Al.legacions al projecte de la central eòlica de la Tossa / Mola Pasqual (Prat de Compte)

Penjat el 29 d'octubre de 2003, per ecologistes

L’indret on es pretén ubicar la central eòlica de la Tossa /
Mola Pasqual es troba a cavall entre el massís dels Ports i les serres de
Pàndols i Cavalls, fomant part de la unitat geogràfica i biològica
Ports-Pàndols-Cavalls, tal com reconeix el propi PEIN (Pla d’Espais d’Interès
Natural), constituint el corredor biològic entre aquestes sub-unitats,
geogràfiques.


El massís dels Ports, junt a les serres de Pàndols i Cavalls,
constitueix un espai natural de primer ordre en el conjunt de Catalunya. La seva
complexitat geològica ha permès que fins els nostres dies es conservin intactes
una sèrie de valors naturals molt escassos en el conjunt del país. Es tracta
d’una zona d’alt valor biogeogràfic, pont entre les serres litorals catalanes i
el sistema ibèric, amb, donada la seva alçada, mostres d’ecosistemes de centre
Europa. Suposa el límit meridional de la fageda, és hàbitat d’un bon nombre
d’endemismes vegetals i s’hi troben diversos hàbitats d’interès comunitari,
alguns d’ells considerats prioritaris de conservació.


La fauna, per la seva banda, és d’un elevat interès,
conservant espècies extingides a gran part de Catalunya; és el cas de la cabra
salvatge (Capra pyrenaica hispanica), el gat fer (Felis
silvestris
), la llúdriga (Lutral lutra) el voltor (Gyps
fulvus
), I’aufrany (Neophron percnopterus), etc. Constitueix
l’hàbitat de fins a 10 parelles d’àliga daurada (Aquila chrysaetos) i
diverses d’àliga cuabarrada (Hieraetus fasciatus), i possiblement hi
existeixi la major densitat de falcó pelegrí (Falco peregrinus) de tot
Catalunya. Fou l’últim indret de Catalunya on va viure el linx ibèric (Lynx
pardina
) i el llop (Canis lupus).


Cal ressaltar, per altra banda, els seus notables valors
geològics al suposar l’enllaç de dues serralades molt diferents, dotant a aquest
massís d’un elevat i especial interès paisatgístic, fins ara pràcticament
inalterat.


Gran part d’aquest massís és Parc Natural des del juny de
2001, declarat mitjançant el Decret 160/2001, de 12 de juny, de declaració del
Parc Natural dels Ports i de la Reserva natural parcial de les fagedes dels
Ports. Així mateix gran part del mateix massís és Reserva Nacional de Caça des
del 1966 i està inclòs al Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN), on es
considerat com un dels espais de major importància del país. De les 19 capes
d’informació utilitzades com a criteri principal per elaborar el PEIN els Ports
apareixen com a àrea amb interès especial en 15 d’elles. Cap altre espai de
Catalunya n’assoleix tants.


Per la seva banda, les serres de Pàndols i Cavalls,
prolongació natural dels Ports, formen un conjunt natural de gran interès en el
conjunt de Catalunya. Es troben aquestes serres al nexe d’unió de les serres
catalanes amb el sistema ibèric, gaudint d’un elevat valor geològic, pels tipus
i formacions dels materials, processos tectònics i erosius, que han dibuixat
paisatges colpidors: l’Estret del Canaleta i la Fontcalda, la Vall del Navarro,
el Puig Cavallé, el barranc d’Aigüesvives, la Fou de la Càrgola, l’Agulla de
Bot, la Mola d’en Canar, ….


En la serra de Pàndols s’hi localitzen hàbitats d’interès
prioritari, segons estableix la Directiva 92/43/CE, incorporada a l’ordenament
jurídic de l’Estat mitjançant el Real Decret 1997/1995, de 7 de desembre,
associats tant a les zones altes com al curs del riu Canaleta. Així mateix hi
trobem espècies animals escasses a la resta de Catalunya, com la cabra salvatge
(C. pyrenaica), l’àguila perdiguera (H. fasciatus), l’àguila
daurada (A. chrysaetos), el voltor (G. fulvus), el falcó pelegrí
(F. peregrinus), la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax
pyrrhocorax
), el gat fer (F. silvestris) o la llúdriga
(L.lutra).


Des del punt de vista cultural aquestes serres presenten un
indubtable interès. ja que s’hi disputà una de les batalles més sagnants de la
Guerra Civil: la Batalla de l’Ebre.


Tots aquests aspectes han fet que la serra de Pàndols i la de
Cavalls es trobin també incloses al PEIN, constituint l’Espai d’Interès Natural
(EIN) “Serra de Pàndols i Cavalls “.


Al mateix redactat del PEIN ja es refereix a aquest espai com
un dels de major importància ecològica, constituint un dels espais més
interessants de Catalunya. Així en el volum III d’aquest pla, corresponent a la
“Síntesi informativa, actuacions previstes i altres determinacions”, es diu
textualment d’aquest espai que “Junt amb els Ports de Tortosa constitueix un
conjunt d’immillorable interès natural a les terres meridionals i d’una enorme
extensió”.


Per altra banda en el volum II del PEIN, el corresponent a la
“Descripció i justificació”, es diu que “la fauna d’aquest espai presenta les
mateixes característiques que la dels Ports de Tortosa, amb espècies de notable
interès com la cabra salvatge. En resum constitueixen ambdues (es refereix a les
serres de Pàndols i Cavalls) un conjunt d’immillorable interès natural i d’una
enorme extensió”


Un altra fet que acredita la importància ecològica, tant del
massís dels Ports com de les serres de Pàndols i Cavalls, n’és el fet que ja
l’any 1932 la Generalitat republicana proposava el massís dels Ports com a zona
a ésser declarada Parc Nacional. Posteriorment els Ports i les serres de Pàndols
i Cavalls apareixen a tots els llistats que delimitaven les zones de Catalunya a
protegir: el llibre blanc de la natura als Països Catalans (ICHN 1976); el
inventario de los espacios naturales de protección especial (ICONA, 1978); el
reconeixement territorial de Catalunya (comissió mixta MOPU-Generalitat, 1980),
la Llei 12/81 d’Espais d’Especial Interès Natural (Parlament-Comissió
d’Urbanisme). Així mateix el Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN), al seu
programa de desenvolupament, ja recomanava la declaració dels Ports com a parc
natural, fita avui ja assolida.


Donades les característiques paisatgístiques, ecològiques,
culturals, d’inaccessibilitat i tranquil·litat d’aquest espai, que ha
possibilitat que hagi assolit una importància cabdal per la preservació
d’algunes de les espècies botàniques i faunístiques més amenaçades i que
constitueixi un dels paratges de major interès paisatgístic de les comarques de
Tarragona i de Catalunya, la ubicació d’una central eòlica a la zona de la
Tossa, la Mola Pasqual i l’obaga dels Argilars, s’ha de considerar com
incompatible amb la seva preservació, pels impactes tant paisatgístics com
ecològics que la construcció i explotació d’aquesta central eòlica comportaria,
i més quan aquesta s’ubicaria al punt d’unió i corredor biològic entre el Parc
Natural dels Ports i l’espai d’Interès Natural de les serres de Pàndols i
Cavalls.


Cal afegir, a banda, la declaració del Parc Natural dels Ports,
el límit del qual es troba molt proper d’on es pretén ubicar la central eòlica
de Tossa del Vent /Mola Pasqual. Aquesta proximitat en causarà impactes
importants que tindrà efectes sobre els valors naturals del propi Parc Natural.


En vista de tot el que ha estat exposat cal considerar del tot
incompatible la instal·lació de la central eòlica de la Tossa / Mola Pasqual, ja
que incompleix totalment els requisits que marca el Pla Director de Parcs Eòlics
de Catalunya.En el cas de la central eòlica de la Tossa / Mola Pasqual no es
dóna cap dels supòsits que haurien de prioritzar l’autorització d’aquesta
central eòlica, ans el contrari, es donen totes les circumstàncies per tal sigui
denegada aquesta l’autorització.