Recursos d’alçada i queixa al Síndic de Greuges contra la Subdirectora General d’Indústria les Terres de l’Ebr

Penjat el 29 d'octubre de 2003, per ecologistes

En data 08-10-03 van
ser notificades al GEPEC-Ecologistes e Catalunya les Resolucions
de data 23-09-03 dictada per la Subdirectora General d’Indústria, Comerç i
Turisme de les Terres de l’Ebre, Sra. Mercè Miralles i Guerrero; en virtut de
les quals s’acordava no atorgar al GEPEC la condició de part interessada

en els
procediment d’autorització administrativa prèvia de la instal.lació de les
centrals eòliques:Coll de Som, al terme municipal de Benifallet.

Vilalba, al terme municipal de Vilalba dels Arcs.

Corbera, al terme municipal de Corbera d’Ebre.

Coll de Som, al terme municipal de Benifallet.

Rei, al terme municipal de Benifallet.

Mudèfer II, als termes municipals de Caseres i Bot.

Mudèfer I, als termes municipals de Caseres i Batea.

Arram, al terme municipal de Xerta.

Almatret, al terme municipal d’Almatret.

Vilalba dels Arcs, al terme municipal de Vilalba dels
Arcs.


I també: l’ampliació del parc 220 Kv i remodelació del parc
25Kv, al terme municipal de Riba-roja d’Ebre.


Com que considerem que els esmentats acords son
contraris a Dret i perjudicials pels interessos de la nostra associació, en
estrictes termes de defensa i a l’empara d’allò que estableixen els articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, hem interposat 11 recursos d’alçada
davant el Director general d’Energia i Mines, Sr. Albert Mitjà, sol.licitant
que:


Es declari la nul·litat de les resolucions dictades i que en
el seu cas se’n dicti de noves reconeixent al GEPEC la condició de part
interessada en el procediment d’autorització administrativa en cadascun
dels expedients que hem sol.licitat la condició de part interessada.


També hem presentat una queixa al Síndic de Greuges perquè
considerem que s’esta desobeint per part d’Indústria les recomanacions que ja va
fer perquè se’ns tingués com a part interessada en els expedients que ho
sol.licitessim. Compromís que va ser assumit pel Conseller d’Indústria Antoni
Subirà però que mai s’ha posat a la pràctica.