S’inicia un expedient de caducitat de la concessió d’una explotació hidroelèctrica

Penjat el 25 de novembre de 2003, per ecologistes

La denuncia, i posterior pressió de l’AEMS-Rius amb Vida, ha aconseguit, per primera vegada a Catalunya, que l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) iniciés l’expedient de la caducitat de la concessió d’una explotació hidroelèctrica al riu Ritort i als torrents de Favert i Ginestosa, al terme municipal de Molló, Ripollès.

Aquest expedient va iniciar-se per la denuncia presentada davant de l’ACA el novembre de l’any 2000 per l’AEMS~Rius amb Vida, concretament per l’incompliment de la resolució de la concessió, principalment pel que fa al cabal de manteniment o ecològic.

A conseqüència de tot això, l’ACA, amb data 23 de juliol de 2003, resol el que seguidament transcrivim:

1. Declarar l’extinció del dret a l’ús privatiu del domini públic hidràulic per caducitat de la concessió d’un aprofitament d’aigües superficials del Ritort i dels seus afluents torrents de Favert i Ginestosa, al terme municipal de Molló (Ripollès), destinat a la producció d’energia elèctrica amb un cabal de 600 litres/segon, atorgat a favor de l’Ajuntament de Molló.

2. Ordenar la cancel•lació de la inscripció del Registre d’Aigües núm. A-0000096 a nom de l’Ajuntament de Molló.

La resolució contempla la possibilitat de què el concessionari pugui presentar un recurs de reposició davant la Directora de l’ACA, o presentar directament un contenciós administratiu davant del corresponent jutjat.

L’entitat AEMS Rius amb Vida, és una entitat ecologista sense ànim de lucre comprometa amb la defensa de la natura, que està duent a terme una sèrie de campanyes tant de sensibilització de la població com de defensa de la legalitat des de mitjans dels anys 80, a fi i efecte de conservar els nostres rius en un estat òptim per tal que tant les nostres generacions com les futures puguin gaudir-ne.

Associació per a l’Estudi i Millora del Salmònids
(AEMS~Rius amb Vida)

Àrea jurídica i Comunicació

Adreça de contacte: ferranll@arconet.es