Es presenta la Plataforma Salvem el Penedès

Penjat el 10 de maig de 2004, per ecologistes

La
societat civil del Baix Penedès, davant els greus impactes
territorials a que es veu sotmès el territori, comença a
moure’s sota
una gran plataforma comarcal: “Salvem el Penedès”

La creixent degradació ambiental del Baix Penedès, un
model basat en
l’especulació urbanística amb un elevat consum de
sòl sense límits, és
el motiu principal de que moltes entitats cíviques, que formen
la rica
xarxa de la societat civil del Baix Penedès, comparteixen i que
volen
fer extensiu a totes les dones i els homes amb la constitució de
la
plataforma cívica “Salvem el Penedès”.

La Plataforma neix amb l’objectiu de definir un futur que fomenti la
qualitat ambiental del Baix Penedès i està oberta a
tothom qui tingui
el mateix sentir.

Avui, dimarts dia 4 de maig, en el marc incomparable de
l’Hostal-Castell de Gimenelles, en uns dels millors paisatges del Baix
Penedès, les entitats constituents: El Marge -Secció
mediambiental de
l’ADF Clot de Bou-, Col-lectiu Salvem Els Colls de Santa
Oliva,
Plataforma No Fem El Cim de l’Arboç i Banyeres, Col-lectiu
de Joves
Arrauxats de la Bisbal del Penedès, el GEVEN, l’entesa per
Bellvei i
diverses persones a títol individual, (de diversos municipis de
la
comarca: Albinyana, Calafell, Cunit, Bellvei, Llorenç, Sant
Jaume..)
fan la presentació pública de la Plataforma Salvem el
Penedès (el SEP).

Definir els límits del creixement urbanístic, estructurar
les
activitats econòmiques, fomentar la cultura i la cohesió
social i a la
vegada protegir i potenciar el paisatge, els espais agrícoles i
forestals amb criteris de sostenibilitat com a base de les
estratègies
de futur pel desenvolupament qualitatiu de la comarca.

Per aquest motiu, les entitats constituents reclamem, de forma
immediata, i mentre no s’aprovi un Pla Director que incorpori aquests
plantejaments, la suspensió cautelar dels projectes que amenacen
el
desenvolupament harmònic i integral del territori i que
només fan que
incrementar els ja elevats nivells de degradació ambiental,
paisatgística i social de la comarca com ara les activitats
econòmiques
desproporcionades de fort impacte ambiental com el CIM de
l’Arboç i
Banyeres, l’impacte de les infrastructures viàries com el
desdoblament
de la A-7, el quart cinturó, la variant de la C-51 o la
colonització de
la serralada litoral amb els camps de golf, les urbanitzacions
aïllades
i les requalificacions especuladores com la muntanya del Comú a
Calafell entre altres.

La desorbitada quantitat de sòl urbanitzable no edificat que
encara
existeix a la comarca -i que d’executar-se significaria la
construcció
de més de 80.000 nous habitatges i prop de 200.000
nous habitants-,
és un exemple de que cal, a més de no seguir classificar
nous sectors
urbanitzables, reconsiderar aquells plans parcials que afectin espais
d’interès com Les Madrigueres, els Colls i el Bosc del Julivert
a Santa
Oliva etc. O que poden generar un impacte social negatiu com els plans
d’ordenació de la majoria de municipis de la comarca: Bellvei,
Calafell, Cunit, Santa Oliva o Banyeres..

Aquesta suspensió cautelar -que només afectaria als
terrenys objecte
d’especulació i que no són estrictament
necessàries pel desenvolupament
econòmic racional de la comarca-, cal que sigui vigent,
com a mínim,
fins l’aprovació del Pla Director del Baix Penedès, que
ha de definir,
de forma participativa, el futur de la comarca.

Aquestes reivindicacions ambientals que proposa la Plataforma estan
sintetitzades en el manifest Salvem El Penedès que avui
presentem i que
serà l’eina de difusió dels plantejaments de la
Plataforma i de recerca
d’adhesions.

Com a properes accions, la Plataforma es proposa donar a
conèixer els
seus plantejaments al conjunt de la comarca a través de
l’organització
de xerrades i debats a tots els municipis, de trobades amb les entitats
representatives de la societat civil, i el recull d’adhesions al
manifest, tant per entitats com per a persones a títol
individual. I,
mentre tot això es dugui a terme, la denúncia i
oposició a les
agressions que amenacin el fràgil equilibri social,
ecològic i
territorial del Baix Penedès, especialment per aquelles per les
que
se’n demana la suspensió cautelar.

A partir d’aquestes accions s’invitarà als responsables
polítics de la
comarca i de la Generalitat, amb plenes competències per definir
el
futur de la comarca, a què assumeixin els plantejaments que es
detallen
en el manifest i des de la responsabilitat que els hi ha ofert la
democràcia encetin un procés de debat públic.

Així mateix, es proposa treballar conjuntament amb col-lectius i
entitats amb objectius comuns d’arreu del Penedès, les comarques
veïnes
i de la resta de Catalunya. En aquest sentit ja s’ha iniciat contactes
amb entitats cíviques del l’Alt Penedès per cercar els
aspectes comuns
que poden genenerar una plataforma de tot el Penedès.

Algunes informacions d’interès

· El Baix Penedès és una de les comarques
amb uns nivells
d’ocupació del sòl més elevats de Catalunya, amb
prop d’un 15% del sòl
urbà, industrial o ocupat per infraestructures, valors similars
als del
Vallès.. Aquesta dada constrasta amb l’Alt Penedès,amb
només un 7% o
amb l’Alt Camp amb el 5% d’ocupació del sòl.

· Les 2.270 ha de sòl actualment
classificats com
urbanitzable i encara sense edificar, pràcticament arriben a
doblar el
sòl urbà actual i poden suposar la construcció de
més de 90.000 nous
habitatges o l’equivalent de 250.000 habitants, una xifra totalment
desorbitada per una comarca amb 60.000 habitants.

· Els aquífers de la comarca han patit la
sobreexplotació i la
contaminació pels nitrats dels purins i l’excés de
fertilitzants
agrícoles. Els ajuntaments de l’interior de la comarca ja han
demanat
l’aigua de l’Ebre per poder fer frony als insostenibles creixements
urbanístics que es preveuen

· Tot i acollir valors naturals perfectament comparables a
altres espais naturals que gaudeixen de protecció legal sota la
figura
del Parc Natural, les muntanyes del Montmell i el massís
d’Albinyana-Bonastre no gaudeixen de protecció efectiva. La
reduïda
superfície del Montmell inclosa dins el Pla d’Espais
d’Interès Natural
no ha servit per aturar la creixent pèrdua de valors naturals i
atractius paisatgísitcs dels millors espais naturals de la
comarca.

· El propi Pla estratègic del Baix Penedès,
impulsat pel Consell
Comarcal senyala com a punts febles de la comarca “un model poc
adient
d’ocupació territorial, amb la destrucció dels espais
agroforestals per
la pressió urbanitzadora. Impacte de les infrastructures
viàries que
trenquen la cohesió del territori i manca de planejament
supramuncipal.
Dèficits del transport públic i increment espectacular de
la
motorització privada. Manca d’ordenació i gestió
dels espais i dels
recursos naturals”.

I com amenaces cita “la visió expansionista del territori.
Creixement
demogràfic excessiu, amb models socials i urbanístics
suburbials.
Continuïtat en el creixement residencial extensiu i
implantació
d’activitats molt consumidores de sòl, especialment en la plana
interior. Saturació definitiva i destrucció dels espais
litorals.

Tot això comporta l’enfortiment dels desequilibris entre
poblacions i
municipis de la comarca i manca de cohesió en el si dels propis
municipis”.

Plataforma Salvem el Penedès, 4 de maig de 2004

+ informació:
Josep Maria Campanera 670.22.48.88
Marc
Robert
649.44.05.90