Tal·la il·legal d’arbres a Vespella de Gaià (Tarragonès)

Penjat el 25 d'abril de 2003, per ecologistes

Com a conseqüència d’observar una sèrie d’activitats que
poden constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient,
catalogats en el Codi Penal, articles 325 i 326, el GEPEC-Ecologistes de
Catalunya ha presentat DENÚNCIA a SEPRONA per uns fets
suposadament il·legals ocorreguts al terme municipal de Vespella de Gaià
(Tarragonès).

En els boscos situats en el vessant esquerre del pantà del
Gaià, entre la pedrera de Vespella i la urbanització la Cativera del Catllar,
una empresa suposadament lligada a les activitats extractives de la referida
pedrera, està realitzant una sèrie d’excavacions i aterraments per construir un
ampli camí carreter de nou metres d’amplada i alguns quilòmetres de llarg,
destruint la vegetació de la zona, centenars de pins i altres arbres, amb la
suposada finalitat de permetre el pas de camions de gran tonatge des de la
referida pedrera.

Després de diverses avariguacions fetes per membres del GEPEC
amb funcionaris del Departament de Medi Ambient, es desprèn que no existeix cap
permís administratiu per realitzar la referida actuació.

L’activitat suposadament il·legal està provocant queixes i
molèsties en els habitants de la urbanització de la Cativera
(destrucció dels boscos propers, soroll, pols …) alguns dels quals es
van dirigir al GEPEC per demanar la nostra actuació en aquest problema.

Considerem que els fets poden suposar una infracció de
l’article 325 del Codi Penal, ja que els aterraments, extraccions i tales
realitzades han perjudicat i alterat l’equilibri del sistema natural de la zona,
provocant la destrucció de nombroses espècies vegetals i l’alteració
irreversible de l’hàbitat de les nombroses espècies de fauna que hi habitaven.
També s’incompleix l’article 326 del Codi Penal ja que concorre la circumstància
de l’apartat a) del referit article: “Que la indústria o actividad funcione
clandestinamente sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación
administrativa de sus instalaciones”.

Per tot l’anteriorment exposat hem demanat a
SEPRONA:

1.- Que sigui admesa a tràmit la present denúncia, que
s’obrin les investigacions oportunes per esclarir els fets referits.

2.- Que sigui aturada de forma immediata l’activitat si es
comprova per part de les autoritats la manca de permís administratiu.

3.- Que en cas de comprovar-se la veracitat de la infracció,
els responsables siguin sancionats d’acord amb els articles 325 i 326 del Codi
Penal .

4.- Que si de la present denúncia se’n deriva un expedient
judicial, es concedeixi la condició d’interessat al GEPEC, condició que
sol·licita per ser una entitat que representa interessos legítims col·lectius
que tenen per finalitat la defensa i protecció del medi ambient.

Reus, vint-i- cinc d’abril de 2003

Per més informació: RAFAEL MENA
977-65.36.92