La granja de Rabós: il·legal!

Penjat el 24 de novembre de 2004, per ecologistes

El recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Rabós i Ramsalt SA (promotora de la granja) interposat al juny del 2003 per Salvem l’Empordà i Xarxa de Defensa de l’Albera contra la llicència d’obres de les naus de la granja de 5000 porcs a Rabós ha estat guanyat, segons ens ha estat notificat per la magistrada jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm.1

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona dóna raó a la plataforma pel fet que la inexistència de planejament urbanístic en el municipi no podria autoritzar qualsevol tipus de construcció i menys encara en sòl no urbanitzable que legalment es considera objecte d’especial preservació. Les naus projectades, en el seu volum global, interfereixen de manera notable em el paisatge doncs les dimensions absolutament desproporcionades amb la finca fa impossible preservar els valors intrínsecs del territori, segons el decret 1/1990 pel qual s’aprova la refosa dels texts legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

El paradigma es dóna pel fet que actualment una de les naus està construïda i amb l’activitat pertinent en funcionament; és a dir amb els porcs corresponents. I l’altra nau s’està acabant de construir.

Davant el fet que s’han anul·lat les llicències d’obres i donat que del raonament judicial sembla impossible que amb posterioritat pugui legalitzar-se construccions de les dimensions que aquí ens ocupen, demanem que es generin tots els mecanismes adients per tal que aquesta granja aturi l’activitat i s’enderroquin les naus per donar compliment als arguments de la sentència i perquè tal i com ja havia denunciat reiteradament la plataforma Salvem l’Empordà la tramitació s’havia fet de manera irregular.

Salvem l’Empordà, novembre 2004