El GEVEN reclama l’anul·lació dels projectes de camp de golf a la Graiera (Calafell) i La Muga (Bellvei)

Penjat el 29 de desembre de 2003, per ecologistes

El Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès, Geven, ha reclamat al nou govern de la Generalitat de Catalunya que en compliment del pacte per ells signat s’anul·li la tramitació del projecte de camp de golf de la Muga a Bellvei, i de les fases restants per a tramitar del camp de golf de la Graiera, a Calafell.

El pacte de govern signat per les tres formacions polítiques catalanes d’esquerra especifica en un dels seus punts textualment que:

¨Durant la revisió del PTGC (Pla Territorial General de Catalunya) no es tramitaran nous projectes de camps de golf.”

És més, tenint en consideració que ambdós projectes dissenyen urbanitzacions annexes al camp i aïllades de qualsevol tramat urbà, el pacte signat també és prou explícit en aquest sentit:

” Mesures cautelars

Mentre es formulen els Plans Territorials i s’adapten els instruments de planejament que se’n derivin, s’aplicarà una figura equivalent a la de suspensió de llicències o moratòria específica en aquells indrets considerats més susceptibles d’especial protecció, com ara:

… b) Els treballs inicials dels Plans Territorials hauran de determinar els indrets on cal establir mesures cautelars per evitar l’ocupació irracional del sòl. També hauran d’evitar en tot el territori català l’aparició i/o creixement de nuclis residencials o desconnexos de l’entramat urbà, especialment en pirinenques.”

Aquesta entitat espera doncs, que en lògic compliment del pacte signat, s’anul·lin la tramitació d’ambdós projectes. En el cas de la Muga, el projecte contemplaria l’adequació d’un camp de golf dins una densa massa forestal i la construcció d’una urbanització de 225 habitatges totalment aïllada de l’entramat urbà del municipi de Bellvei.

A la Graiera, situada a menys d’un quilòmetre de l’anterior, hi ha actualment en funcionament un camp de golf amb vuit forats. Tanmateix el projecte complert hi dissenya dos nous camps de golf de vuit forats i tres urbanitzacions. Cada urbanització va lligada a un camp de golf. En aquest estat de tramitació pertocaria urbanitzar la primera fase del projecte (amb 168 habitatges). Una segona fase preveu la construcció de 133 habitatges i la tercera, i última, 177 habitatges. Globalment, 478 habitatges amb presència majoritaria de blocs purifamiliars. Ens trobariem doncs amb un nou barri creat dins una zona forestal, altre cop, totalment aïllat de l’entramat urbà del seu i dels municipis veïns, i una població potencial de quasi mil tres-centes persones, la mateixa que actualment disposa el poble veï de Bellvei.

Al·legació al projecte de la Graiera

El Geven també presentarà a l’Ajuntament de Calafell al·legacions a la modificació puntual del sector de planejament de la Graiera actualment en tramitació en aquest consistori. A l’al·legació, l’entitat demana al consistori la paral·lització de la tramitació del projecte. No s’adapta, en absolut, als criteris de l’actual Llei d’Urbanisme de Catalunya on es persegueix el desenvolupament urbanístic sostenible. Un desenvolupament que ha promoure “models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient”. Un esperit, per tant, diametralment contrari al projecte dels camps de golf i urbanitzacions de la Graiera.

El Vendrell, a 29 de desembre de 2003
GEVE-ECOLOGISTES DE CATALUNYA