La urbanització de la Vall de Santa Magdalena a punt d’aprovar-se definitivament

Penjat el 12 de juliol de 2003, per ecologistes

Molt properament, possiblement en el proper ple de l’ajuntament de Terrades, s’aprovi inicialment el projecte d’urbanització com a darrer tràmit per a desenvolupar la urbanització holandesa de la Vall de Santa Magdalena.

Una urbanització que ocuparia una extensió de 34.69 ha i on es preveuen 70 habitatges unifamiliars, una zona d’edificis d’apartaments i una part hotelera, sanitària i esportiva amb complements d’equipaments terapèutics i clínics.
Aquest pla parcial està aprovat des de l’any 1997, però davant la modificació d’aquest pla parcial a finals de l’any 2002, Salvem l’Empordà va interposar al novembre del 2002 un escrit de nul·litat de ple dret, doncs considerem que hi hagué incompliment de la llei en el moment de l’aprovació de les mateixes normes subsidiàries. Davant la manca tan habitual de resposta per part de la comissió, es va fer un escrit reiterant la demanda al juny del 2003 (encara sense resposta) A principis d’any s’estava tramitant la modificació del pla parcial que consistia en fer parcel·les més grans per les cases unifamiliars i agrupar més habitatges en la zona d’apartaments.

Al gener del 2003 en la Comissió d’Urbanisme es va denegar una modificació d’aquest pla parcial al·legant que la nova llei d’urbanisme no permetria aquesta tipologia d’urbanitzacions. En aquesta comissió es van prendre el següent acord:

“…………cal fer l’observació que, si la classificació d’aquests terrenys com a urbanitzable es tramités en data d’avui es posaria de manifest la seva manca d’idoneïtat per la seva condició d’urbanització aïllada, per afecció a un entorn relativament poc alterat, proper a l’espai d’interès natural penya-segats de la Muga i per la manca d’accessos públics, que obliga a construir una xarxa viària afectant sòl no urbanitzable a l’exterior del sector i per ésser contrari al desenvolupament urbanístic sostenible com a principi general de l’actuació urbanística que s’inclou a la nova Llei 2/2002 d’Urbanisme”

Per altra banda en les normes subsidiàries es diu literalment: “la raó immediata de la redacció, en aquest moment, de les presents Normes, ha estat la iniciativa particular de
promoure un conjunt residencial en un entorn visual absolutament verge, a la vora del Mas Xec, en una vall a peu de la serra de Santa Magdalena cap al nord. Acceptada políticament aquesta iniciativa, a través de les normes s’hi ha de regular les característiques i exigències al respecte”

I Salvem l’Empordà es pregunta: s’ha arribat tard? La tramitació ha estat del tot correcta en l’aprovació del primer pla parcial?
Doncs no, les lleis vigents en el moment de l’aprovació de les normes subsidiàries (llei forestal i text refós de la legislació urbanística) prohibien explícitament declarar urbanitzables aquests terrenys per tractar-se de sòls forestals no afectats per processos de consolidació o expansió

Per què doncs es van declarar urbanitzables aquests terrenys, en un municipi sense dinàmica urbana ni tensions de creixement ni pressió pel desenvolupament turístic, sempre segons les mateixes normes subsidiàries? On són els poders públics que han de vetllar per la legalitat?

SALVEM L’EMPORDÀ
juliol 2003