures, eren per obtenir les còpies i certificacions de la documentació tècnica econòmica i financera del projecte de construcció de l’AVE al seu tram català, així com la resposta expressa a les al·legacions formalitzades en tràmit d’informació pública. No vam rebre resposta.

Tots aquest passos legals que estem realitzant ens confirmen que el projecte del TGV s’ha fet sense els estudis de rendibilitat econòmica i social que està obligat a fer segons la Llei del Transport. Totes aquestes dades ens serviran els propers mesos per portar a les altes instàncies europees aquestes irregularitats.

COPalTAV-comarques gironines
7 de març de 2003

Per + informació: Lluís Benejam 972506659