Al·legacions contra resolució de la tèrmica de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Inf

Penjat el 2 d'abril de 2003, per ecologistes

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya i la Plataforma per la Defensa del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenten al·legacions a la proposta de resolució d’autorització ambiental de la central tèrmica de 800 mw que l’empresa Gasnatural sdg SA vol construir a l’Hospitalet de l’infant.

S’han presentat al·legacions que fan referència a 28 grans temes que segons els dos col·lectius presenten deficiències o no han estat resoltes per l’administració ambiental (Dept. Medi Ambient), fet que demostra l’excessiva lleugeresa amb que l’adminstració tracta temes importants per al medi ambient i la salut d eles persones.

La proposta de resolució d’autorització ambiental que fa el Dept. de Medi Ambient no té en compte, per omissió, les al·legacions presentades el 21 de desembre passat per més de 1500 ciutadans i ciutadanes, i es centra exclusivament en l’establiment de mesures de control que haurà de complir la instal·lació. Per tant no s’han tingut els efectes de la central tèrmica sobre el medi ambient i la salut de les persones.

Les al·legacions presentades estan agrupades en 28 grans blocs que a continuació presentem de manera resumida (poden consultar-se les al·legacions íntegrament al document adjunt):

La proposta de resolució de l’autorització ambiental del DMA:

– No incorpora la majoria de suggerències que es van formular quan vam rebre còpia de l’Avaluació d’Impacte Ambiental del projecte CENTRAL DE CICLE COMBINAT DE GAS NATURAL DE 800 MW DE LA PLANA DEL VENT/ (TARRAGONA), referència CTC 06-01, que ens va remetre la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi ambient. I vam trasmetre també al Departament d’Indústria i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

– Presenta IRREGULARITATS ADMINISTRATIVES PER NO RESPONDRE EXPRESSAMENT I RESOLENT SOBRE EL FONS DE LA QÜESTIÓ, LES AL·LEGACIONS

– No esta justificada la necessitat de construcció d’aquesta central tèrmica.

– No es contemplen alternatives a la localització d’aquesta central tèrmica ni es preveu el tancament de centrals de producció d’energia elèctrica més contaminants i perilloses.

– No es resolen els problemes i possibles incompatibilitats de la ubicació de la central tèrmica amb la central Nuclear Vandellòs II, al·legades per la pròpia empresa AN Ascó-Vandellòs II AIE.

– No es resolen la garantia ni justificació suficient del subministre continuat de gas natural per reduir la utilització de combustible alternatiu (gas-oil i/o fuel-oil), ni quines són les condicions ambientals que haurien de permetre la utilització de gas-oil C.

– No es contempla que existeixen problemes de qualificació urbanística que comporten una inadeqüació a la nova Llei d’Urbanisme de Catalunya.

– No ha tingut en compte que el model de dispersió de contaminants utilitzat en el projecte i l’EIA només utilitza dades meteorològiques d’un any (2000) i corresponents a l’estació del Perelló. Tenint en compte que per a què un estudi d’aquest tipus sigui més o menys significatiu, es necessiten com a mínim sèries climàtiques de 30 anys (per a temperatura i precipitació) i de 15 anys (per vents), i que les estacions d’obtenció de dades estiguin el més prop possible de l’indret on hi hauria el punt d’emissió. Cal tenir en compte que a 0’5 km de l’emplaçament previst pel projecte hi ha l’estació meteorològica de la CN Vandellòs I

– Se superen abastament els màxims valors permesos d’emissions de NOx en els focus emissors corresponents a les calderes auxiliars d’arrencada en fred. El valor límit de l’NOx autoritzat per les instal·lacions de més de 500 MWth que utilitzin combustible gasós és de 200 mg/m3N, mentre que la proposta de resolució autoritza, incomprensiblement i contra alló que preveu la legislació, unes emissions de 450 mg/m3N per a l’arrencada en fred de les calderes auxiliars.

– No es tenen en compte ni es fa esment a la majoria de substàncies contaminants que s’han de tenir en consideració per fixar valors límits d’emissions a l’atmosfera, segons disposa la LEY 16/2002 DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN (IPPC), especialment pel que fa referència als Compostos Orgànics Volàtils (COV’s) i a l’ozó troposfèric (O3).

– No resol sobre els efectes del NOx ni del SO2 sobre la vegetació i el sòl dels territoris que es veuran més directament afectades, ni sobre les activitats econòmiques (turisme, agricultura, pesca i apicultura).

– No demana l’aplicació de la tecnologia més moderna per minimitzar les emissions.

– No resol sobre les deficiències observades en l’EIA en referència a que no avaluava suficientment els efectes sobre la salut humana que causaran tots els contaminants químics que emetria la planta.

– No fa cap referència a les mesures per la minimització dels efectes al medi que provocarà la xarxa elèctrica de nova construcció i que a més creua un espai inclòs en el PEIN (la Rojala-platja del Torn).

– No considera que la Central Tèrmica excedirà en el període de funcionament nocturn els nivells sonors màxims permesos per les ordenances municipals i per la Llei 16/2002 28 de Juny de Protecció Contra la Contaminació Acústica. Ni tan sols és fa referència a cap limitació acústica. La Central Tèrmica emetrà 70 dBA (decibels) durant el seu funcionament, mentre les ordenances locals tenen estipulat un màxim de 60 dBA entre les 23h i les 8h.

– Hauria de preveure uns límits mes baixos dels que proposa en les mesures relatives a la prevenció de la contaminació de les aigües i concretament en la DQO

– No fa cap menció als impactes sobre els ecosistemes marins de la planta dessaladora que està contemplada en el projecte. Ni tant sols proposa mesures de correcció dels impactes.

– No esmena la deficiència al·legada de que l’EIA del projecte no inclou una enquesta sobre el nivell d’acceptació del projecte per part de la població potencialment afectada.

– No contempla els efectes sobre els espais naturals propers a l’emplaçament inclosos en PEIN (Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Platja de la Rojala-el Torn, Plana de St. Jordi), així com tampoc sobre els espais LIC que envolten l’emplaçament de la Central Tèrmica de Cicle Combinat. Ni és proposen mesures preventives i de correcció dels impactes ocasionats.

– No considera l’impacte sobre l’avifauna protegida, quan la zona propera a l’emplaçament del projecte és hàbitat d’espècies rapinyaires protegides.

– No esmenta la prohibició de fer obres dins de la ZONA HUMIDA catalogada de la CALA JUSTELL (Gestell en la proposta).