La comunitat de regants ELS REGUERS ha sol.licitat a l’ACA autorització d’unes obres al Barranc de Vallcerver

Penjat el 29 d'octubre de 2003, per ecologistes

La comunitat de Regants ELS
REGUERS ha sol.licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua autorització
d’obres en una zona de Domini Públic Hidràulic del Barranc de Vallcervera, al
terme municipal d’Alfara de Carles (Baix Ebre).

Les obres són de millora de la
xarxa de reg entre la presa Aixandro i el canal Xerta – riu Sènia i consisteixen
en la construcció d’una captació aigües avall de la presa i l’entubament de la
sèquia amb una canonada de PVC DN 250-200 mm protegida amb formigó.El 07 d’agost de 2003, fèiem
públic un comunicat de premsa (us annexem una còpia) en el que denunciàvem la
realització d’unes obres d’entubament de la sèquia del Reguers (Tortosa) en tot
el tram que aquesta recorre per dins del Parc Natural del Port i del terme
municipal d’Alfara de Carles.


Posats en contacte amb
l’alcalde d’Alfara i la Direcció del Parc Natural, ningú coneixia l’existència
d’aquestes obres. És a dir l’Ajuntament d’Alfara no tenia cap notificació ni
sol.licitud de permís per a que dins del seu terme municipal es poguessin dur a
terme unes obres, i el mateix, en relació a la Direcció del Parc Natural del
Port.


Per tant la primera
conclusió és de que es tractava d’una obra il.legal, o si mes no, sense permís
de les dos institucions que en principi haguessin tingut que informar sobre la
possibilitat, necessitat o conveniència de dur-se a terme o no aquesta obra.


Coneixent el paratge i la
necessitat d’aigua que tenen tots els animals salvatges que allí hi habiten,
podem deduir que l’entubament de la sèquia en tot aquest tram constitueix un
greu perjudici a tota la fauna que des de fa molts anys utilitza l’esmentada
sèquia per a poder abeurar-se. També per a totes aquelles espècies vegetals que
a l’entorn d’una zona humida permanent hi troben el seu hàbitat natural i que
ara es veurà greument afectat.


També des del punt de vista
paisatgístic aquesta obra suposa una greu alteració de l’entorn que al llarg
d’anys s’ha anat configurant en el seu recorregut pel barranc de la vall
Cervera.


Per tots aquests motius
considerem que calia de forma immediata aturar aquesta obra del tot il.legal,
malgrat estigui subvencionada pel Departament d’Agricultura, per això mateix més
inadmissible, fins que el propi ajuntament d’Alfara i la Direcció del Parc
Natural s’hi pronuncien de forma adequada i tenint en compte tots els aspectes
abans descrits.


Cal retornar el seu aspecte
i funció, anterior a les obres, a la sèquia del Reguers en el recorregut que fa
per l’interior del parc Natural, i no acceptar de cap manera els fets consumats
fruit d’unes obres il.legals i d’una decisió unilateral dels dirigents de la
comunitat de regants de la sèquia del Reguers (ara “Comunitat de Regants canal
Xerta-Sénia dels Reguers”), malgrat que les obres, en aquest tram, ja estiguin
acabant-se.


No ens oposem a les obres de millora de la xarxa de reg entre la presa Aixandro i
el canal Xerta – riu Sènia i consisteixen en la construcció d’una captació
aigües avall de la presa i l’entubament de la sèquia amb una canonada de PVC DN
250-200 mm protegida amb formigó, però si que EXIGIM que es respecti la sèquia
existent i que l’entubament es realitze al marge i de forma paral·lela a
l’esmentada sèquia, al menys en el seu recorregut per dins dels límits del Parc
Natural dels Ports.


Per tant, atès que les obres
que ara se sol.licita autorització, en realitat ja estan fetes, exigim la
restauració corresponent en els temes a dalt esmentats.