Indústria ens denega sistemàticament la condició de part interessada

Penjat el 22 de juliol de 2003, per ecologistes

En data 04-07-03 ha estat notificada al GEPEC la Resolució de
data 30-06-03 dictada pel subdirector general del Departament d’Indústria a
Tarragona, Sr. Jaume Femenia, (núm. sort. 5648 de 30-06-03); en virtut de la
qual s’acorda no atorgar al GEPEC la condició de part interessada en el
procediment d’autorització administrativa prèvia de la instal.lació de la
central eòlica LES FORQUES, al terme municipal de Passanant i Forés
(Conca de Barberà).També al mateix dia vam rebre la denegació de part
interessada a l’expedient d’autorització administrativa de la tèrmica
de cicle combinat de gas natural de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant


Considerant que l’esmentat acord és contrari a Dret i
perjudicial pels interessos de la nostra associació, a l’empara del que
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el GEPEC ha
interposat recurs d’alçada contra l’esmentada resolució.


El més curiós és que la Subdirecció General d’Indústria a
Tarragona (antiga delegació territorial) ens va denegant la condició de part
interessada d’una forma sistemàtica a tots els expedients en que compareixem,
desobeint les indicacions del Conseller d’Indústria que va acceptar les
recomanacions que el Síndic de Greuges li va fer per tal que s’atorgués al GEPEC
la condició de part interessada en tots els expedients que ho sol.licités, com a
conseqüència d’una sèrie de denúncies que el GEPEC ha presentat al Síndic de
Greuges.