Suggeriments a la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000

Penjat el 29 de novembre de 2004, per ecologistes

Assabentats de les intencions del Departament de Medi Ambient de proposar unes àrees a integrar a la Xarxa Natura 2000, el GEPEC-EC hem sol.licitat al Conseller Milà que:

1) tenint en compte que sembla que el criteri polític ha estat seguir a la pràctica les mateixes línies que els anteriors responsables del Departament (s’argumenten criteris tècnics i legals que són un biaix de la necessitat de millorar l’estat del nostre medi ambient i paisatge: mantenir la política de protecció d’illes inconnexes, els interessos privats prevalen sobre els interessos públics, etc.), que prengui la decisió política de demanar més ambició, més realisme i més diàleg als seus tècnics.

2) Fins i tot seguint els criteris de mínims teòricament seguits, sembla que ha mancat predisposició, criteri científic i/o recursos humans doncs s’han deixat fora àrees importants (tota la plana del Delta de l’Ebre, praderies de posidònia de davant de Creixell i Roda de Berà que s’uneixin amb el Grapissar-Masia Blanca, praderies de posidònia a 32 metres de fondària davant de Torredembarra –tal i com ja havíem proposat per escrit-, poblacions de gaig blau al tram mig del riu Gaià, la majoria de les zones d’alimentació de l’àliga perdiuera i les de l’esparver cendrós del Montsià, o comunitats vegetals importants com les dels Segalassos, Prat de Compte, Puig cerver ), que lluny de seguir els suposats criteris tècnics, són retalls exactes a aquelles muntanyes resseguint els criteris dels interessos privats clarament oposats als objectius de Xarxa Natura 2000.

3) Que intuint que els conreus no inclosos a la Xarxa Natura 2000 en el futur més difícilment podran rebre ajudes agroambientals, no s’entén que no s’hagin inclòs moltes àrees importants atenent-nos a raons importants per a la conservació de la Natura a Catalunya (compensacions econòmiques per tenir arrossars a la mateixa plana que llacunes protegides i farcides d’ocells protegits, àrees agrícoles amb funcions paisatgístiques i funcionalment útils com a corredors, zones d’alimentació, etc.), per tant es demana que siguin incloses aquestes àrees importants, doncs els propis pagesos seran els primers perjudicats econòmicament.

4) Que s’incorpori molt més personal nou i/o recursos econòmics per a aquests i d’altres treballs, a més de més temps per a consensuar mínimament amb els actors del territori les propostes.

5) Que quan s’exposi a exposició pública s’informi també de com s’estan elaborant exactament els documents que s’han de tramitar externament (fitxes, apartats d’aquestes, model d’una fitxa emplenada, idioma, etc.) per tal que les al·legacions siguin presentades de manera que sigui el màxim de còmoda, clara i ràpida possible pels tècnics.

6) Siguin tingudes en compte els nostres annexes d’informació i propostes sobre el Riu Gaià i el litoral associat, Parc ecohistòric dels prats de la Pineda i Cal·lípolis, Mapa de zones importants per a l’Àliga perdiuera i per a l’esparver cendrós a les comarques meridionals per a ser tingudes en compte abans de l’exposició pública de l’esmentat projecte. En aquestes hi ha comunitats i espècies ressaltades.

7) Que no s’ha tingut en compte que, quan recentment vàrem fer arribar la proposta del Riu Gaià i Litoral associat (fins a 50 metres de fondària), no s’ha tingut en compte que pot representar el gran connector entre el litoral i l’interior de Catalunya donades les característiques rurals de la seva conca i que aquesta proposta va ser compartida per 19 entitats diferents que inclouen caçadors i la Unitat de geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

8) Que l’àrea disposada per l’esparver cendrós al Montsià, malgrat ser major que l’anterior proposta, no ha deixat espai per a la zona d’alimentació, especialment al nord de l’àrea de nidificació, per tant voldríem ser informats de les raons per les quals no s’han inclòs.

9) Que, malgrat que quan vàrem entregar propostes com la del Gaià, demanàvem i certament havíem cregut que aconseguiríem col·laboració i diàleg mutu per a plantejar conjuntament amb tercers les propostes de LICs i Zepas per a la regió mediterrània. Finalment aquesta s’ha reduït a una exposició magistral a Barcelona sense donar cap sensació a cap dels presents d’oportunitat de modificacions dels criteris tècnics, socials, polítics, econòmics ni científics, per la qual cosa, de no haver diàleg abans de l’exposició pública, les al·legacions recolliran, de nou, la nostra denúncia d’aquestes irregularitats.

Reus, 19 de novembre de 2004

Per més informació: Ramon Ferré 977-64.52.60

Sobre la Xarxa Natura 2000:

http://www.infoeuropa.org:8000/notesinf.nsf/0/45138E81123FF8E1C1256ED8003A1F3B?OpenDocument

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/zepa.jsp