La Plataforma Ciutadana d’Oposició a la Central Tèrmica del Port de Barcelona demana la retirada del projecte

Penjat el 25 d'octubre de 2004, per ecologistes

La Plataforma Ciutadana d’Oposició a la Central Tèrmica
del Port de Barcelona ha realitzat una valoració en profunditat
de la decisió conjunta dels governs de l’estat i de la
Generalitat de suspendre la tramitació de la tèrmica del
Port promoguda per Gas Natural, i considera que la suspensió
hauria de donar pas a un debat energètic sobre les necessitats
de Barcelona i la seva àrea metropolitana que permeté
abordar amb racionalitat la caòtica situació de l’oferta
energètica al nostre país.

El projecte presentat per GAS NATURAL s’ha d’emmarcar en el conjunt de
la oferta de generació amb unitats de cicle combinat actualment
existent a Catalunya, en el disseny de Planificació indicativa
promogut des de la Generalitat i en la realitat dels impactes
ambientals globals i locals del model energètic. Aspectes que
han de determinar l’avanç cap a una nova cultura de l’energia.

La Plataforma considera, un cop més, que Barcelona té
cobertes les seves necessitats energètiques amb el grup de 800
MW actualment en funcionament a la desembocadura del Besòs,
l’activitat d’aquest grup s’ha d’emmarcar en una política
decidida de foment de l’estalvi, l’eficiència energètica
i la promoció de l’aprofitament dels grans recursos en energies
renovables de que disposen tant la ciutat com la seva àrea
metropolitana.

La Plataforma vol recordar a les forces polítiques que governen
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que la
construcció de nous grups tèrmics a Catalunya abans del
2010, va ser ordenada de manera indicativa per l’anterior govern
limitant la construcció a 6 o 7 unitats, i que la recent
autorització administrativa al projecte de CTCC de la Plana del
Vent, també promoguda per Gas Natural, juntament amb les 4
unitats actualment en funcionament a Barcelona i Tarragona, ja
assoleixen el nivell de construcció plantejat en un marc en que
no s’apostava de manera coherent per l’estalvi, l’eficiència
energètica i les energies renovables.

En conseqüència amb aquests dos fets la Plataforma
considera que el projecte de tèrmica del Port és
totalment innecessari, i que Gas Natural té sobrada
presència en el mercat de la producció energètica.

En aquest sentit la Plataforma insta a l’Ajuntament de Barcelona i al
Govern de la Generalitat a actuar conjuntament per a que el nou Pla de
l’Energia a Catalunya sigui un pas significatiu en la formació i
la promoció d’una nova cultura de l’energia.

La Plataforma considera, a més, que les dades d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle d’una central tèrmica d’aquest
tipus suposen una contribució local al problema global del canvi
climàtic que entra en contradicció total amb qualsevol
política coherent de reduir els seus efectes. D’altra banda, i a
nivell local, la contaminació de Barcelona i de la seva
Àrea metropolitana no deixen lloc a dubtes sobre la
inconveniència de incrementar encara més la
càrrega de substàncies contaminants que suporta l’entorn
metropolità. Només a títol d’exemple cal recordar
que l’any 2003, i malgrat les seves limitacions, les dades de la Xarxa
de Vigilància i Prevenció de la Contaminació
Atmosfèrica indicaven que Barcelona va superar els nivells
mitjans anuals d’immissió d’òxids de nitrogen previstos a
la directiva 1999/30 de la CE, actualment en vigor segons el RD
1073/2002.

D’altra banda els informes sanitaris sobre la relació existent
entre la contaminació atmosfèrica i l’increment de les
defuncions i els ingressos hospitalaris (veure el Document APHEIS de
l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona) són
una prova més dels problemes que una tèrmica que aboca
220 quilograms d’òxids de nitrogen per cada hora de funcionament
provocarà en la salut de la població.

Des de la Plataforma continuarem portant a terme la campanya
informativa sobre la incidència que l’eventual funcionament de
la tèrmica tindria sobre els nivells de contaminació i la
salut de la població.

Demanem a les forces polítiques que formen el Govern municipal i
de la Generalitat que siguin coherents amb la seva funció de
representants de la ciutadania i anteposin els criteris ambientals als
interessos econòmics.

Demanem a GAS NATURAL SDG, SA que, en coherència amb el que
indiquen les dades ambientals, retiri el seu projecte de central
tèrmica del Port i promogui de manera coherent les inversions en
energies renovables.

La Plataforma està disposada a participar en un ampli debat
ciutadà, en que la població prengués
consciència dels costos socials i ambientals de l’actual model
energètic, al temps que permeti examinar amb detall les
alternatives (socials i econòmiques) en matèria
d’estalvi, eficiència energètica i desplegament de les
energies renovables.

Barcelona, octubre del 2004

Plataforma d’Oposició a la Central Tèrmica del
Port de Barcelona.Més informació : Alfons López, 93 412 69 85
alfons@depana.org