Disbauxa administrativa i descoordinació del Govern en les noves autoritzacions de centrals eòliques

Penjat el 24 de març de 2004, per ecologistes

Amb el càrrec nou, el recent
nomenat Conseller de Medi Ambient, l’Hnble Salvador Milà, es reuní a
Gandesa amb una nodrida representació de la Coordinadora de Plataformes
per la Defensa del Patrimoni Natural de les Comarques Meridionals i el
GEPEC-Ecologistes de Catalunya per tal d’acordar la estratègia a seguir en
referència a la implantació racional i sostenible de la energia eòlica a
casa nostra. Es tractava de cercar un consens, el més ampli possible, per
saber o­n i quantes centrals eòliques s’havien d’instal.lar al
territori preservant els valors patrimonials naturals, culturals i
paisatgístics, i assolir de cara al 2010 una producció d’energia eòlica
suficient respectant aquests valors naturals.

El Conseller Milà, es comprometé a iniciar,
el més aviat possible una taula de negociació que treballés els aspectes
abans mencionats i assolís per consens una nova proposta que contemplés
l’impuls de la realització d’un Pla Energètic realista, que es
basi en els aspectes següents:

 • foment de l’estalvi i l’eficiència
  energètica. • estudi de les necessitats energètiques
  actuals i futures segons les necessitats reals. • previsió del tancament, amb l’establiment
  d’un calendari concret, de les centrals productores d’electricitat més
  contaminants i perilloses (centrals tèrmiques de carbó i fuel i centrals
  nuclears). • substitució per un sistema de producció
  elèctrica descentralitzat i proper als llocs de consum basat en l’ús de
  tecnologies i energies més eficients com les energies renovables (solar,
  eòlica, biomassa…) que s’adaptin a les necessitats del territori, tot
  garantint la compatibilitat amb els valors naturals, culturals i
  paisatgístics del territori. • Definició de subunitats territorials
  d’abastament i consum d’energia elèctrica, avaluant-ne les necessitats i
  potencialitats energètiques. • Definició d’un pla de finançament que gravi les energies nuclears
  i fòssils i un veritable suport econòmic per al desplegament de les
  renovables.


A vetllar
especialment per la preservació dels espais amb un alt interès natural,
cultural i paisatgístic, evitant-hi la instal·lació de centrals eòliques
així com de les seves instal·lacions annexes (camins d’accés, línies
elèctriques d’evacuació, etc.), i considerant els següents aspectes per a
la seva localització:
 • incorporació de criteris de densitat a
  diferents escales territorials • optimització de les localitzacions a
  partir de la millora de l’Atles Eòlic • la utilització de les millors tecnologies
  disponibles • consideració dels hàbitats d’espècies
  rares i amenaçades i dels corredors biològics, prohibir la instal·lació
  en les àrees d’importància per la conservació d’aquestes espècies. En el
  cas dels ocells s’ha d’evitar afectar tant les zones de nidificació, les
  principals zones de cacera, zones de concentracions importants,
  així com els corredors biològics utilitzats. Evitar afectar zones
  importants per la migració d’ocells i rates pinyades. • Consideració per els hàbitats d’interès
  comunitari. Prohibir l’afectació d’aquells d’interès prioritari i
  restringir l’afectació d’ aquells d’interès comunitari no prioritari. • Prohibir instal·lar centrals eòliques i
  instal·lacions annexes en els espais inclosos en el PEIN, o en aquells
  que, tot i estar exclosos del PEIN, gaudeixin d’algun tipus de protecció
  legal (Xarxa natura 2000, ZEPA, etc). • consideració dels catàlegs-inventaris de
  patrimoni cultural, històric i arqueològic • aplicació dels criteris de la Convenció
  Europea del Paisatge tant a pel que fa als plans com als projectes
  eòlics • consideració dels principis d’equitat
  territorial (redistribució de càrregues i beneficis) • respecte pels acords territorials que, amb els mateixos criteris
  expressats més amunt, aconsegueixin consensos que permetin fer
  compatible la implantació de centrals eòliques i la protecció del
  patrimoni natural, cultural i paisatgístic.


Tots aquests conceptes van ser
signats per ERC i IC-V-EUiA en un manifest-compromís “PER UNA NOVA CULTURA
DE L’ENERGÍA ELÈCTRICA”.


Els dies han anat passant i des
de la Conselleria de Medi Ambient, ni de les Delegacions Territorials de
Medi Ambient i del Govern, s’han fet els passos pertinents per començar la
taula de treball.


Mentres tant, ja han aparegut dos
noves autoritzacions del Departament d’Indústria, autoritzant “sui
gèneris” dos projectes de centrals eòliques molt conflictives des del punt
de vista ambiental:


1.- La del Collet del
Feixos
. Al terme municipal de Duesaigües (Baix Camp), que malgrat
el decret de
paralització d’obres emès pel Delegat Territorial de Medi Ambient al Camp
de Tarragona, Josep Lluís Pau
, per haver provocat diversos impactes
severs al medi en les obres de construcció, les obres continuen endavant
amb el consentiment il.legal de l’Ajuntament de Duesaigües i la impotència
de la Coordinadora, del GEPEC i del Consell Comarcal del Priorat. (Veure:
Destrosses al Collet dels
Feixos
)


2.- La del
Motarro
.
Al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. En aquest cas, l’autorització d’Indústria (encara signada per
l’històric subdirector general, Jaume Femenia) obvia el posicionament
contrari de l’Ajuntament i les al.legacions que no s’han
contestat.


A més a més, la indefició
d’establir una línia de treball ha afavorit l’espectacle patètic-vodevill
de la inauguració d’un mesurador eòlic per ubicar una central eòlica a La
Morera del Montsant
(en contra de l’acord comarcal, veure:Acord Comarcal per a la
Implantació Racional de l’Energia Eòlica al Priorat
,).


De tot plegat, se’n treu la
conclusió que hi ha una gran descoordinació entre els diverses
conselleries del Govern, fet que afavoreix els interessos obscurs de
determinats personatges que potencien la construcció de centrals eòliques
problemàtiques i els seus particulars interessos econòmics.


Des del GEPEC-Ecologistes de
Catalunya, exigím al Govern de la Generalitat i especialment a la
Conselleria de Medi Ambient que és compleixi alló que diu el
manifest-compromís “PER UNA NOVA CULTURA
DE L’ENERGÍA ELÈCTRICA” signat per per ERC i IC-V-EUiA, la Coordinadora i
el GEPEC-Ecologistes de Catalunya:


.
Realitzar els tràmits administratius necessaris per paralitzar tots els
projectes de tot tipus de centrals productores d’energia elèctrica fins
que no s’elabori un Pla Energètic que incorpori les consideracions
exposades en el present document i que compti amb la necessària
participació social.


És una petició que fem amb
urgència atesa la importància del tema i davant la por que proliferin,
aprofitant la disbauxa, l’aprovació dels projectes conflictius (seguin la
mateixa estratègia de l’anterior govern). I també davant la possibilitat
de trencament d’aquesta pau social territorial conseqüent amb els
compromisos no complerts per part del Conseller
Milà.