Al.legacions al projecte del parc eòlic de Tauleria, al terme municipal de Pontils (Conca de Barberà)

Penjat el 6 d'agost de 2003, per ecologistes

PRIMERA. Sobre ubicació de la central eòlica.El paratge conegut com a Tauleria es troba dins el complex
muntanyós conegut amb el nom de bloc de l’Alt Gaià. Aquest sistema muntanyós
constitueix un dels sectors muntanyosos de major interès ecològic i paisatgístic
del país. Una part d’aquest sistema ha estat inclòs al PEIN (EINs d’Ancosa
Montagut i de Saburella).Aquest sector de l’Alt Gaià constitueix el refugi per un bon
nombre d’espècies animals i vegetals de distribució restringida, algunes de les
quals es troben en greu perill d’extinció. Així mateix constitueix el límit de
distribució per algunes interessants espècies vegetals, adquirint un afegit
interès biogeogràfic.La zona concreta on es vol ubicar la central eòlica constitueix
el corredor biològic entre el sistema muntanyós de l’Alt Gaià i els espais
naturals de la l’Anoia, adquirint una importància de primer ordre per la
connectivitat d’aquests espais naturals, així com per el desplaçament d’un bon
nombre d’espècies animals que habiten aquests espais naturals.Així mateix aquesta espai actua com a connector entre els
espais d’interès natural inclosos al PEIN de Saburella, Ancosa-Montagut i serra
de Miralles-QueraltLa ubicació d’una central eòlica a la zona de Tauleria, amb la
corresponent xarxa d’evacuació de l’energia produïda, d’una longitud aproximada
de 27 quilòmetres, afectarà de forma negativa als valors naturals i
paisatgístics d’aquests espai natural, suposant un impacte ambiental sever per
algunes de les espècies més sensibles i vulnerables que habiten aquest espai. La
ubicació d’aquesta central eòlica ha de ser considerada incompatible amb la
preservació d’aquests valors naturals i paisatgístics.
SEGONA. Sobre l’impacte a la Fauna.Com ja ha estat apuntat anteriorment el bloc muntanyós del
l’Alt Gaià constitueix un espai d’una importància faunística capdal, constituint
l’hàbitat d’un gran nombre d’espècies escasses i en greu perill d’extinció,
protegides per l’actual legislació, les quals troben en aquest sistema muntanyós
un dels seus últims refugis.L’indret de aeuleria, on es pretén ubicar la central eòlica de
mateix nom, s’emmarca en el que es considera el territori de 3 parelles
d’àligues cuabarrades (Hieraetus fasciatus), de dues d’àliga daurada
(Aquila chrysaetos), de varies de falco peregrí (Falco
peregrinus
), de varies de duc (Bubo bubo), entre d’altres.La ubicació dels aerogeneradors al paratge de Tauleria
afectaria directament sobre aquestes espècies impedint la seva reproducció, i,
en el cas dels ocells, podent arribar a ocasionar la mort dels mateixos per xoc
amb els aerogeneradors. Aquest impacte es veurà seriosament agreujat amb la
posterior construcció dels aproximadament 27 quilòmetres de nova línia elèctrica
que seran necessaris per evacuar l’energia produïda en aquesta central
eòlica.En aquest sentit cal tenir en compte alguns antecedents en que
la proximitats dels aerogeneradors a la zona de nidificació d’una parella
d’àligues cuabarrades n’ha provocat la pèrdua de la parella i l’abandó permanent
i definitiu del territori. Aquest és el cas de la central del Trucafort, ubicada
a les serres del Pradell-l’Argentera, on la ubicació de la central en provocà la
desaparició de la parella d’àligues cuabarrades que habitava aquest espai
natural. Des de la construcció d’aquesta central aquesta zona ha estat totalment
abandonada per aquests rapinyaires, havent-se, d’aquesta forma, afectat de forma
negativa i irreparable a aquesta espècie.L’afectació d’aquestes instal·lacions sobre les poblacions
d’ocells es també admesa en nombrosos estudis realitzats en indrets amb
implantacions eòliques ja consolidades. És el cas, per exemple, de la central
eòlica d’Altamont Pass, a California (EEUU), on en tan sols dos anys es va
quantificar la mort, per col·lisió amb els aerogeneradors, de 567 ocells, 39
dels quals eres àligues daurades.Un altre estudi sobre aquesta temàtica és el titulat
“Incidencias de las plantas de aerogeneradores sobre la avifauna de la comarca
del Campo de Gibraltar” fet per la SEO (Societat Espanyola d’Ornitologia) en el
període de temps comprès entre els dies 15/12/1993 i el 15/12/1994. En aquest
estudi es va constatar la mort de gran nombre d’ocells rapinyaires, destacant 43
exemplars.Conegudes són també algunes dades sobre la gran mortalitat
d’ocells en centrals eòliques navarreses, on per exemple, tant sols l’any 1998
es va comptabilitzar la mort de 12 exemplars de voltors.Cal tenir en compte que l’àliga cuabarrada, l’àliga daurada, el
falcó peregrí, el duc i moltes de altres espècies que habiten l’espai natural on
ses localitza el paratge de Tauleria es troben estrictament protegides per la
legislació vigent, considerant-se com espècies d’interès prioritàri per la Unió
Europea, essent considerades, per les normatives europees, com algunes de les
espècies que requereixen d’una major protecció. En aquest sentit cal tenir en
compte la inclusió d’aquestes espècie en l’annex I de la Directiva Europea, de 2
d’abril de 1979, relativa a la Conservació de les Aus Silvestres
(79/409/CEE).Aquestes espècies, com s’especifica a l’article 4 d’aquesta
directiva, han de ser objecte de mesures de conservació especial pel que fa als
seus hàbitats, amb la finalitat de garantir-ne la seva supervivència i la seva
reproducció en la seva àrea de distribució.Cal també tenir en compte allò que contempla la Llei 3/1988, de
4 de març, de protecció dels animals, on aquestes espècies són considerades
espècies protegides. En l’article 19.1 d’aquesta llei es diu textualment: “Els
instruments de planejament territorial i urbanístic han d’assegurar la
preservació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les
espècies protegides”. En aquest sentit la concessió de l’autorització
administrativa sol·licitada, per tal de portar a terme la construcció d’aquesta
central eòlica, al crear un impacte important sobre l’hàbitat d’espècies
protegides, pot suposar una vulneració de la llei 3/1988.Per altra banda cal tenir en compte que aquestes espècies es
troben incloses al “Catálogo Nacional de Espécies Amenazadas”, regulat pel Real
Decreto 439/1990 . Especialment important n’és el cas de l’àliga cuabarrada que
en aquest catàleg es troba classificada dins la categoria d’espècie vulnerable.
En aquest sentit cal tenir en compte allò que estableix l’article 31 de la Ley
4/1989, de 27 de març, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, en que s’estableix que la catalogació d’una espècie,
subespècie o població, en la categoria de vulnerable, exigirà la redacció d’un
pla de conservació, i en el seu cas, la protecció del seu hàbitat.La construcció d’aquesta central eòlica, al comportar la
destrucció de l’hàbitat d’aquestes espècies, suposarà una clara vulneració
d’aquests preceptes legals.Per altra banda cal tenir també en compte allò que es contempla
al Codi Penal, on en l’article 334 es tipifica com a delicte caçar o pescar
espècies amenaçades, realitzar activitats que impedeixin o dificultin la seva
reproducció o migració, contradient les lleis o disposicions de caràcter general
protectores de les espècies de fauna salvatge.En aquest sentit, i tenint en compte el que disposa aquest
article, es podria arribar a considerar delictiva la concessió de les llicencies
que fessin possible la construcció de la central eòlica que ens ocupa ja que
aquesta instal·lació impedirà la reproducció, o fins i tot pot produir la mort,
d’unes espècies amenaçades.
TERCERA: Sobre l’impacte la flora i els hàbitats d’interès
comunitari.Un dels aspectes amb que es pot analitzar i valorar la
importància ecològica de l’espai naturaral on es localitza el paratge de
Tauleria n’és per la representació d’hàbitats d’interès comunitari.Alguns d’aquests hàbitats presents en aquest indret són les
rouredes ibèriques de roure valencià (codi 9240), els alzinars i carracars (codi
9340), la vegetació de roques calcícoles (codi 8211), les pinedes de pinassa
(codi 9533), aquests últim considerat com de prioritària conservació.La construcció de la central eòlica de Tauleria, i les obres
que aquesta construcció provocarà (moviments de terres, anivellament del
terreny, desbrossament, obertura de vials, construcció de 27 quilòmetres de nova
línia elèctrica, etc.) suposarà una degradació i important alteració d’aquests
hàbitats comportant una vulneració de la Directiva Europea d’Hàbitats.Per altra banda cal tenir en compte l’impacte que la
construcció d’aquest central eòlica comportarà sobre espècies botàniques que
assoleixen en aquest espai natural el seu límit de distribució. Aquest és el cas
de l’eriçó (Erinacea anthyllis), espècie que assoleix en aquest indret
una de les localitats de distribució més oriental de la Península
Ibèrica.
Cinquena. Sobre l’impacte al patrimoni històric i cultural.Un dels aspectes patrimonials que quedarien afectats per la
central eòlica de Tauleria són els referents als històrics i culturals.En aquest sentit cal tenir en compte l’impacte paisatgístic
sobre Sant Magí de Brufalaga, indret molt lligat històricament amb la ciutat de
Tarragona i pel qual bona part dels tarragonins en tenen certa devoció. Un altre
dels espais que quedaria afectat és la masia del Quer.Amb la construcció de la central de Tauleria s’afectarien de
forma important l’entorn on s’ubica aquest patrimoni, afectant a la seva pròpia
conservació i valorització .

CINQUENA. Sobre l’incompliment dels requisits marcats pel Pla
Director de Parcs Eòlics a Catalunya (1997-2010)Al Pla Director de Parcs Eòlics (1997-2010), elaborat per la
Generalitat de Catalunya, en el seu punt 3.3.2. es donen els criteris de
priorització per a l’autorització de centrals eòliques.Pel que fa al punt 3.3.2.2., relatiu als criteris
mediambientals, es fa referència a certs punts que cal tenir en compte i que són
d’importància en el projecte que aquí ens afecta. Aquests són l’afectació als
espais d’interès natural, l’afectació de forests incloses en el catàleg
d’utilitat pública, l’afectació d’hàbitats d’interès comunitari, els accessos al
parc, la conca visual i distàncies a zones habitades i els impactes
auditius.En aquest sentit cal tenir en compte alguns d’aquests criteris,
que en el cas d’aquesta central eòlica haurien de fer plantejar seriosament la
conveniència de no autoritzar-la.Pel que fa a l’afectació d’espais d’interès natural cal tenir
en compte el que en aquest sentit incorpora textualment el Pla: “Es prioritzaran
els emplaçaments ubicats fora dels espais amb característiques especials que els
fan especialment sensibles, on la ubicació d’un parc eòlic pot comportar un
impacte crític per algun paràmetre concret o pot afectar globalment tot
l’espai”.Pel que respecta a l’afecció d’hàbitats d’interès comunitari es
diu:” Es posarà especial cura a no afectar espècies endèmiques, singulars o
protegides per la legislació”.Per que respecta a la conca visual i distàncies a zones
habitades es diu textualment: “Seran prioritaris aquells parcs que, per les
característiques orogràfiques de l’emplaçament, siguin menys visibles en el
paisatge per als residents o visitants…”Pel que fa a la proximitat de línies d’alta tensió es diu:
“…..La proximitat de les línies d’evacuació és també un aspecte que cal
considerar, atès que es minimitza l’impacte sobre el territori.”En el cas de la central eòlica que ens ocupa no es donen cap
d’aquests supòsits. Per una banda, i com ja ha estat comentat, s’afecta de forma
important un espai d’importància ecològica excepcional connector de diferents
sectors d’aquest espai natural que han estat inclosos al PEIN, s’afecten
directament espècies en perill d’extinció i protegides per la legislació,
s’afecten hàbitats d’interès comunitari, catalogats com de prioritària
conservació. La central eòlica s’emplaçarà en un indret dominant causant un
important impacte paisatgístic, essent visible a quilometres de distància. Es
farà necessària l’obertura de nous vials d’excés, etc. Per altra banda cal també
tenir en compte que el projecte s’ubica dins de terrenys d’utilitat pública
gestionats pel Departament de Medi Ambient i que, per tal de poder evacuar
l’energia produïda en aquesta central eòlica, serà necessària la construcció
d’una nova línia elèctrica d’aproximadament 27 quilòmetres.En definitiva, i de forma especialment evident, es pot afirmar
que en el cas de la central eòlica de Tauleria no és dóna cap dels supòsits que
haurien de prioritzar l’autorització d’una central eòlica, ans el contrari, es
donen totes les circumstàncies, per tal que, fins i tot des del punt de vista
legal, sigui del tot obligada la denegació de l’autorització per tal de portar a
terme la construcció d’aquesta central eòlica.
Per tot l’abans esmentat SOL.LICITEM:Que es tingui per presentat aquest escrit, sigui admès a
tràmit, sigui tingut en compte per l’òrgan competent i contestat convenientment
dins els terminis que preveu la llei 30/1992 de Regim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, modificada per la
llei 4/99 de 13 de gener.Que pels motius que han estat exposats es denegui
l’autorització administrativa i no sigui aprovat el projecte d’instal·lació de
producció elèctrica del parc eòlic Tauleria, al terme municipal de Pontils
(Conca de Barberà).