ICV pregunta a la Generalitat sobre la contractació de la directora de la Junta del Parc Natural del

Penjat el 3 de juny de 2003, per ecologistes

Dolors Comas, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, ha presentat una pregunta
al Parlament on demana si és certa l’afirmació del president de la Junta
Rectora del Parc Natural de la Serra del Montsant segons la qual el
conseller de Medi Ambient va nomenar directora de l’esmentat parc a la
senyora Neus Miró, el dia 2 d’abril.

Dolors Comas afirma que recentment, en
una reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra del Montsant,
el president d’aquest organisme, el senyor Robles, va presentar directora
de l’esmentat Parc Natural i va assenyalar que va ser contractada l’1
d’abril i nomenada el dia 2 del mateix mes. Amb tot, aquesta diputada no
ha aconseguir trobar la publicació d’aquest nomenament al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC). En aquest sentit, que la diputada
d’ICV, té interès a conèixer la certesa o no d’aquesta informació.