El Consorci de Collserola fa un informe desfavorable sobre la modificació puntual del PGM al sector de Can Bor

Penjat el 20 de juny de 2003, per ecologistes

El Consorci del Parc de Collserola va enviar l’informe el passat 12 de març a l’ajuntament de Sant Cugat. Els arguments per informar desfavorablement són els següents (clique llegir més).

 • la requalificació de la situació disconforme no està prevista en les determinacions de les normes urbanístiques, ni amb les recomanacions amb caràcter d’avanç de Pla dins del Pla especial d’ordenació i de protecció del medi natural del parc de Collserola, ans al contrari les determinacions del PEPCo recullen la disposició Transitòria Primera de les NNUU del PGM, com l’eina de gestió més adequada pel desenvolupament daquest Pla especial.
 • la modificació de PGM proposa una pèrdua de més d’una hectàrea del sistema de parc forestal dins de l’àmbit del Parc de Collserola.
 • no hi ha cap justificació per a requalificar zones forestals que es troben en possibles àrees inundables.
 • el sector està integrat per dos municipis i els criteris d’ordenació no són coincidents.

  Actualment l’ajuntament ha fet l’aprovació inicial però encara resten per fer les aprovacions provisional (ajuntament) i definitiva (Generalitat).

  La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola demana al nou consistori de Sant Cugat que tingui en compte aquest informe desfavorable i les demandes socials de major protecció de Collserola i que no tiri endevant aquesta modificació de PGM. Volem recordar que tots els partits polítics locals es van comprometre, en resposta a una esquesta que vàrem el·laborar, a augmentar el grau de protecció de Colllerola, la qual cosa és clarament incompatible amb aquesta modificació de PGM.

  PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA

  Per més informació:
  Lluís Llerena 936745793
  llerena@arrakis.es
  http://www.viaverda.dhs.org/index_coll.html