Erkimia: El GEPEC-Ecologistes de Catalunya ja havia avisat

Penjat el 30 de setembre de 2004, per ecologistes

En
relació a les notícies aparegudes en els mitjans de
comunicació sobre
el descobriment de productes tòxics aigües avall del riu
Ebre, per sota
de l’embassament de Flix, el GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA vol fer
constar les valoracions següents:

 • Que
  les informacions a què ens referim a continuació, van ser
  comunicades a
  l’opinió pública a través d’una NOTA DE PREMSA
  emesa fa uns mesos pel
  GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA als mitjans de comunicació de les
  Terres
  de l’Ebre sense que se n’hagués fet cap ressò social ni
  –el que és més
  greu- sense que s’haguessin pres mesures adequades per part de
  l’Administració a la problemàtica que el GEPEC
  denunciava.
 • Que
  aquesta problemàtica de susbstàncies tòxiques
  abocades a l’Ebre per
  diverses indústries –no només per ERKIMIA- no són,
  tal com es pretén
  fer creure en alguns informes i opinions polítiques o
  periodístiques,
  cosa del passat i conseqüència malaurada d’una època
  remota sense
  legislació ambiental, sinó que són fets que s’han
  estat produint de
  forma reiterada en els darrers deu anys (i que encara es produeixen),
  amb plena vigència d’una legislació restrictiva, tal com
  exposarem
  posteriorment.Que aquesta problemàtica fou denunciada a la
  Generalitat
  i a l’Agència Catalana de l’Aigua en unes al·legacions
  presentades pel
  GEPEC en data 25-6-2003 (Registre de l’Agència Catalana de
  l’Aigua de
  Reus número 405/2003) com a conseqüència de la
  presentació a la
  Comissió per a l’Ús Sostenible de l’Aigua de l’ACA del
  Programa de
  Sanejament d’Aigües Residuals Industrials (PSARI-2003).
 • Que
  entre altres informacions que el GEPEC ha sol·licitat i
  sol·licitarà al
  Conseller de Medi Ambient formen part textual les informacions
  següents, que trametem als mitjans de comunicació
  perquè valorin com ja
  el GEPEC era plenament conscient fa temps del perill i com, malgrat les
  denúncies efectuades, no se li va fer cap cas per part de
  l’Administració: ni de l’anterior Delegada de Medi Ambient,
  MªJesús
  Vila, ni de la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua, Marta
  Lacambra, tots subjectes d’un grau d’incompetència i de
  passivitat que
  freguen la prevaricació, pel fet de ser coneixedors d’un perill
  evident
  per a la salut pública i, malgrat això, no en van fer cap
  actuació.
 • Que
  concretarem ara algunes de les dades de què informàvem a
  la Generalitat
  –Agència Catalana de l’Aigua en data 25-6-03 i que, degudament
  ampliades, formen part del dossier informatiu que enviem ara al
  Conseller de Medi Ambient en persona:
 • -A.
  La conca de l’Ebre és la zona de Catalunya que rep més
  abocaments
  industrials directes a llera i sense sistemes de depuració
  intermedis
  de les substàncies més perilloses “del mercat”: Mercuri
  (quasi cent
  quilos a l’any), Percloroetilè (gairebé una tona a
  l’any), AOX suma de
  COP i altres compostos orgànics (més de vint mil tones a
  l’any) –
  procedents bàsicament de tres empreses: ERKIMIA de Flix, la
  paperera
  CELULOSAS DE LEVANTE de Tortosa i la fàbrica de colorants de
  Móra.


  B. L’Ebre assumeix quasi el 90 % dels abocaments de mercuri de
  Catalunya, amb una quantitat exagerada per falta de sistemes de
  depuració suficients i de tècniques més modernes
  de fabricació.

  – C. L’Ebre assumeix el 85
  % dels abocaments de percloroetilè de Catalunya que va directe a
  llera.


  D. L’Ebre s’empassa el 60 % dels compostos orgànics persistents
  que
  conformen l’AOX (llarg llistat que inclou cloroform, HCB, tetraclorur
  de carboni, PER, TRI, triclorobenzè …) de tots els abocaments
  a llera
  de Catalunya.

  E-
  Malgrat haver en la ribera del riu Ebre una quantitat
  d’indústries
  realment menyspreable en comparació a altres zones de Catalunya,
  no hi
  ha ni una sola zona que assumeixi tal quantitat de productes
  tòxics
  directament a llera com el riu Ebre. Malgrat això, les estacions
  de
  mostreig utilitzades per controlar l’aigua del riu –bàsicament
  la de
  l’Illa de Buda, – situada a les ximbambes del problema! – no detecten
  paràmetres que facin superar els objectius de qualitat del medi
  receptor. Evidentment, l’aigua i el recorregut ajuden a diluir i a
  sedimentar, però les tones i tones de substàncies
  tòxiques abocades fan
  cap d’una o altra manera als organismes aquàtics i als
  sediments, tal
  com s’ha demostrat en aquest estudi de Flix.

  F-
  Cal considerar que aquests volums de substàncies contaminants no
  tenen
  en compte en absolut els abocaments irregulars i incontrolats, i que es
  basen solament en volums reconeguts pels sistemes d’autocontrol o per
  inspeccions, raó per la qual és fàcil deduir que
  el volum real de
  tòxics abocats es pot doblar o triplicar. A més a
  més, es basen en
  dades a partir del 2000, per la qual cosa preguem a l’Honorable
  Conseller que ordeni al seu Departament que ens faci arribar els volums
  tòxics abocats a l’Ebre en èpoques anteriors (per exemple
  entre el 1990
  i el 1995).

  G-
  És absolutament fals que la normativa legal no pogúes
  impedir els
  abocaments tòxics efectuats a l’Ebre. Tal com hem dit, hi ha
  prou
  referències en el Reglament de Domini Públic
  Hidràulic perquè
  l’Administració actués i obligués les empreses a
  limitar la càrrega
  tòxica abocada de les substàncies que ara formen part
  dels sediments de
  l’Ebre i que causen tanta alarma social i sanitària. La
  responsabilitat
  de no actuar ha estat únicament dels responsables del govern de
  l’Estat
  i de la Generalitat que han manat en aquests últims vint anys.
  Posarem
  alguns exemples:

  • Art. 254 Punt 1: “Para
   asegurar una protección eficaz de medios receptores respecto a
   la
   contaminación que pudieran ocasionar los productos contenidos en
   los
   vertidos se establece una primera relación de sustancias
   elegidas en
   razón de su toxicidad, persistencia o bioacumulación”.

   Punt 3: “Las
   autorizaciones de vertido limitarán rigurosamente
   concentraciones de
   las substancias figuradas en la relación I, a fin de eliminar
   del medio
   receptor sus efectos nocivos
   …” Art. 256:
   “En
   ningún caso podrán autorizarse vertidos que afecten a los
   acuíferos que
   contengan sustancias de las figuradas en la Relación I”

  • Entre
   les substàncies que formen aquesta relación I hi ha els
   compostos
   organoclorats i altres compostos orgànics (AOX,
   percloretilè …) i el
   mercuri. No cal dir que en els sediments de l’Ebre se’n podem trobar de
   totes les varietats, mides i colors. I no cal dir que la llei diu
   clarament que està totalment prohibida una autorització
   d’abocament que
   creï concentracions en el medi receptor, que és precisament
   el que ha
   passat en els sediments de l’Ebre, sobre i sota la presa de Flix. I no
   qüestionem la salut dels aqüífers de l’Ebre
   perquè és un tema que
   encara no s’ha estudiat de forma suficent però que potser el
   vostre
   Departament també hauria d’emprendre.
  • És
   evident que només per l’incompliment d’aquesta Llei hi ha prous
   motius
   per enviar a la Fiscalia a un bon grapat de funcionaris i
   polítics
   signants d’autoritzacions i vist-i-plaus improcedents en els darrers
   vint anys.

  Esperem
  que amb la redacció d’aquest comunicat quedi clara
  constància de
  quantes vegades el GEPEC-ECOLOGISTES DECATALUNYA i alguns altres grups
  ecologistes fan denúncies serioses i ben fonamentades sense que
  se
  n’obtingui per part de la societat civil i de l’Administració la
  resposta adient per provocar els canvis i les solucions que la
  seguretat dels ciutadans i el benestar mediambiental exigeixen.
  Desitgem que el nou govern no caigui, com va fer l’anterior – per la
  prepotència del poder i pel pas dels anys – en la mateixa
  deixadesa.

  + informació:
  GEPEC-Ecologistes de Catalunya
  http://www.gepec.org/
  gepec@gepec.org
  977 342 604