Recurs de reposició contra l’autorització ambiental de la central eòlica de Coll de l’Alba

Penjat el 24 d'octubre de 2003, per ecologistes

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya té la condició d’interessat
en l’expedient administratiu d’autorització Ambiental per a l’activitat de parc
eòlic a ubicar a les partides del Coll de l’Alba, Mola Punxó i Mola Porquera,
que ha sol.licitat l’empresa TERRANOVA ENERGY CORPORATION, SA.En data 26-09-03 vam rebre al GEPEC-Ecologistes
de Catalunya notificació per part de la Secretaria General de l’Ajuntament de
Tortosa (reg. sort. Ajunt. R/N Doc S-2003-GOPV-6395, R/N Ass X-2003-GOV-00140,
assumpte GOV/II.1/57/00 Parc Eòlic Terranova, de data 18 de setembre de 2003),
per la qual se’ns dona trasllat de l’acord adoptat per la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Tortosa, de data 15 de setembre de 2003, en el que es desestima
íntegrament les al.legacions que vam presentar en el tràmit d’informació
pública, es desestima íntegrament les al.legacions que vam formular a la
proposta de resolució de 18 de febrer de 2003 i es concedeix llicència ambiental
a TERRANOVA ENERGY CORPORATION, SA, per a l’activitat de PARC EÒLIC a ubicar a
les partides del Coll de l’Alba, Mola Punxó i Mola Porquera del terme municipal
de Tortosa, de conformitat amb els antecedents i motivació jurídica que conté
l’acord de la Comissió de Govern i amb compliment de tots els condicionants i
requisits establerts en l’informe de la OGAU de data 02 d’abril de
2002.DIV>

Un cop examinada la resolució definitiva comprovem que no
existeix ni una sola modificació respecte de la proposta de resolució anterior
que tingui en compte cap ni una de les al·legacions que el GEPEC-Ecologistes de
Catalunya va presentar al seu moment d’acord amb allò que preveu la legislació
específica vigent.


Considerant que l’esmentat acord és contrari a Dret i
perjudicial pels interessos de la nostra associació, a l’empara del que
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i d’acord també amb allò
que diu l’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic la l’administració de la Generalitat, el GEPEC ha
interposat avui un recurs potestatiu de reposició davant la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Tortosa, contra l’esmentada resolució.