Resposta a la declaració de GREFACSA sobre les seves activitats

Penjat el 4 de setembre de 2003, per ecologistes

En dates recents s’ha publicat en diferents medis escrits de caràcter provincial un comunicat de l’empresa GREFACSA de Térmens, el qual, per faltar a la veritat i per constituir una burla a tots els veïns i lectors en general, es mereix una resposta per la nostra part.

1.- GREFACSA DIU QUE NO INCINERA NI HA CONSTRUIT RES RELACIONAT AMB LA INCINERADORA

Recordem que el Departament de Medi Ambient, en data 9 de maig de 2003 ha incoat expedient sancionador a GREFACSA per infracció molt greu
per, entre altres coses, cremar greix animal procedent de Material Específic de Risc en les calderes de l’empresa, i per la construcció de part d’una planta d’incineració, que en aquesta data es trobava ja en funcionament sense disposar d’autorització per fer-ho.

La pròpia Llei reconeix com a incineradora “tota instal·lació que utilitzi residus especials com a combustibles addicionals” (Decret 323/94), que és el que està fent l’empresa amb els greixos animals procedents de MERs.

2.- GREFACSA DIU QUE TÉ TOTES LES AUTORITZACIONS

La legislació actual vigent deixa ben clar que tot el material que tracta GREFACSA és de categoria 1 (per ser susceptible de provocar malalties als éssers vius que hi entrin en contacte), per tant, el que està cremant GREFACSA ha d’anar a incineració o abocador controlat, però mai parla que pugui ser emprat com a combustible com ho està fent l’empresa.

Des de la ubicació en la primera llicència d’activitats de 1991 (com
funcionava des dels anys 70 fins llavors?), les successives ampliacions de l’empresa s’han vingut realitzant incomplint sistemàticament la normativa sobre ordenació zoosanitària de les indústries d’aprofitament de subproductes d’origen animal. S’han ignorat així distàncies a cascs urbans (en el propi Projecte de la incineradora l’empresa es burla de tot un poble com Vallfogona de Balaguer, ignorant la seva existència), a explotacions ramaderes i a indústries agroalimentàries.

L’empresa treu pit ara que la Resolució del 23 de juny del 2003 del
Departament de Medi Ambient li és favorable a cremar els greixos en les noves instal·lacions (aproximadament 3.600 m2 construïts sense cap tipus de permís d’obres, sobre els que recau un expedient de paralització d’obra), però recordem que durant anys han estat cremant-ho a les calderes velles, i posant en perill potencial la salut de tots els veïns. A més, actualment, els tècnics del DMA han conclòs en les seves inspeccions a l’empresa que aquesta continua sense complir diversos requisits per dur a terme la seva activitat. La Llei, al respecte, és ben clara: “La autorización se suspenderà inmediatamente si dejan de cumplirse los requisitos que haya dado lugar a su concesión” (Reglament 1774/02, punt 3, article 13).

3.- GREFACSA DIU QUE DÓNA UN SERVEI ALS RAMADERS COMARCALS I CATALANS.

A Catalunya l’administració ha permès a GREFACSA tenir un negoci d’enormes beneficis a costa dels ramaders. Són aquests els que estan al servei de GREFACSA, qui a part de cobrar una prima anual a cada ramader català, a sobre cobra de l’administració subvencions
per cada quilo de material que tracta.

La Plataforma exigim que GREFACSA només faci l’activitat per la qual va estar creada: eliminar els animals de les granges de la comarca, i sempre a les distàncies que marca la Llei. Però actualment ha esdevingut un monstre que tracta material procedent de Galícia, Navarra, Aragó, Castella, Balears, o Andorra, per exemple.
Cal recordar que la Resolució del DMA el que fa és permetre que GREFACSA cremi al costat de casa nostra tot tipus de residus de Categoria I, això és, animals amb sospita de malalties transmissibles a persones, teixits de material específic de risc, animals amb substàncies prohibides o contaminats mediambientalment, material animal d’escorxadors i centres de risc, residus de cuina de càterings d’aeroports, trens o vaixells, residus procedents d’experimentacions, etc.

La Plataforma denunciem que la crema de greixos procedents de M.E.R.’s pot estar posant en perill la salut dels veïns i ser una ruïna per l’agricultura i ramaderia de la zona.

Cal recordar a tothom que el que GREFACSA està fent a escassos 1100 m. del casc urbà de Vallfogona de Balaguer és cremar per damunt les nostres cases tones i tones de material especificat de risc per la possible infecció a altres animals i persones de malalties com ara la brucelosi, la tuberculosi, o la presencia del prió de les “vaques boges” que poden passar als treballadors, veïns, i altres animals de casa nostra, i que diversos experts del Comitè Científic de la U.E. i científics de diverses Universitats catalanes asseguren que el tractament a què GREFACSA sotmet aquest material NO L’INACTIVA NI LI RESTA TOTA LA INFECTIVITAT abans de ruixar-ho tot per les xemeneies, el que potencialment provoca també l’alliberament de dioxines, furans, i altres contaminants tòxics.

La Plataforma continuarem lluitant fins on calgui per que GREFACSA deixi d’enverinar casa nostra. Anirem fins als Tribunals si convé, perquè entenem que la Llei ens empara, tot i que entenem que l’Administració no l’aplica correctament en aquest cas.

Térmens-Menàrguens-Vallfogona, a 20 d’agost del 2003