El desdoblament de la C-31 entre Palamós i Palafrugell

Penjat el 29 d'abril de 2003, per ecologistes

No al desdoblament de la C-31 entre Palamós i Palafrugell si a la millora de la carretera i a la potenciació del transport públic

El passat 11 d’abril el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Felip Puig, deia
que el projecte de desdoblament de la C-31 al seu pas entre Palamós
i Palafrugell s’aprovaria aviat i que les obres començarien el març
– abril de l’any 2004.

Ens sorprenen molt negativament aquestes declaracions quan el projecte que
ara es vol aprovar definitivament pretén convertir la carretera C-31
entre Palamós i Palafrugell en una autovia de quatre carrils tipus
rondes de Barcelona (amb entrades i sortides que en alguns punts converteixen
la via en sis carrils) més la construcció de camins o vials
de serveis, enllaços tipus diamant amb rotondes, circuits de rotondes,
ponts, passos a diferent nivell, … Aquesta via que proposa ara el Conseller
Puig no respecta els compromisos que va posar sobre la taula el ex-Conseller
Macias (el desembre del 2001) en el sentit de realitzar la modificació
de la carretera al mateix nivell en que es troba ara i de respectar tots
els accessos actualment existents (en la proposta del Sr. Puig la carretera
s’aixeca a diferent nivell amb la construcció de talussos i tallant
la major part dels accessos reduint-los a només sis enllaços
a la carretera).

Salvem l’Empordà creu que es hora de la mobilització ciutadana,
que no pot ser que desprès de tant de temps (més de 12 anys)
parlant de la millora d’aquesta carretera ara se’ns vulgui imposar aquest
projecte desproporcionat i innecessari en relació als problemes de
trànsit i d’accés que s’hi produeixen.

No pot ser que desprès de que el ex-Conseller Macias ens prometés
diàleg per arribar a una solució de consens amb tothom (afectats,
veïns, ciutadans/es, associacions i entitats socials, cíviques,
culturals, ecologistes,…, empresaris hotelers, empresaris i industrials
en general, administracions, etc…) ara se’ns vulgui imposar aquest nyap
de forma autoritària i poc democràtica com ha passat amb la
línia elèctrica de les Gavarres o amb l’abocador de Cruïlles.
El Conseller ens vol imposar l’ampliació desproporcionada i innecessària
de la C-31 que lluny d’una política coherent i racional sobre transport
i mobilitat prioritza per sobre de qualsevol altra alternativa el transport
privat amb automòbil i les carreteres.

De fet, segons l’informe de l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya
en el seu informe “El medi ambient a Catalunya 10 anys després de
Rio”, des de 1992 fins al 2001, la quantitat de vehicles matriculats a Catalunya
ha augmentat un 31 % (de 523 vehicles/1000 habitants hem passat a 647) i
pel que fa als turismes actualment hi ha 640.000 turismes més que
al 1992.

Un altre dada significativa és que en el període 1992-2000,
la quantitat de viatgers per quilòmetre va augmentar un 64%, i cada
cop més concentrats a la província de Barcelona. Si el 1996,
els viatgers per quilòmetre de Barcelona eren poc més de la
meitat dels de Catalunya, el 2000 ja eren gairebé el 60%.

Aquest sistema, el transport privat amb automòbil, que necessita
cada vegada més i més carreteres, es una de les fonts més
importants de gasos contaminants i d’efecte hivernacle, provoca greus impactes
sobre el territori amb la seva construcció, greus impactes ambientals,
soroll, destrucció d’espais naturals, i constitueix un gran malbaratament
i un ús irracional de energia.

La Generalitat de Catalunya ens vol imposar una ampliació de la carretera
que el que amaga darrera es la promoció i la potenciació d’un
model turístic i socio-econòmic que només beneficia
als quatre poderosos i especuladors de sempre.

Un model socio-econòmic que vol més i més carreteres,
més i més urbanitzacions, més i més camps de
golf, més i més abocadors per encabir-hi les deixalles, més
i més turistes atapeint les platges, més i més barques
fondejant arran de platja, més i més depuradores per netejar
les aigües contaminades, més variants, més ports, més,
més, …, quant el nostre territori ja es troba al límit de
la seva capacitat de carrega.

De fet, si es mira amb deteniment el projecte proposat pel Conseller Felip
Puig s’observen tot de carrers, vials, camins de serveis, carreteres, …
que derivarien de la C-31 i que l’únic que persegueixen és
ampliar fortament el sol a urbanitzar en el futur.

És per tot això que Salvem l’Empordà exigeix al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i al seu Conseller:

1.- La retirada immediata de la proposta de desdoblament de la C-31 que
proposa la Generalitat per desproporcionada i innecessària.

2.- La obertura d’un període de diàleg, a través d’una
comissió d’estudi i debat oberta a tothom (afectats, veïns, ciutadans/es,
associacions i entitats socials, cíviques, culturals, ecologistes,…,
empresaris hotelers, empresaris i industrials en general, administracions,
etc…) que faciliti el treball i el diàleg per tal d’arribar a un
nou projecte consensuat amb tothom que solucioni els problemes de la carretera
i les necessitats reals de les persones que la viuen, en consonància
amb la conservació del territori.

3.- El compromís de realitzar la modificació de la carretera
al mateix nivell actual amb la incorporació de rotondes i sense construir
una autovia o via ràpida a diferent nivell amb diamants de rotondes,
ponts, etc…

4.- El compromís de soterrar completament la carretera al seu pas
pel nucli urbà de mont-ras evitant així la partició
i destrucció d’aquest nucli urbà.

5.- La restricció del sistema de transport en automòbil privat
no ampliant més les carreteres existents tenint en compte que aquest
sistema és el que produeix major impacte ambiental amb contaminació,
soroll, destrucció de territori, pèrdua de qualitat de vida,…

6.- La potenciació i promoció d’una vegada per totes del transport
públic a les nostres comarques i de la diversificació dels
sistemes de mobilitat.

Concretament:

a) Trencant el monopoli de la Sarfa en el servei de transport
públic per carretera ja que ofereix un mal servei, uns preus abusius,
uns horaris i trajectes insuficients i no es promociona ni es difon el servei
de transport públic a les nostres contrades.

b) Millorant profundament la qualitat del servei de transport públic.

c) Reduint i racionalitzant el preu dels serveis (incorporant ofertes per
estudiants i gent gran, bonus mensuals, bonus per trajectes, etc…)

d) Establint major freqüències de pas, ampliant els horaris
(nocturns, etc…)

e) Millorant i establint més trajectes i sincronitzant el bus amb
els horaris del tren.

f) Cal un esforç real per diversificar els sistemes de transport,
tenint en compte una visió integral i global de tots els sistemes
(automòbil privat, bus, bicicleta, xarxa peatonal, tramvia, etc…).
En aquest sentit, seria bo fer estudis de viabilitat sobre un enllaç
ferroviari o de tramvia.

7.- La protecció de la plana de l’Aubi i de Llofriu mitjançant
la redacció d’un Pla Especial de Gestió i Protecció
d’aquestes zones agrícoles (No oblidem que encara persisteix l’amenaça
de la construcció en el futur d’un vial per la plana de l’Aubi per
acabar d’urbanitzar-la).

Palafrugell, 28 de abril del 2003
SALVEM L’EMPORDÀ