El protocol de l’abocador de Tivissa

Penjat el 8 de novembre de 2004, per ecologistes

Comunicat de la Plataforma en Defensa dela Ribera d’Ebre referent a l’abocador de Tivissa.

1) És
absolutament contradictori que es constituexi una comissió de
seguiment i es
signi un PROTOCOL de funcionament sense tenir-la en compte. La
reunió d’avui
dia 3 de novembre situa a tota la població davant la
política de fets consumats, que qui ara ens governa tan ha
criticat.

2)
Denunciem que
en data 1 d’octubre, el mateix dia que es va signar el PROTOCOL, se’ns
fessin
arribar documents que tenen data de molts mesos enrera. Recordem el
dret que
tenim com a part interessada a rebre puntualment tota la
informació. Per tant,
la criticada manca de transparència
que s’ha fet de governs anteriors ha continuat igual.

3)
De tota la
informació consultada es desprèn que
l’empresa tenia la intenció d’obrir les instal.lacions el mes
d’abril de 2004
amb el consentiment de l’Agència de Residus de Catalunya. Va ser
gràcies a les
denúncies de la plataforma que s’han fet modificacions dins del
vas del
macroabocador per justificar la impermeabilitat requerida.

4) Però tampoc s’ha respectat la
participació ciutadana en la verificació de les cates
realitzades. En cap moment se’ns ha permès participar tal i com
ho vam
sol.licitar. Nosaltres no podem certificar que la
impermeabilització del vas
sigui la requerida i hem de reiterar que conegut
tot el procediment des de l’any 2002, l’empresa no ens dóna
garanties per saber
si les coses s’han fet bé o no.

5)
Tampoc tenim cap constància de que les analítiques
s’hagin
presentat al Tècnic independent Sr. Antoni Canicio que es va
contractar per informar del subsòl del
macroabocador una vegada comprovada l’existència del prinicpal
aqüífer de la Ribera d’Ebre.

6)
Adjuntem els
documents que “certifiquen” que la Fase 1 del projecte de macroabocador
de Tivissa estan
acabades malgrat que no és cert. Adjuntem fotografies i
plànol. Arrel de la
denúncia que hem presentat davant del jutjat de Falset per
aquest tema, hem de comunciar que en data 14 d’octubre
el jutjat ha obert diligències per verificar si la fase 1
està perfectament
conformada o no.

7) Rebutjem les declaracions fetes pel President del
Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre en les que ha dit que la Plataforma “no sap llegir els documents
que se
signen”, “que no ens hem llegit el PROTOCOL”, “que l’hem llegit entre
línees” i
que ho hem fet “d’una manera tendenciosa”. Amb la informació que
avui
aportem qualsevol partit polític li demanaria la seva
dimissió. Però nosaltres
preferim entregar-li t una còpia de la denúncia al Fiscal
de Medi Ambient de Catalunya
de gener de 2003 en la que es diu textualment “… en cap cas es pot
autoritzar
un abocador en l’emplaçament que ens ocupa”, que ell va signar
per que
la llegeixi sencera.

8) També és increible que el Sr. Pere
Muñoz hagi dit que el
PROTOCOL que ha signat “NO TE CAP BASE
JURÍDICA”, “és un PROTOCOL de voluntats”.
El PROTOCOL és un contracte entre parts que s’obliguen a
complir. O potser no?
O pot ser deu ser una broma de mal gust, igual que ho varen ser les
promeses
electorals.

9)
Denunciem la
manera en que s’estan gestionant els residus al macroabocador des de la
seva
posada en funcionament. S’aboquen residus de gran volum com ferralla,
matalassos, vigues, fustes etc. que són perfectament
reciclables. Adjuntem
fotografies.

10) Denunciem que s’ha dit al territori que aquest abocador
utilitzaria les millors tècniques per garantir la
preservació del medi embalant
i triant els residus. Adjuntem
fotografies de l’estat de les bales, parcial o totalment trencades.

11) Denunciem que
dins del vas del macroabocador es veuen zones en les que la
làmina de polietilè
i el geotèxtil JA està trencat.

12) La convicció de que, a llarg termini, qualsevol
sistema
d’impermeabilització es pot deteriorar ha de fer reflexionar
sobre el gravíssim
error que ha estat autoritzar la posada en funcionament d’aquest
macroabocador.

13) El projecte i els certificats aportats demostren que
l’abocador no s’ha redimensionat, que la participació
pública és nul.la (serà
màxim del 10%) i que d’allò que va dir
el conseller de medi ambient Sr. Salvador Milà que volia fer:
“que cada
territori ha de gestionar la brossa que genera” no s’ha respectat res.

14) La documentació que adjuntem demostra que la
manipulació
dels residus i el seu abocament s’ha de fer en llocs de màxima
garantia. Les
fotografies aportades sobre l’estat actual del macroabocador ens donen
la raó
en que sobre el principal aqüífer de la Ribera d’Ebre i
massa a prop de les poblacions, s’està generant un greu passiu
ambiental
que patiran generacions futures, un risc que trenca amb la
legislació actual
sobre protecció d’aigües i el principi de prudència
que han de seguir els
governants.

15) Tot això s’està fent mantenint
les dimensions inicials projectades per l’empresa i amb un criteri de
territori que es desdiu d’allò que va dir el conseller de medi
ambient Sr.
Salvador Milà que volia fer: “que cada territori ha de gestionar
la brossa que
genera”.

<>16) Volem
conèixer la posició política davant de tot el que
hem
explicat i per això demanem que es
presenti a votació la ratificació o no del PROTOCOL al
ple del Consell Comarcal
de la Ribera
d’Ebre i a tots els ajuntaments de la comarca.

Mòra d’Ebre, 3 de novembre de 2004