Una nova zona industrial a Mediona

Penjat el 1 d'abril de 2004, per ecologistes

L’Ajuntament de Mediona ha requalificat com a sòl pel desenvolupament industrial, el terreny ubicat en el paratge “Pla de Mas Rodó”, limitat per la carretera BV-2136, Bosc de Guinyoles, Bosc de la Socarrada i Bosc de l’Islau, amb una superfície de 6,3923 Ha., qualificat per les Normes Subsidiàries vigents com a sòl d’especial protecció agrícola i la resta com a sòl d’especial protecció forestal.

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha formulat un seguit d’al·legacions contra la realització d’aquest nou polígon per tal de preservar l’espai del Pla de Mas Rodó pel seu interès natural i paisatgístic i per la seva funció de corredor biològic.

Es demana una justificació tècnico-econòmica d’aquesta nova zona industrial que no consta en el projecte aprovat per l’Ajuntament de Mediona i més seriositat en la planificació dels municipis, així com també, la concentració de les zones industrials al municipi de Mediona i a tota la comarca de l’Alt Penedès. Les argumentacions són:

1r. La zona escollida per a realitzar el polígon industrial no és una zona idònia per a la seva ubicació, degut a la morfologia del paratge agro-forestal del Pla de Mas Rodó. La zona afectada és d’ús agrícola i està rodejada de bosquines i altres zones de conreu. La realització del polígon comportaria modificar la imatge del paratge natural amb un impacte visual i ambiental sever a una de les entrades del municipi de Mediona.

2a. La proposta de la zona industrial no contempla cap estudi de les possibles afectacions a l’important aqüífer sobreexplotat de Carme-Capellades. Tampoc especifica quina serà la procedència del subministrament d’aigua per a aquesta nova zona industrial. Manca també un informe sobre els aspectes geològics i morfològics de la zona (documentació essencial per aprovar o revocar un projecte com aquest).

3a. Les dues úniques argumentacions que dóna l’Ajuntament de Mediona per a requalificar els terrenys són “la millora de les comunicacions i la proximitat de serveis necessaris pel desenvolupament industrial” sense comentar quins serveis, quines indústries i quines comunicacions. En l’expedient hi manca un estudi socio-econòmic i de viabilitat que expliqui i justifiqui l’aprovació de les modificacions i del projecte.

4t. La única carretera d’accés a la zona del Pla de Mas Rodó, és la BV-2.136, una carretera totalment insuficient per assumir l’actual trànsit de camions de gran tonatge provocat per la zona industrial existent a Mediona.

5è. L’informe que justifica la zona industrial de Mediona és extremadament pobre en continguts i argumentacions.

6è. Que en l’informe no s’especifica a quins sectors industrials va adreçada aquesta nova planificació urbanística, el que ens fa pensar que, o bé s’està actuant sense cap criteri o que l’Ajuntament ja té pensada una activitat industrial per a aquest indret que no vol comunicar públicament, ja que sinó, constarien tots els informes que manquen a l’expedient.

7a. Que actualment la zona del Pla de Mas Rodó és una zona protegida, tant l’espai agrícola com el forestal, perquè es tracta d’un hàbitat de gran interès paisatgístic (pel seu emplaçament) i de gran interès faunístic, per la combinació entre els espais forestals i els agrícoles. Se’ns fa estrany entendre, com en aquest espai es pot ubicar un polígon industrial, especialment si es té en compte que a Mediona els incendis forestals han provocat la pèrdua de desenes d’hectàrees de zona arbrada, i que aquest polígon transformarà severament el component paisatgístic de la zona.

8a. Que el Pla de Mas Rodó es troba dins d’un corredor biològic per la fauna, que permet la comunicació entre diferents espais agrícoles i forestals de gran interès natural, com són les zones incloses dins els Plans d’Espais d’Interès Naturals (PEINs), Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs), espais de la Xarxa Natura 2000 i l’Anella Verda. La connexió entre els PEINs del Montmell, Saburella, Ancosa-Montagut i Serra de Miralles-Queralt per una banda i per l’altra, els PEINs de Roques Blanques i Montserrat, es garanteix en part per la zona compresa del Pla de Mas Rodó i tots els seus entorns, entre les poblacions de Mediona i Sant Pere Sacarrera i la zona del Brugàs (Canaletes). L’expansió urbanística de les ciutats i pobles d’Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, impedeixen un corredor biològic per la Serra de Collbàs. Així doncs, la única connexió entre aquestes zones és a través del Pla de Mas Rodó i els seus entorns així com la zona del Brugàs, per això és imprescindible la seva protecció. Amb la finalitat de garantir la intercomunicació d’aquests espais, la Diputació de Barcelona ha elaborat un projecte anomenat l’Anella Verda. La Zona del Pla de Mas Rodo i els seus voltants així com la zona del Brugàs hi estan incloses dins d’aquest projecte. Els espais naturals de la Serra del Bolet i Les Clivelleres entre d’altres, depenen del Pla de Mas Rodó, entorns, i del Brugàs per connectar-se amb espais naturals de la comarca de l’Anoia. A més, El Pla de Mas Rodó es troba entre dues Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), on es troben algunes espècies d’ocells rapinyaires catalogades com a amenaçades i en perill de regressió i/o extinció. En aquestes zones ZEPA, la Generalitat ha proposat prohibir la implantació de parcs eòlics, i a més, estan incloses a la Xarxa Natura 2000, complint la Directiva del Consell de la Comunitat Econòmica Europea 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. La funció del Pla de Mas Rodó i els seus entorns, és essencial com a corredor biològic per a garantir la lliure comunicació d’aquestes espècies, garantir així la seva supervivència i esdevenir una àrea de caça de gran vàlua per les aus rapinyaires.

9a. La realització d’aquest polígon industrial pot afectar l’economia basada en el turisme rural, en la vinya i altres cultius tradicionals. Considerem que per garantir aquests recursos agrícoles i turístics d’importància clau des d’una òptica local i comarcal és interessant concentrar tota l’activitat industrial en les zones ja existents enlloc d’anar creant polígons industrials escampats per tot el terme municipal, i que actualment el municipi de Mediona ja disposa d’una zona industrial que pot garantir els llocs de treball pel present i pel futur de Mediona.

10a. Que el Pla Mas Rodó es troba a escassos 300 metres de la delimitació de l’àrea d’estudi del Pla Especial de la Serralada Prelitoral de l’Alt Penedès realitzat pel Departament de Medi Ambient i la Universitat Autònoma de Barcelona (Centre d’Estudis Ambientals). La realització d’aquest estudi que en un futur, inclourà un programa plurianual d’inversions per al manteniment, conservació i potenciació d’aquesta zona, és el resultat de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya, d’una proposició no de llei, per a protegir la serralada prelitoral a través d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd demana a tots els ajuntaments i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès que engeguin definitivament el Pla Director, actualment aturat, per tal de definir el desenvolupament urbanístic de la comarca. Des del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd es manifesta que no es vol dependre del Pla Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per engegar el Pla Director a l’Alt Penedès ja que són molts els nous polígons industrials i les noves zones residencials engegades a la comarca: Sant Llorenç d’Hortons, Sant Quintí de Mediona, Avinyonet del Penedès, Vilafranca del Penedès, La Granada, Gelida, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Santa Fe del Penedès, Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i un llarg etcètera.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Vilafranca del Penedès, a 24 de març del 2004.