IRREGULARITATS QUE ACOMPANYEN A L’EMPRESA AGRIOS LA GALERA

Penjat el 16 d'agost de 2003, per ecologistes

L’empresa Agrios La Galera, en domicili social a la
Comunitat Valenciana, ha estat acompanyada des del començament per
irregularitats i il.legalitats. Per mostrar la última, primer indicarem los
antecedents.


– Al gener de 2002, el GEPEC va denunciar al Departament de Medi Ambient
i a l’Ajuntament de Godall, los treballs de desmunt i terraplenat a una finca
d’aproximadament unes 50 Ha a la serra de Godall,
al terme d’este municipi, a la
carretera vella de Godall a Amposta, i pròxima al paratge de la Font de
l’Arboç.– Al març, el GEPEC va so.licitar la condició
de part interessada en el projecte, donat que se tractava d’una agressió
ambiental d’envergadura a les Terres de
l’Ebre.
En data 8 d’abril de 2002, GEPEC-ACTE-Ecologistes de Catalunya, conjuntament en
lo col.lectiu ebrencs.com, vam denunciar los treballs anteriors en nota de
premsa.
A
part de la desfeta ambiental que això va provocar a la serra de Godall, va ser
especialment greu que l’empresa comencés los treballs sense permís del
Departament de Medi Ambient: no hi havia estudi d’impacte ambiental, i s’havia
desmuntat zona forestal. Afortunadament, la Del.legació a les Terres de l’Ebre
de Medi Ambient, va aturar los treballs fins que no estés tot en
ordre.
Més tard, al mateix abril, en les obres aturades, va sortir a informació pública
l’estudi d’impacte ambiental presentat per l’empresa.
Posteriorment,
havent presentat al.legacions lo GEPEC, i sent part interessada, l’empresa va
reanudar les obres, sense que ningú notifiqués res al GEPEC, amb la qual cosa hi
ha una nova irregularitat per part ara, del Departament de Medi
Ambient.L’últim que sabem de l’empresa, és lo
següent:En un escrit fet a la Del.legació de Medi
Ambient a les Terres de l’Ebre, vam demanar (entre altres coses), en quin punt
estava l’actuació de l’empresa a Godall. La contestació (via e-mail, no oficial)
per part de la del.legació, a juny de 2003, va ser que hi havia una superfície
de menys d’una hectàrea que per la seva pendent s’havia de dixar erma al mig i
que ells havien transformat. A partir d’aquí se’ls havia requerit per a que
emprenguessen una sèrie de mesures correctores per a restituir este espai.
Llavors, restava pendent d’una inspecció per part de la secció de protecció de
la biodiversitat per a veure el grau de compliment de l’acord. Si no complien en
les condicions imposades per Medi Ambient, serien sancionats fins que ho
rectifiquessen i no es resoldria la concessió dels recursos hidràulics per a reg
fins que no quedés resolt tot això.A juliol d’enguany, hem pogut comprovar que hi
ha tarongers plantats a la finca. No sabem finalment que s’ha resolt per part de
Medi Ambient, malgrat ser part interessada en l’expedient.En vista a tot això, voldríem manifestar
què:– Agrios La Galera, porta el nom d’una població del
Montsià, encara que no té res a vore en La Galera i tenim certs dubtes que mos
fan pensar que únicament està invertint (i destrossant) a la comarca del Montsià
per coses que res tenen a vore en l’agricultura. Esperem que l’empresa Agrios La
Galera dixe de jugar en tothom qui intenta controlar les seues activitats, i que
a partir d’ara s’ajuste a la suau (per desgràcia) llei vigent en este moment. De
totes formes, lo mal ja està fet. És per això que continuarem vigilants i no
dubtarem a utilitzar tota la nostra informació gràfica sobre l’actuació des del
començament fins a ara, per fer que s’acaben les irregularitats i portant si
creiem necessari, a la justícia a una empresa en que la seua regla general és
malmetre el medi ambient, violant la llei si convé, tal com ha demostrat a
Godall.– Demanem també al Departament de Medi Ambient que
respecte la condició de part interessada que tenim en esta actuació i que
s’acaben les irregularitats comeses per ells envers natros. Pensem que ha sigut
massa permissiu respecte a esta empresa, i que hauria de prendre més seriosament
la gran quantitat de transformacions que se fan al Montsià i Baix Ebre en zones
de pendent que estan eradicant àmplies zones de vegetació mediterrània, creant
problemes d’erosió i extraient una quantitat preciosa d’aigua dels nostres
aqüífers. El GEPEC continuarà vigilant perquè a les nostres terres se cometen
massa irregularitats per part d’empreses sense escrúpols com Agrios La
Galera.Amposta, 16 d’agost de 2003
Per més informació: Ximo Estellé
609-69.20.33