L’autorització de caça amb barraca al Baix Ebre

Penjat el 29 d'octubre de 2004, per ecologistes

L’autorització de caça amb barraca al
Baix Ebre i el Montsià incompliria la pròpia
legislació vigent, fent un pas enrera en la lluita per la
conservació dels ocells

Les entitats signants (SEO/BirdLife,
DEPANA i Ecologistes de Catalunya (GEPEC i IPCENA) denuncien
l’incompliment de la legislació Comunitària i Estatal que
per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb l’Anunci,
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 4238 – 14/10/2004), d’inici del termini de
presentació de sol·licituds per a l’atorgament
d’autoritzacions excepcionals per a la caça del tord amb mitjans
tradicionals a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

La caça amb barraca és
un sistema de captura d’ocells on, mitjançant un reclam,
s’atreuen els tords que estan en migració cap a les àrees
d’hivernada a un lloc fix (les barraques), on els ocells queden captius
mitjançant un sistema de varetes untades de vesc. Aquest
és un sistema antic que abans feia servir xiulets i sistemes
manuals per atrapar els ocells, però que actualment està
tecnificat de manera generalitzada. És una pràctica
prohibida, perquè és massiva i no selectiva: els grups
migratoris són mixtes i sempre cauen molts més ocells
dels que es pretén capturar i, sempre són
d’espècies protegides i no només el tord. La
Resolució que ens indigna ara té una clàusula que
ho accepta explícitament: els ocells protegits que caiguin a la
barraca seran alliberats un cop netejats convenientment.

Sembla increïble que
després de tants anys intentant solucionar la
problemàtica de la caça amb barraca amb vesc, encara avui
en dia el propi Departament de Medi Ambient acabi infringint la
legislació. I encara és més indignant que ho hagin
fet amb ocultació total de les seves intencions als
col·lectius signants d’aquest comunicat. L’anunci fet pel
Departament i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
incompleix una sèrie de procediments:

En primer lloc, en cap moment
s’acredita l’existència d’una altra solució alternativa,
i per tant s’està incomplint l’article 9.1 de la directiva
comunitària 79/409/CEE, i l’article 28.2 de la llei 4/89. En la
mesura que no s’expliquen quines altres solucions s’han estudiat,
és nul de ple dret, perquè incompleix la
legislació estatal i a més la legislació
comunitària.

En segon lloc, l’anunci indica que
es tracta d’una prova pilot, segons la qual s’autoritzaran fins a 250
barraques, que podran caçar cadascuna d’elles fins a 200 ocells
per temporada. Si realment es tractés d’una prova pilot, el
nombre de barraques seria prou reduït com per assegurar que es
controlarien al llarg de tot el procés i que no tindrien cap
impacte en les poblacions d’ocells i tot plegat hauria estat pactat o
contrastat i acceptat per les entitats interessades en la
conservació.

En tercer lloc, les condicions que
teòricament s’han de donar per a practicar aquesta modalitat de
caça no es poden complir. No hi ha manera humana de garantir que
no es faran servir reclams electrònics, ni a guarderia té
capacitat de control de 250 barraques actuant simultàniament.

Finalment, i respecte
l’oposició dels caçadors de les comarques de Baix Ebre i
Montsià, al fet que la caça amb barraca porti més
de 10 anys prohibida, existeix jurisprudència reiterada del
Tribunal de les Comunitats Europees a què l’oposició
local, a l’hora de donar compliment a les disposicions del dret
comunitari no és invocable com a excusa per a no donar
compliment.

SEO/BirdLife també vol
destacar que la captura amb barraca i vesc està
explícitament PROHIBIT per la normativa comunitària
(Directiva Ocells: 79/409/CEE, a l’Annex IV, lletra a); el Conveni de
Berna, a l’Annex IV).

Aquesta prohibició va ser
corroborada per les sentències del TSJC nº 186 de 30 de
març de 1.992 i la nº 568 de 19 de setembre de 1.994 que
van anul·lar les Ordres Generals de Vedes dels anys 1988-89 i
1990-91 a instàncies de DEPANA. No és, doncs, un fet nou
i ja va implicar l’obertura de diligències penals contra la
Generalitat per desobediència de les mateixes durant l’any 1993.
Per aquesta causa expressem el nostre més profund malestar per
aprovar una mesura com aquesta totalment d’esquenes a les entitats que
han treballat de manera seriosa amb els mecanismes que els ofereix
l’estat de Dret.

Resulta sorprenent que es contempli
la possibilitat de permetre la caça de tord amb barraca amb
aquests precedents, tenint en compta que també s’han repetit a
la Comunitat Valenciana. Els esdeveniments recents més
rellevants a la Comunitat Autònoma es resumeixen en
l’existència d’una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana (Nº 517/02) que va
anul·lar el Decret 135/2000 que autoritzava la caça de
Tords amb “Parany”.


Existeix a més a més,
un expedient d’infracció contra Espanya (Assumpte C-79-03) per
incompliment dels articles 8 i 9 de la Directiva 79/409/CEE (Directiva
Ocells) que, en aquest moment es troba al Tribunal de Justícia
de les Comunitats Europees llest per a sentència. De fet en
aquest moment les conclusions de l’Advocat General de la
Comissió Europea recomanen al Tribunal, que es condemni al Regne
d’Espanya per “Incompliment dels mencionats articles de la Directiva
d’ocells silvestres, en haver-se autoritzat la captura de 4
espècies de túrdids amb vesc, a la Comunitat Valenciana,
sense el degut respecte a les exigències del règim
d’excepcions.

És per tot això que
SEO/BirdLife, DEPANA; GEPEC-Ecologistes de Catalunya i
IPCENA-Ecologistes de Catalunya volen denunciar aquests fets, alhora
que alertar a la pròpia Generalitat de Catalunya de
l’incompliment de la legislació europea que aquest anunci
suposa, i demana al Departament de Medi Ambient i Habitatge que:

 • Suspengui amb
  caràcter urgent el procediment administratiu iniciat per a la
  tramitació de llicències per a la captura de
  túrdids amb barraca amb l’ús del vesc.
 • Adopti mesures per a la correcta transposició de la
  legislació Comunitària i Estatal en relació a
  Catalunya. Específicament, és necessari excloure
  l’excepcionalitat de la captura amb vesc de la Llei de protecció
  dels animals (3/1988, i la seva posterior modificació en la Llei
  20/2003), donat que aquest mètode està expressament
  prohibit. És necessari, tanmateix, transposar de forma correcta
  el règim d’excepcions per adequar-se a la Directiva Ocells
  (79/409/CEE) i la Llei 4/89, situació que suposa en l’actualitat
  un greu defecte de transposició a la legislació catalana.
  I acabar amb la tendència a emprar aquestes pràctiques
  que de fet suposen un frau de llei.
 • Expliqui les causes que l’han dut a imposar una opció
  perjudicial per a la conservació de la natura en general i els
  ocells en particular de forma absolutament opaca i oculta als
  col·lectius que defensen la natura.

Entitats signants: SEO/BirdLife, DEPANA,
GEPEC-Ecologistes de Catalunya i IPCENA-Ecologistes de Catalunya

Per a més informació:
Cristina Sánchez Alonso; Delegada de SEO/BirdLife a Catalunya;
catalunya@seo.org; tel/fax 932892284. Mario Jimenez; Delegat a
València: valencia@seo.org, tel/fax 961627389.