Manifest-compromís per una nova cultura de l’energia elèctrica

Penjat el 10 de novembre de 2003, per ecologistes

Signat a Tortosa el 10 de novembre de 2003 per ERC, IC-V, Plataforma Terra Alta, Plataforma Ribera d’Ebre, Plataforma Baix Ebre, Plataforma Priorat, Plataforma Vandellòs, GEPEC i Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya.

Els
sotasignats

Constatem:

1-
Que
Catalunya no disposa de competències per a la regulació del seu sistema
energètic.

2-
Que
el procés de liberalització del mercat elèctric que ha de culminar el 2007 es
caracteritza per la manca de transparència i afavoreix els interessos de les
grans empreses elèctriques a l’hora de determinar els requeriments energètics
del país.

3-
Que
Catalunya és un país dependent bàsicament de l’electricitat d’origen nuclear i
supera, al mateix temps, els llindars acordats en el protocol de Kyoto pel que
fa l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

4-
El
desequilibri entre producció i consum d’energia elèctrica perpetua les tensions
territorials pròpies d’un model energètic centralitzat i fa necessari un sistema
de transport i distribució de l’energia elèctrica poc eficient, que no garanteix
la qualitat del subministrament i té importants impactes sobre el territori i la
salut de les persones.

5-
Que
és a les comarques meridionals on hi ha més potència elèctrica instal·lada, amb
3.420 MW (49% de Catalunya), i on es genera un 73% de l’energia elèctrica.
Tanmateix, aquestes comarques només representen el 13% del consum elèctric de
Catalunya.

6-
Que
l’actual planificació del sector es basa en uns escenaris d’increment de la
demanda interessadament elevats que justifiquen uns increments desmesurats en la
nova potència a instal·lar, sense fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica.

7-
Que
és manté per al futur la dependència de l’energia nuclear i s’incrementa el
nombre de centrals tèrmiques de gas natural (amb la previsió de posar en marxa
uns 3.777 MW més).

8-
Que
el desplegament de l’energia eòlica es fa en el context d’un sistema energètic
centralitzat. Això fa que s’adoptin propostes de grans centrals que entren en
conflicte amb el manteniment d’espais amb alt valor natural, cultural i
paisatgístic; és el cas de punts culminals de la serralada prelitoral
meridional, corredors i hàbitats d’avifauna especialment protegida, espais de la
Batalla de l’Ebre, ermites de Puigcerver i Coll de l’Alba,
etc.

9-
Que
és a les comarques meridionals on més potència elèctrica hi ha prevista
d’instal·lar: 2.400 MW en centrals tèrmiques (Tarragona, Hospitalet de l’Infant,
Riba-roja d’Ebre) que representen el 69% de la nova potència a instal·lar en
centrals d’aquest tipus, i 1.377 MW en centrals eòliques (més de 1.000
aerogeneradors) que representen un 61% de les noves centrals eòliques. El
desenvolupament de tots aquests projectes significaria que aquestes comarques
veurien incrementat el pes en la potència elèctrica instal·lada, passant del 49%
al 56%.

És per això que

Ens
comprometem:

1- A
aconseguir la transferència integral de les competències en política
energètica.

2- A
impulsar la realització d’un Pla Energètic realista, que es basi en els aspectes
següents:

§
foment
de l’estalvi i l’eficiència energètica.

§
estudi
de les necessitats energètiques actuals i futures segons les necessitats
reals.

§
previsió
del tancament, amb l’establiment d’un calendari concret, de les centrals
productores d’electricitat més contaminants i perilloses (centrals tèrmiques de
carbó i fuel i centrals nuclears).

§
substitució
per un sistema de producció elèctrica descentralitzat i proper als llocs de
consum basat en l’ús de tecnologies i energies més eficients com les energies
renovables (solar, eòlica, biomassa…) que s’adaptin a les necessitats del
territori, tot garantint la compatibilitat amb els valors naturals, culturals i
paisatgístics del territori.

§
Definició
de subunitats territorials d’abastament i consum d’energia elèctrica,
avaluant-ne les necessitats i potencialitats energètiques.

§
Definició
d’un pla de finançament que gravi les energies nuclears i fòssils i un veritable
suport econòmic per al desplegament de les renovables.

3- A
vetllar especialment per la preservació dels espais amb un alt interès natural,
cultural i paisatgístic, evitant-hi la instal·lació de centrals eòliques així
com de les seves instal·lacions annexes (camins d’accés, línies elèctriques
d’evacuació, etc.), i considerant els següents aspectes per a la seva
localització:

§
incorporació
de criteris de densitat a diferents escales territorials

§
optimització
de les localitzacions a partir de la millora de l’Atles
Eòlic

§
la
utilització de les millors tecnologies disponibles

§
consideració
dels hàbitats d’espècies rares i amenaçades i dels corredors biològics, prohibir
la instal·lació en les àrees d’importància per la conservació d’aquestes
espècies. En el cas dels ocells s’ha d’evitar afectar tant les zones de
nidificació, les principals zones de cacera, zones de concentracions importants,
així com els corredors biològics utilitzats. Evitar afectar zones
importants per la migració d’ocells i rates pinyades.

§
Consideració
per els hàbitats d’interès comunitari. Prohibir l’afectació d’aquells d’interès
prioritari i restringir l’afectació d’ aquells d’interès comunitari no
prioritari.

§
Prohibir
instal·lar centrals eòliques i instal·lacions annexes en els espais inclosos en
el PEIN, o en aquells que, tot i estar exclosos del PEIN, gaudeixin d’algun
tipus de protecció legal (Xarxa natura 2000, ZEPA, etc).

§
consideració
dels catàlegs-inventaris de patrimoni cultural, històric i
arqueològic

§
aplicació
dels criteris de la Convenció Europea del Paisatge tant pel que fa als plans com als projectes
eòlics

§
consideració
dels principis d’equitat territorial (redistribució de càrregues i
beneficis)

§
respecte
pels acords territorials que, amb els mateixos criteris expressats més amunt,
aconsegueixin consensos que permetin fer compatible la implantació de centrals
eòliques i la protecció del patrimoni natural, cultural i
paisatgístic.

4- A
realitzar els tràmits administratius necessaris per paralitzar tots els
projectes de tot tipus de centrals productores d’energia elèctrica fins que no
s’elabori un Pla Energètic que incorpori les consideracions exposades en el
present document i que compti amb la necessària participació
social.

Signat
a Tortosa el 10 de novembre de 2003